Úradná správa č. 41, v Banskej Bystrici, 31.05.2024.

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

1. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS:

– 7. liga 26. kolo Jasenie – T.Č.Balog „B“ dňa 15.06.2024 (sobota) o 16:00 hod. na ihrisku FK Jasenie,

– 7. liga 26. kolo Sl.Ľupča „B“ – Beňuš dňa 15.06.2024 (sobota) o 17:30 hod. na ihrisku FK Sl.Ľupča,

– 7. liga 26. kolo Valaská – Malachov dňa 15.06.2024 (sobota) o 15:00 hod. na ihrisku FK Valaská,

– I. trieda dorast U19 21. kolo Jasenie – Heľpa dňa 15.06.2024 (sobota) o 13:00 hod. na ihrisku FK Jasenie,

– I. trieda st. žiaci U15 16. kolo Osrblie – Sl.Ľupča dňa 31.05.2024 (piatok) o 17:30 hod. na ihrisku FK Osrblie.

2. Nesúhlasíme s odohratím MFS I. trieda ml. žiaci U15 13. kolo Jasenie – Heľpa dňa 15.06.2024 (sobota) o 13:00 hod. z dôvodu uzavretia súťaží a odohratia finálového (barážového) MFS dňa 13.06.2024 (štvrtok) za účasti víťazov skupín.

3. Kontumujeme neodohrané MFS I. triedy dorast U19 12. kolo Podkonice – Badín podľa článku 82/1b SP (hostia na stretnutie nenastúpili). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Podkonice. Prípad postupujeme na DK.

4. Športovo-technická komisia vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Rozpisu majstrovských futbalových súťaží riadených ObFZ BB na emailovú adresu: obfzbb@futbalsfz.sk. Podnet by mal obsahovať:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť

ŠTK – úsek mládeže – zodpovedný Roman Patráš

1. Dňa 08.06.2024 (sobota) o 9:30 hod. sa na ihrisku FK Partizán Čierny Balog odohrá finálový turnaj v kategórii U11 ObFZ BB. Na finálový turnaj si vybojovali účasť víťazi skupín súťaže ObFZ BB: – skupiny A: Partizán Čierny Balog, skupiny B: Slovan Beňuš, skupiny C: Medzibrod/Jasenie, skupiny D: ŠK Sásová, skupiny E: FK Podkonice, skupiny F: Dukla Banská Bystrica. Propozície budú klubom zaslané v priebehu týždňa.

Zároveň dňa 13.06.2024 (štvrtok) sa odohrá finálový zápas víťazov skupín v kategórii U13 súťaže ObFZ BB. Vo finále proti sebe nastúpi víťaz skupiny A ŠK Heľpa/Jasenie proti víťazovi skupiny B OFK Slovenská Ľupča/Šalková. Zápas sa odohrá na neutrálnej pôde, miesto a čas budú včas oznámené.

Podmienkou účasti na finálových turnajoch je mať v ISSF uzavreté všetky MFS.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčený priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa článku 9/2b,1,2,3 DP.

D-1-90 Michal Sitarčík, 1171220, FK Malachov 1 SN od 29.05.2024 podľa čl. 45/2 DP za porušenie čl. 45/1b DP. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D–1–91 Martin Rosiar, 1324867, FK Michalová 3 týždne nepodmienečne od 29.5.2024 podľa čl. 49/2b DP, za porušenie čl. 49/1b DP. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Ostatné:

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a čl. 37/5a DP.

D–1–92 Igor Šišiak, 1136992, FK Podkonice “B” od 29.05.2024. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D–1–93 Richard Lupták, 1208824. FK Staré Hory od 29.05.2024. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D–2–33 DK na základe podnetu ŠTK podľa čl. 59 v súbehu s čl. 12/6 DP ukladá pokutu vo výške 40.-€ pre FK Badín U19 za nenastúpenie na MFS 16. kola I. triedy dorast U19 Podkonice – Badín. Pokuta a poplatok 5.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Najbližšie zasadnutie DK bude 06.06.2024 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Zmeny v DL č. 25:

8. liga:

– St.Hory – Hiadeľ (Ferenc za Koleničku)

2. Oznam pre R a DZ: Letný seminár sa uskutoční 26.07.2024 od 17:30 hod. v priestoroch Domu Futbalu v Banskej Bystrici. /sídlo ObFZBB/ ul. Partizánska cesta 93. Žiadam aby ste si pracovné a súkromné záležitosti zariadili tak, aby ste sa uvedenie akcie mohli zúčastniť.

3. Upozornenie pre R a DZ:

a) Žiadame R o dôkladnú fyzickú kontrolu účasti zdravotníka na MFS a popisom v ZoS vo všetkých kategóriách.

b) Žiadame R o dôkladnú kontrolu a vypisovanie ZoS hlavne mládeže a zamerali sa na vyznačenie konfrontácie nakoľko u mládeže je povinná.

c) Na základe upozornenie ŠTK a DK o povinnosti predkladať pred MFS vyplnené tlačivo usporiadateľskej služby a R a DZ sú povinný toto tlačivo si prevziať a uložiť u seba a v prípade potreby disciplinárneho konania predložiť príslušnej komisii. /Športovo technické zásady RS posledný odstavec na článok FK zodpovedá… . /.

d) Ospravedlnenie R a DZ najneskoršie do pondelka 12:00 hod. (e-mail: jozefmedved10@gmail.com, e-mail: kr.obfzbb@gmail.com ( resp. na sms alebo telefonicky na mobil: Jozef Medveď 0903/029 052).

4. Oznámenie o konaní licenčných seminárov pre získanie / predĺženie licencie „A“ delegáta zväzu a pre získanie / predĺženie licencie „P“ delegáta zväzu:

Licenčný seminár licencie „A“ – Delegát zväzu sa bude konať dňa 30.6.2024 (nedeľa) v Penzióne Iveta, Radava 535. Výška platby za seminár licencie „A“ je 130,- €.

Licenčný seminár licencie „P“ – Delegát zväzu sa bude konať dňa 28.6.2024 (piatok) v Penzióne Iveta, Radava 535. Výška platby za seminár licencie „P“ je 250,- €.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na emailovej adrese sekretára KD p. Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 3.6.2024. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / Komisie a iné orgány / Odborné komisie SFZ / Komisia delegátov (KD). Ďalšie pokyny a študijné materiály budú prihláseným uchádzačom zaslané po uzávierke prihlášok.

Všetci záujemcovia o Licenciu „A“, resp. „P“ musia spĺňať podmienky definované Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu (Licencia „A“ – čl.3, bod 1, Licencia „P“ – čl.5, bod 1) a musia na seminári predložiť:

– prehlásenie o bezúhonnosti,

– potvrdenie o zdravotnom stave,

– kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní („A“ Licencia – postačuje stredné vzdelanie, „P“ Licencia – úplné stredné vzdelanie) – iba noví uchádzači.

V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte sekretára KD p. Pavla Páchnika (tel. 0917560140, email: pavol.pachnik@futbalsfz.sk).