Úradná správa č. 40, v Banskej Bystrici, 24.05.2024.

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

1. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS:

– 7. liga 26. kolo Poniky – Brusno dňa 15.06.2024 (sobota) o 13:30 hod. na ihrisku FK Dúbravica,

– 8. liga 22. kolo Šalková „B“ – Mičiná dňa 08.06.2024 (sobota) o 15:00 hod. na ihrisku FK Šalková,

– I. trieda dorast U19 18. kolo Jakub – Jasenie dňa 25.05.2024 (sobota) o 15:00 hod. na ihrisku Radvaň – UT,

– I. trieda dorast U19 19. kolo Badín – Podkonice dňa 02.06.2024 (nedeľa) o 10:00 hod. na ihrisku FK Badín,

– I. trieda st. žiaci U15 16. kolo Osrblie – Sl.Ľupča dňa 24.05.2024 (piatok) o 17:30 hod. na ihrisku FK Osrblie,

– I. trieda st. žiaci U15 16. kolo Podkonice „A“ – Braväcovo dňa 26.05.2024 (nedeľa) o 13:00 hod. na ihrisku FK Podkonice.

2. Kontumujeme neodohrané MFS 7. ligy 22. kolo Michalová – Jasenie podľa článku 82/1b SP (domáci na stretnutie nenastúpili). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK 1928 Jasenie. Prípad postupujeme na DK.

3. Kontumujeme neodohrané MFS 8. ligy 19. kolo Priechod „B“ – Dúbravica podľa článku 82/1b SP (hostia na stretnutie nenastúpili). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech OFK 1950 Priechod „B“. Prípad postupujeme na DK.

4. ŠTK berie podnet KR na vedomie a upozorňuje FK Malachov na RMFS ObFZ BB časť Športovo-technické zásady (podmienky na vyhotovenie videozáznamu) povinnosť zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušovaného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času a s nasnímaným zvukom a povinnosť FK prostredníctvom zaregistrovaného zástupcu FK do 48 hod. po MFS nahrať videozáznam z MFS do modulu na nahrávanie v ISSF na http:/video.sportnet. online/login. Záznam musí byť vyhotovovaný z optimálneho zastrešeného vyvýšeného miesta, minimálne 2 m nad úrovňou HP a na úrovni stredovej čiary HP, videokamerou upevnenou na statíve tak, aby bolo možné pozrieť a vyhodnotiť kritické situácie (PK, ČK, regulárnosť gólov a pod.) príslušnými komisiami, príp. DZ, R. V prípade opakujúcich sa nedostatkov bude FK postúpený na DK.

5. Športovo-technická komisia vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Rozpisu majstrovských futbalových súťaží riadených ObFZ BB na emailovú adresu: obfzbb@futbalsfz.sk. Podnet by mal obsahovať:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčený po 2 ŽK:

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a 37/3 DP.

D–1–81 Peter Šperka, 1275902, FK Beňuš od 22.5.2024. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D–1–82 Mário Stieranka, 1371708, FK Jasenie U 19 od 14.5.2024. Poplatok 5.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Vylúčenie priamo po ČK:

DS nepodmienečného pozastavenia výkonu športu a akejkoľvek funkcie podľa čl. 9/2b 1,2,3 DP.

D–1–83 Peter Kajda, 1133948, FK Brusno 1 SN od 22.5.2024 podľa čl. 45/2 DP za porušenie čl. 45/1b DP. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D–1–84 Peter Širáň, 1302578, FK Staré Hory 2 SN od 22.5.2024 podľa čl. 49/2a DP za porušenie čl. 49/1a             DP. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D–1–85 Andrej Bánovský, 1241727, FK Mičiná 2 SN od 22.5.2024 podľa čl. 49/2a DP za porušenie čl.             49/1a DP. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Ostatné:

DS nepodmienečného pozastavenia výkonu športu a akejkoľvek funkcie 1 SN podľa 9/2b,1,2,3 a 37/5a DP.

D–1–86 Tomáš Pažout, 1159396, FK Ľubietová od 22.5.2024. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D–1–87 Peter Alberty, 1268981, FK Beňuš od 22.5.2024. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D–1–88 Michal Považanec, 1445153 FK Hamšík Academy U19 od 22.5.2024. Poplatok 5.- € bude mesačnej zbernej faktúry.

D–2–29 DK na základe podnetu ŠTK podľa čl. 59 v súbehu s čl. 12/6 DP ukladá pokutu vo výške 80.-€ pre FK Dúbravica za nenastúpenie na MFS 19. kola 8. ligy FK Priechod B – FK Dúbravica. Pokuta a poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D–2–30 DK na základe podnetu ŠTK podľa čl. 59 v súbehu s čl. 12/6 DP ukladá pokutu vo výške 100.- € pre FK Michalová za nenastúpenie na MFS 22. kola 7. ligy FK Michalová – FK Jasenie. Pokuta a poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D–2–31 DK na základe podnetu ŠTK udeľuje podľa čl. 12/6 DP a čl. 10 písm. l Rozpisu majstrovských súťaží             ObFZ B. Bystrica pokutu 50.- € pre FK Strelníky za vylúčenie zo súťaže 7. ligy v ročníku 2023/2024 podľa čl. 11/1 SP. Pokuta a poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D–1–89 Jozef Srnka, 1016735, Fk Braväcovo – DK na základe odborného stanoviska KR ruší účinok                  udelenej ČK v MFS 22. kola 7. ligy Poniky – Braväcovo. DK na základe spomenutého odborného stanoviska KR k uvedenému prípadu neeviduje žiadnu kartu. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D–2–32 DK v zmysle čl. 10/1,2,3 DP dôrazne upozorňuje FK Jasenie na nevhodné a vulgárne správanie                  fanúšikov v MFS 16. kola U19 Jasenie – SL. Ľupča. V prípade opakovania nešportového správania sa fanúšikov bude DK postupovať podľa prísnejších článkov DP. Poplatok 10.- € do mesačnej zbernej faktúry.

