Úradná správa č.  39, v Banskej Bystrici, 02.06.2023

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

1. ŠTK po dohode s KR nariaďuje odohrať posledné dve kolá (25. kolo, 26. kolo) 8. ligy o 14:00 hod. Po dohode klubov je možné MFS predohrať.

25.kolo 11.júna 2023 o 14:00 – nedeľa
D. Lehota Šalková B
Riečka Tajov
S. Ľupča B Dúbravica
Selce B-Baláže Hiadeľ
T. Č. Balog B P. Polhora
H. Pršany Harmanec
S. Hory Mičiná
26.kolo 18.júna 2023 o 14:00 – nedeľa
Harmanec T. Č. Balog B
Hiadeľ S. Ľupča B
P. Polhora Selce B-Baláže
Šalková B S. Hory
Mičiná H. Pršany
Dúbravica Riečka
Tajov D. Lehota

2. Kontumujeme neodohrané MFS I. triedy st. žiaci U15 17. kolo Poniky– Sl.Ľupča podľa článku 82/1b SP (hostia na stretnutie nenastúpili). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech ŠK OPL Poniky. Prípad postupujeme na DK.

3. Športovo-technická komisia vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Rozpisu majstrovských futbalových súťaží riadených ObFZ BB na emailovú adresu: obfzbb@futbalsfz.sk. Podnet by mal obsahovať:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť

ŠTK – úsek mládeže – zodpovedný Roman Patráš

I. trieda dorast U19 – ZV, BB

1. KM schvaľuje zmeny  termínov, UHČ a HP v MFS:

– 06.06.2023,17:30,UT,16.kolo, MO U19 – Zvolen, TJ Sokol Medzibrod – TJ Tatran VLM Pliešovce, dohrávka, dohoda klubov,

2. KM informuje FK: Znenie RS 2022/2023, Článok IX. Pravidlá pre súťaže mládeže, bod 3: Súťaž dorastu MO U19 – Zvolen :

„Súťaž dorastu MO U19 – Zvolen pre súťažný ročník 2022/2023 je v zmysle dohody ObFZ Banská Bystrica a ObFZ Zvolen spoločná súťaž. Súťaž riadi KM ObFZ Zvolen Počet zaradených je 5 družstiev ObFZ Zvolen a 5 družstiev ObFZ Banská Bystrica. Postupujúci družstvom do súťaže SsFZ pre súťažný ročník 2023/2024 budú najlepšie umiestnené družstvá ObFZ Zvolen a ObFZ Banská Bystrica.“

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčený priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa článku 9/2b,1,2,3 DP.

D-1-90 Juraj Kováčik, 121704, FK Brusno 1 SN podľa čl. 46/2a DP za porušenie čl. 46/1 DP od 31.05.2023. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Ostatné:

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a čl. 37/5a DP.

D-1-91 Matej Parobek, 1167898, FK Brusno od 31.05.2023. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-92 Ivan Tešlár, 1253569, FK Heľpa od 31.05.2023. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie 1 SN podľa článku 9/2b,1,2,3 DP a čl. 37/5b.

D-1-93 Andrej Piar, 1221243, FK Poniky od 31.05.2023. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-2-16 DK na základe nedodržania športovo-technických zásad: Podmienky na vyhotovenie videozáznamu, uvedeného v RMFS ObFZ Banská Bystrica udeľuje v zmysle bodu 7 uvedených zásad a čl. 12/6 DP pokutu vo výške 50.-€ pre FK:

– FK Heľpa – 22. kolo

Pokuta a poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-2-17 DK berie na vedomie podnet FK Michalová a na základe vlastného zistenia a následnej informácie z KR upúšťa od udelenia sankcie vyplývajúcej z ÚS č. 38 – DK. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-2-18 DK na základe čl. 71/5c DP berie na vedomie podnet FK Valaská bez prijatia ďalších opatrení, pretože neboli predložené dôkazy žiadané v ÚS č. 38 – DK pod unesením D-2-15.

Najbližšie zasadnutie DK bude 07.06.2023 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Zmeny v DL č.24:

8. liga: Šalková „B“ – Mičiná – zrušené.

2. Záujemcovia o funkciu rozhodcu nech sa prihlási na adresu sekretariátu ObFZ BB obfzbb@futbalsfz.sk, mobil: 0906728487 a na adresu predsedu KR jozefmedved10@gmail.com alebo telefonicky na mobil 0903029052. Záujemcovia kontaktujte p.Erika Gemzického na mobil: 0915565244 e-mail: erik1gemzicky@gmail.com.

Upozorňujeme R a DZ : Letný seminár je plánovaný na deň 28. – resp. 29.07.2023. Miesto a čas bude oznámený neskôr. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitosti tak, aby ste sa uvedenej akcie mohli zúčastniť. Z tohto dôvodu sledujte spravodaje kde budú bližšie informácie. E-maily každému R a DZ sa nebudú posielať nakoľko oficiálna stránka pre informácie je spravodaj ObFZBB.

Upozornenie: Dňom 30.06.2023 zaniká platnosť členského poplatku rozhodcu preto je potrebné, aby ste si po tomto dátume vygenerovali nový poplatok pre nový ročník 2023/24 a tento uhradili lebo bez tohto poplatku činnosť R a DZ nemôžete vykonávať.