Úradná správa č. 47, v Banskej Bystrici, 28.6.2019

Správy zo sekretariátu

Oznamujeme futbalových funkcionárom, že aktív ŠTK sa uskutoční dňa 5. júla 2019 (piatok – štátny sviatok) v spoločenskej miestnosti na futbalovom ihrisku v Jasení. Na aktíve bude vyhodnotený ukončený súťažný ročník 2018/2019 a zároveň zahájený nový súťažný ročník 2019/2020 pridelením požadovaných čísiel na novú sezónu. Zároveň budú futbalové kluby oboznámené aj s novinkami hlavne v prestupovom poriadku a pripravovanými zmenami v novom súťažnom ročníku.

Prezentácia účastníkov aktívu začne od 9,30 hodiny, aby sme stihli začiatok o 10,00 hodine. Aktív bude ukončený obedom pre všetkých účastníkov okolo 12,30 – 13,00 hodiny. Radi privítame aj podnetné nápady a pripomienky z futbalových klubov, ktoré napomôžu ich práci a práci našim odborným komisiám.

Pozvánky na aktív boli zaslané futbalovým klubom mailovou poštou na nimi uvedené mailové adresy v systéme ISSF.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Uzávierka súťaží aj s určením postupujúcich a vypadávajúcich mužstiev a najlepších strelcov jednotlivých súťaží bude  uverejnená v budúcej úradnej správe po definitívnom odohraní všetkých mládežníckych dohrávok stretnutí.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-II-21 DK udeľuje v zmysle článku 12/6 DP a článku 5/a Rozpisu majstrovských futbalových súťaží pokutu pre FK Strelníky vo výške 100 € za nenastúpenie na MFS I. triedy 26. kolo Jasenie – Strelníky. Pokuta  + poplatok 10 € za prerokovanie boli zahrnuté do MZF.

DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle článku 17/8 DP a článku 34/7 DP sa disciplinárne sankcie, udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú a prechádzajú do nového súťažného ročníka 2019/2020.

DK zároveň oznamuje futbalovým klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom zápase súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný piatou alebo deviatou žltou kartou, môže podľa článku 37/6 DP do 14 dní od oznámenia za tieto napomínania v ÚS, písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v súťažnom ročníku 2019/2020. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí disciplinárne opatrenie za pozastavenie športovej činnosti sa ruší a hráč môže v prvom kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom: „Žiadosť o určení pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti“. Túto žiadosť je potrebné v stanovenej lehote doručiť na sekretariát ObFZ buď na mailovú adresu alebo klasickou poštou. Finančné pokuty sú stanovené takto: súťaže dospelých = 20 €, mládežnícke súťaže = 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).