Najbližšie zasadnutie DK bude 29.05.2024 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Zmeny v DL č. 24:

7. liga:

– Brusno – Hronec (Čupka za Kubančíka)

– Podkonice „B“ – Ľubietová (Kubančík za Čupku)

8. liga:

– Harmanec – Priechod „B“ nová ( Kačír – Zhurauliou)

– Dúbravica – H. Pršany nová (Marček – Maruniak)

I. trieda dorast U19:

– 25.05.2024 o 14:00 hod.: – Heľpa – RSC HA BB „C“ (Kubíni za Speváka)

– Jakub – Jasenie na ihrisku Radvaň – UT,

St.žiaci U15:

– 26.05.20254 o 13:00 hod.: – Podkonice „A“ – Braväcovo /ihr Podkonice/ (Cambel)

 -Osrblie – S. Ľupča – nehrá sa

2. Oznam pre R a DZ: Letný seminár sa uskutoční 26.07.2024 od 17:30 hod.v priestoroch Domu Futbalu v Banskej Bystrici. /sídlo ObFZBB/ ul. Partizánska cesta 93. Žiadam aby ste si pracovné a súkromné záležitosti zariadili tak, aby ste sa uvedenie akcie mohli zúčastniť.

3. Žiadame FK Staré Hory o doručenie videozáznamu z MFS 8. ligy 19. kolo St.Hory – Harmanec v zmysle Rozpisu súťaží 2023/2024, časť Športovo-technické zásady na sekretariát zväzu alebo na mailovú adresu tomaschan17@gmail.com (Tomáš Páleš – člen KR) do 19.04.2024 do 12:00 hod. z dôvodu vyhodnotenie kritickej situácie – udelenie ČK za HNS.

4. Žiadame FK Mičiná o doručenie videozáznamu z MFS 8. ligy 19. kolo Mičiná – Riečka v zmysle Rozpisu súťaží 2023/2024, časť Športovo-technické zásady na sekretariát zväzu alebo na mailovú adresu tomaschan17@gmail.com (Tomáš Páleš – člen KR) do 19.04.2024 do 12:00 hod. z dôvodu vyhodnotenie kritickej situácie – udelenie ČK za HNS.

5. Upozornenie pre R a DZ:

a) Žiadame R o dôkladnú fyzickú kontrolu účasti zdravotníka na MFS a popisom v ZoS vo všetkých kategóriách.

b) Žiadame R o dôkladnú kontrolu a vypisovanie ZoS hlavne mládeže a zamerali sa na vyznačenie konfrontácie nakoľko u mládeže je povinná.

c) Na základe upozornenie ŠTK a DK o povinnosti predkladať pred MFS vyplnené tlačivo usporiadateľskej služby a R a DZ sú povinný toto tlačivo si prevziať a uložiť u seba a v prípade potreby disciplinárneho konania predložiť príslušnej komisii. /Športovo technické zásady RS posledný odstavec na článok FK zodpovedá… . /.

d) Ospravedlnenie R a DZ najneskoršie do pondelka 12:00 hod. (e-mail: jozefmedved10@gmail.com, e-mail: kr.obfzbb@gmail.com ( resp. na sms alebo telefonicky na mobil: Jozef Medveď 0903/029 052).

6. Oznámenie o konaní licenčných seminárov pre získanie / predĺženie licencie „A“ delegáta zväzu a pre získanie / predĺženie licencie „P“ delegáta zväzu:

Licenčný seminár licencie „A“ – Delegát zväzu sa bude konať dňa 30.6.2024 (nedeľa) v Penzióne Iveta, Radava 535. Výška platby za seminár licencie „A“ je 130,- €.

Licenčný seminár licencie „P“ – Delegát zväzu sa bude konať dňa 28.6.2024 (piatok) v Penzióne Iveta, Radava 535. Výška platby za seminár licencie „P“ je 250,- €.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na emailovej adrese sekretára KD p. Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 3.6.2024. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / Komisie a iné orgány / Odborné komisie SFZ / Komisia delegátov (KD). Ďalšie pokyny a študijné materiály budú prihláseným uchádzačom zaslané po uzávierke prihlášok.

Všetci záujemcovia o Licenciu „A“, resp. „P“ musia spĺňať podmienky definované Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu (Licencia „A“ – čl.3, bod 1, Licencia „P“ – čl.5, bod 1) a musia na seminári predložiť:

– prehlásenie o bezúhonnosti,

– potvrdenie o zdravotnom stave,

– kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní („A“ Licencia – postačuje stredné vzdelanie, „P“ Licencia – úplné stredné vzdelanie) – iba noví uchádzači.

V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte sekretára KD p. Pavla Páchnika (tel. 0917560140, email: pavol.pachnik@futbalsfz.sk).

Trénersko-metodická komisia – predseda Adrián Boháčik

1. POZOR ZMENA – obidva semináre trénerov – Rimavská Sobota 27.05.24 a Brezno 03.06.24 budú organizované aj pre trénerov UEFA A licencie (info o seminároch nižšie)!

TMK SsFZ v spolupráci s TMK ObFZ Banská Bystrica organizuje so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov seminár trénerov UEFA A, UEFA B a UEFA GR C / C licencie v rozsahu 5 hodín v pondelok 03.júna 2024 od 15.00 hod. v Brezne. Maximálny počet účastníkov seminára je 50. Program seminára a prihlášku na seminár nájdete na stránke ssfz.sk / aktuality.