Úradná správa č. 46, v Banskej Bystrici, 21. 6. 2019

Správy zo sekretariátu

Oznamujeme futbalových funkcionárom, že aktív ŠTK sa uskutoční dňa 5. júla 2019 (piatok – štátny sviatok) v spoločenskej miestnosti na futbalovom ihrisku v Jasení. Na aktíve bude vyhodnotený ukončený súťažný ročník 2018/2019 a zároveň zahájený nový súťažný ročník 2019/2020 pridelením požadovaných čísiel na novú sezónu. Zároveň budú futbalové kluby oboznámené aj s novinkami hlavne v prestupovom poriadku a pripravovanými zmenami v novom súťažnom ročníku.

Prezentácia účastníkov aktívu začne od 9,30 hodiny, aby sme stihli začiatok o 10,00 hodine. Aktív bude ukončený obedom pre všetkých účastníkov okolo 12,30 – 13,00 hodiny. Radi privítame aj podnetné nápady a pripomienky z futbalových klubov, ktoré napomôžu ich práci a práci našim odborným komisiám.

Pozvánky na aktív boli zaslané futbalovým klubom mailovou poštou na nimi uvedené mailové adresy v systéme ISSF.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

  1. Kontumujeme MFS I. triedy 26. kolo Jasenie – Strelníky podľa článku 82/1b SP (hostia stretnutie vzdali pre nedostatok zdravých hráčov). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Jasenie. Prípad postupujeme na DK.
  2. Kontumujeme nedohrané MFS II. triedy skupiny A 26. kolo Harmanec – Selce B-Baláže podľa článku 82/1g SP (pokles počtu hráčov hostí pod sedem). Priznávame 3 body v prospech FK Tatran Harmanec a skóre dosiahnuté na ihrisku (5:1) ponechávame v platnosti.
  3. Na základe zistení DK kontumujeme MFS II. triedy skupiny A 25. kolo Mičiná – Harmanec podľa článku 52/b SP. Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Tatran Harmanec.
  4. Na základe zistení DK kontumujeme MFS II. triedy skupiny A 26. kolo Staré Hory – Mičiná podľa článku 52/b SP. Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Staré Hory.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-126  Lukáš Dvorský, 1181704, FK Malachov, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 6 týždňov nepodmienečne od 31. júla 2019 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP s použitím článku 36/2a,b DP.  Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

D-I-127  Patrick Greško, 1273798, FK Tajov, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 31. júla 2019 podľa  37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-128 Kristián Mazúch, 1242294, FK Poniky, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 31. júla 2019 podľa 37/5b DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-129 Zdenko Binder, 1143655, FK Mičiná, DK udeľuje DS 3 mesiace nepodmienečne podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP s použitím článku 36 DP. DS je udelená za vylúčenie v MFS II. triedy skupiny A 24. kolo Ľubietová – Mičiná, aj keď administratívnym pochybením hlavného rozhodcu zápasu bol v zápise o stretnutí uvedený iný hráč. DS začne hráčovi plynúť dňom ukončenia podmienečného odkladu výkonu DS udelenej pod bodom D-I-49 a následne pod bodom D-I-65 (ukončenie DS 24. 8. 2019). Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-130 Zdenko Binder, 1143655, FK Mičiná, v čase plynutia podmienečného trestu sa dopustil priestupku, za ktorý mu HR udelil červenú kartu. V zmysle článku 40/3 DP disciplinárna sankcia, ktorej výkon bol podmienečne odložený, (ÚS č. 33 bod D-I-65) začala plynúť dňom 12. júna 2019.

D-I-131 Ivan Marko, 1155353, FK Mičiná, DK na základe vlastného zistenia v zmysle článku 37/12 DP zastavuje a ruší účinky DS, uvedené v Úradnej správe z 5. júna 2019 pod bodom D-I-114.

D-I-131 DK ukladá DS 2 mesiace zákaz výkonu funkcie nepodmienečne pre rozhodcu Rastislava Kubančíka, 1059142, od 12. júna 2019  podľa článku 63/2b DP za porušenie článku 63/1b DP, pričom podľa článku 40/1,2 DP výkon DS podmienečne odkladá na dobu 6 mesiacov. Poplatok 10 € za prerokovanie bude stiahnutý z júnovej výplaty.

DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle článku 17/8 DP a článku 34/7 DP sa disciplinárne sankcie, udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú a prechádzajú do nového súťažného ročníka 2019/2020.

DK zároveň oznamuje futbalovým klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom zápase súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný piatou alebo deviatou žltou kartou, môže podľa článku 37/6 DP do 14 dní od oznámenia za tieto napomínania v ÚS, písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v súťažnom ročníku 2019/2020. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí disciplinárne opatrenie za pozastavenie športovej činnosti sa ruší a hráč môže v prvom kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom: „Žiadosť o určení pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti“. Túto žiadosť je potrebné v stanovenej lehote doručiť na sekretariát ObFZ buď na mailovú adresu alebo klasickou poštou. Finančné pokuty sú stanovené takto: súťaže dospelých = 20 €, mládežnícke súťaže = 10 €.

Prerušenia disciplinárnych sankcií:

Zdenko Binder, 1143655, FK Mičiná; Jaroslav Kamenský, 1275664, rozhodca; Ján Sitarčík, 1312737, delegát zväzu; Maroš Tokár, 11980800; FK Jasenie; Filip Slabecius, 1280790, FK Jasenie; Marek Giertl, 1275067, FK Heľpa; Šimon Štulrajter, 1279946, FK Tatran Čierny Balog; Patrik Foltáni, 1261059. FK Slovenská Ľupča; Kamil Fedor, 1351029, FK Pohronská Polhora; Jakub Tajboš, 1229436, FK Strelníky – všetky prerušenia DS sú od termínu 19. júna 2019 do 2. augusta 2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).