Úradná správa č. 7, v Banskej Bystrici, 14.8.2020

Správy zo sekretariátu

Tak ako sa stalo zvykom už v minulých sezónach, aj v tomto ročníku rozbieha Trénersko – metodická komisia ObFZ Banská Bystrica ďalší cyklus programu PPTF (Program prípravy talentovaných futbalistov). Ide o chlapcov a dievčatá narodené v ročníkoch 2007, 2008 a 2009. Program bude v dvojtýždňových cykloch na ihrisku FK Selce, kde pod vedením profesionálnych trénerov absolvujú účastníci špeciálny tréning so zameraním na všeobecný rozvoj ich schopností a odborným poradením pri prípadných zlých návykoch. Termín prvého cyklu je stanovený na 8. septembra 2020, preto žiadame futbalové kluby, ak majú v uvedených ročníkoch narodenia talentované deti, aby ich nahlásili mailom na sekretariát ObFZ v termíne do 31. augusta 2020, aby TMK mala dostatok času na zorganizovanie podľa počtu prihlásených detí, pretože oproti minulým ročníkom sa na jednotlivé zrazy budú robiť nominácie hráčov.

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

  1. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy 3. kolo Tatran Čierny Balog – Lučatín dňa 16. augusta 2020 (nedeľa) o 14,00 hodine na ihrisku v Čiernom Balogu – Jánošovke.
  2. Nariaďujeme na základe nízkeho stavu počtu rozhodcov odohrať MFS I. triedy 3. kolo Jasenie – Strelníky dňa 16. augusta 2020 (nedeľa) o 16,30 hodine.
  3. Na základe žiadosti FK Heľpa a súlade s článkom 37/2 SP nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 6. kolo Heľpa – Nemecká dňa 1. septembra 2020 (utorok – štátny sviatok) o 16,00 hodine na ihrisku v Heľpe. V pôvodne vyžrebovanom termíne sa na ihrisku koná obecná akcia – Heľpiansky Kros.
  4. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy3. kolo Šalková B – Pohronská Polhoradňa 14. augusta 2020 (piatok) o 19,00 hodinepri umelom osvetlení na ihrisku v Šalkovej.
  5. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy 4. kolo Tajov – Šalková B dňa 22. augusta 2020 (sobota) o 15,00 hodine na ihrisku v Tajove.
  6. Na základe podnetu FK Ľubietová z MFS II. triedy 2. kolo Tajov – Ľubietová predvolávame na deň 19. augusta 2020 (streda) o 15,30 hodine rozhodcu stretnutia Jána Marčeka, 1334013, asistenta rozhodcu Matúša Senčeka, 1433945 a zároveň žiadame FK Tajov o predloženie videozáznamu z uvedeného stretnutia v termíne do 17. augusta 2020 (pondelok) do 16,30 hodiny.

Komisia mládeže – predseda Zdenko Urva

  1. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy dorast U19 1. kolo Hrochoť – Badín dňa  22. augusta 2020 (sobota) o 14,00 hodine na ihrisku ŠK Hrochoť.
  2. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy dorast U19 8. kolo Selce – Hrochoť dňa 10. októbra 2020 (sobota) o 13,00 hodine na ihrisku FK Selce.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

DK berie na vedomie podnet FK Ľubietová voči administratívnym pochybeniam rozhodcu v zápise o stretnutí z MFS II. triedy  2. kolo Tajov – Ľubietová a odstupuje podnet na komisiu rozhodcov a ŠTK. DK žiada KR a ŠTK o odborné vyjadrenie k pochybeniam v termíne do 19. augusta 2020 (streda) do 13,00 hodiny.

DK žiada futbalové kluby, aby svoje podnety k zápasom zasielali vecne k príslušným komisiám, čo urýchli vybavovanie jednotlivých podnetov.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 19. augusta 2020 od 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Žiadame R a DZ o dôsledné vyplňovanie zápisu o stretnutí (Popisy OT – podľa pokynov KR na LS, lekár, vedúci mužstva, videotechnik, hlavný usporiadateľ, oneskorenie HČ atď..)

V prípade, že kluby nemajú nahraté zodpovedné osoby (Videotechnik, HU, Vedúci mužstva, Lekár) prípadne iné nedostatky, je potrebné prostredníctvom podania cez elektronickú podateľňu na príslušnú komisiu, zaevidovať podnet (DK, ŠTK)

Zmeny v delegačnom liste č. 3: 1. trieda: T. Č. Balog – Lučatín AR2 (Benko za Tokára);

Hronec – Brusno R (Palider za Bošeľu)

  1. trieda: Ľubietová – Malachov R (Ondruš za Palidera); Šalková B – Pohronská Polhora AR2 (Telúch za Gajdoša); Riečka – T. Č. Balog B R (Jurčák za Gajdoša, Csányi AR2).