Úradná správa č.  4, v Banskej Bystrici, 06.08.2020

Správy zo sekretariátu:

1. Oznamujeme futbalovým klubom, že na našej stránke ObFZ BB ako aj na stránke futbalnetu bolo zverejnené aktuálne USMERNENIE k organizovaniu súťažných stretnutí v súvislosti s aktuálnym nastavením COVID semaforu pre šport a právnej úpravy vyhlášok ÚVZ SR č. 233/2021 v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 236/2021 platné od 31.7.2021. V zelenej fáze Covid automatu, ktorá znamená uvoľnenie opatrení, budú mať športové podujatia výnimku z povinného testovania. Podmienkou však je počet účastníkov menej ako 100 osôb. Viac informácií nájdete tu.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné poslať krátku žiadosť a v prílohe zápisnicu z členskej schôdze, prípadne uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. Stačí aj elektronickou formou (scan) na e-mail (obfzbb@futbalsfz.sk). V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

3. Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, ako aj futbalovej verejnosti, že sídlo ObFZ je dočasne presťahované (približne na jeden rok počas rekonštrukcie stávajúcich priestorov). Poštová adresa, ako aj všetky kontakty ostávajú nezmenené. Dočasné sídlo ObFZ je v Banskej Bystrici na Partizánskej ceste 97 (areál SAD, od budovy ObFZ Partizánskou cestou – stará cesta smer Brezno – cca 1 km). Z tohto dôvodu je nefunkčná pevná linka sekretariátu 048/ 41 42 254.

4. Oznamujeme futbalovým klubom, že tak ako bolo schválené na VV, Rozpis súťaží a aj Rozlosovanie sa nachádza na našej internetovej stránke ObFZ BB (https://www.obfzbb.sk/kategoria-rozpis-sutaze). V prílohe sú zverejnené aj farby dresov domácich družstiev.

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy 2. kolo Strelníky – Hronec dňa 8.8.2021 (nedeľa) o 16:30 hodine na ihrisku TJ ŠK Hronec. Odvetné MFS jarnej časti sa odohrá na ihrisku TJ Družstevník Strelníky.

2. Nesúhlasíme s odohratím MFS Braväcovo – Lučatín dňa 8.8.2021 o 18:00 hodine. Chýba dohoda klubov.

3. Žiadame kluby FK Hronec a FK Valaská o predloženie dohody termínu dohratia prerušeného MFS do najbližšieho zasadnutia ŠTK, tj. do 11.8.2021 do 15:00 hod. prostredníctvom ISSF alebo na mail ObFZ. V prípade, že sa futbalové kluby nedohodnú, nariadi termín dohratia ŠTK.

4. Upozorňujeme futbalové kluby na vypisovanie zodpovedných osôb do zápisu o stretnutí (videotechnik, vedúci družstva, lekár, hlavný usporiadateľ …). Kluby sú povinné mať nahraté nominácie s hráčmi a členmi realizačného tímu podľa Rozpisu súťaží ObFZ  BB  dvadsať minút pred začiatkom stretnutia s možnosťou vytlačenia zápisu o stretnutí, kvôli kontrole hráčov. Keďže sa množia podnety na nenahraté osoby v systéme ISSF upozorňujeme futbalové kluby, aby si dané osoby nahrali do systému a nahrávali do zápisov o stretnutí realizačné tímy. V prípade porušenia podmienok budú kluby postúpené na DK.

Futbalové kluby, si musia nanovo v sezónnej súpiske družstva v ISSF aktivovať trénerov a osoby v realizačných tímoch, inak budú mať problém s nomináciou osôb z realizačných tímov na Zápis o stretnutí. Kompletný návod ako dostať na súpisky chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva nájdete tu.

5. Z dôvodu nízkeho stavu počtu rozhodcov sa menili časy zápasov v jednotlivých kolách I. aj II. triedy. Preto upozorňujeme futbalové kluby na zmeny hracích časov, ktoré sú uvedené v Rozlosovaní 2021/2022 zverejnenom na internetovej stránke ObFZ BB v časti Rozpis súťaží a tiež budú priebežne upravené v ISSF.

6. Schvaľujeme dohodu o spoločnom družstve mládeže pre súťažný ročník 2021/2022:

FK Podkonice – FK Sokol Braväcovo  U19 – I. trieda dorast
TJ Sokol Medzibrod – FK Sokol Nemecká U19 – I. trieda dorast

7. Predkladáme futbalovým klubom návrh konfigurácie mládežníckych súťaží v ročníku 2021/2022.

Dorast:

Účastníci: Jasenie, Brusno „B“, Hrochoť, Podkonice, Medzibrod

Súťaž by sa odohrala štvorkolovo – začiatok: 22.8.2021, koniec jesennej časti súťaže 24.10.2021  – 10 zápasov;

Jarná časť súťaže: začiatok  17. 4. 2022, ukončenie 19.6.2022 – 10 zápasov.

Starší žiaci:

Účastníci: Jakub, Badín, Poniky, Heľpa

Súťaž by sa odohrala šesťkolovo – začiatok: 5. 9.2021, koniec jesennej časti súťaže 24.10. 2021 + vložené kolo 15. 9. 2020 – 9 zápasov;

Jarná časť súťaže: začiatok  17.4. 2021, ukončenie 12.6.2022 – 9 zápasov.

Mladší  žiaci:

Začiatok 4. 9.2021, hrací deň sobota – prípadná dohoda zúčastnených klubov, odohrať v ľubovoľný deň v danom týždni.

Skupina A: Brezno B, Braväcovo, Partizán Č. Balog, Polomka, Heľpa, Valaská

Skupina B: Sásová, Ľubietová, Badín, Jakub, Podkonice, Selce, Rakytovce, Sl. Ľupča

Súťaž by sa odohrala trojkolovo skupina A, t.j. 15 zápasov a  skupina B, dvojkolovo t.j. 14 zápasov.

Začiatok  jesennej časti 4. 9.2021, ukončenie jesennej časti 24.10.2021

Začiatok  jarnej časti 16.4.2022, ukončenie jarnej časti 18.6.2022

Prípravka:

Termíny stretnutí v jednotlivých skupinách::

Jesenná časť súťaže: 4.9.2021, 11.9.2021, 18.9.2021, 25.9.2021, 2.10.2021 – prípadná dohoda zúčastnených klubov;

Jarná časť súťaže: 23.4.2022, 30.4.2022, 7.5.2022, 14.5.2022, 21.5.2022 – prípadná dohoda zúčastnených klubov;

Prípadne ešte dňa 4.6.2022 –  finálový turnaj za účasti víťazov skupín o konečné umiestnenie (o mieste konania finálového turnaja bude rozhodnuté po spoznaní finálových účastníkov).

Účastníci:

Skupina A: Bacúch, Beňuš A, Beňuš B, Michalová

Skupina B: Part. Č. Balog A, Part. Č. Balog B, Brezno A, Brezno B, Podbrezová

Skupina C: Valaská, Jasenie, Medzibrod, Brusno

Skupina D: Ľubietová, Slovenská Ľupča, Priechod, Poniky

Skupina E: Podkonice A, Šalková A, Selce A, Badín A

Skupina F: Podkonice B, Šalková B, Selce B, Badín B

Skupina G: Jupie FŠMH B, Rakytovce A, Rakytovce B, Rakytovce C

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčený priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa článku 9/26 DP.

D-1-3 Matej Parobek, 1167898, FK Brusno 1 SN podľa článku 45/2 DP za porušenie 451b DP od 4.8.2021. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-4 Andrej Šimko, 1231059, FK Ľubietová 2 SN podľa článku 49/2a DP za porušenie článku 49/1a DP od 4.8.2021. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-5 Radovan Kuzma, 1234696, FK Osrblie. DK berie na vedomie žiadosť FK Osrblie o zmenu DS uloženej v ÚS 18.6.2021 pod č. D-1-45 a podľa článku 47/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu od 4.8.2021 do 4.11.2021. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Zároveň upozorňujeme FK Osrblie, že o zmenu, resp. o odpustenie zvyšku DS žiada výlučne postihnutý po vykonaní polovice DS písomne a nesupluje ho klub.

Najbližšie zasadnutie DK bude 11.8.2021 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

1. Podanie na KR od TJ Družstevník Strelníky z MFS Sokol Nemecká – Družstevník Strelníky. NEOPODSTATNENÉ

2. KR berie na vedomie vetácie R od TJ Partizán Osrblie a FK 1928 Jasenie.

3. Ospravedlnenia: Rosenberger – august, Švarc – august, Pavúk Matej – celá jesenná časť, Pôbiš Jozef – 1.8 – 16.8, Csányi – 25.7 – 14.8, Telúch – 8.8, 15.8, 22.8, 28.8, 5.9, 12.9, 19.9, 26.9, 3.10, 9.10, 17.10, 24.10, Majer 15.8 – 22.8.

Ukončenie činnosti R: Pavúk Róbert – KR ObFZ úprimne ďakuje za dlhoročnú spoluprácu

4. Zmeny DL č.2:

Brusno – Nemecká 14:45 (Chládek-Bošeľa, Kubančík – Sitarčik)

Jasenie – Č. Balog 17:15 (Gemzický – Roštár, Benko – Kotrán)

Lehota – Polomka 14:45 (Roštár – Gemzický, Benko- Kotran)

Michalová – Horná Mičiná 17:15 (Bošeľa- Kubančík,Chládek – Sitarčik)

10:00  hod. Sobota Brusno – Pliešovce R Schober SsFZ, AR1 Mikloš

Staré Hory –Selce B Kačír

Valaská – Ľubietová (E. Melicher – Čupka – Turňa)

5. Upozorňujeme R a DZ na:

– uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol),

– platnosť registračného preukazu. Je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). 

AK NEBUDETE MAŤ NASLEDOVNÉ V PORIADKU NEBUDETE DELEGOVANÝ RESP. NEBUDETE SA DAŤ NAHRAŤ DO ISSF. BEZODKLADNE UZAVRIEŤ ZMLUVY S OBFZ.

Prípadný záujemcovia o výkon funkcie rozhodcu nech sa hlásia na mail: kr.obfzbb@gmail.com.

Na stránke SFZ sú k stiahnutiu pravidlá futbalu 2021-2022: https://www.futbalsfz.sk/legislativa-pravidla-hry.