Úradná správa č. 38, v Banskej Bystrici, 10.05.2024.

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

1. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS:

– 8. ligy 22. kolo Hiadeľ – Priechod „B“ dňa 08.06.2024 (sobota) o 14:00 hod. na ihrisku Hiadeľ,

– I. triedy dorast U19 17. kolo Badín – Jasenie dňa 19.05.2024 (nedeľa) o 11:30 hod. na ihrisku FK Badín,

– I. trieda st. žiaci U15 13. kolo Badín – Osrblie dňa 16.05.2024 (štvrtok) o 17:00 hod. na ihrisku FK Badín,

– I. trieda st. žiaci U15 14. kolo Podkonice „A“ – Badín dňa 11.05.2024 (sobota) o 10:00 hod. na ihrisku FK Podkonice,

– I. trieda st. žiaci U15 15. kolo Badín – Heľpa dňa 19.05.2024 (nedeľa) o 9:00 hod. na ihrisku FK Badín.

2. Kontumujeme neodohrané MFS I. trieda st. žiaci U15 13. kolo Poniky – Podkonice „B“ podľa článku 82/1b SP (hostia na stretnutie nenastúpili). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech ŠK OPL Poniky. Prípad postupujeme na DK.

3. Športovo-technická komisia vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Rozpisu majstrovských futbalových súťaží riadených ObFZ BB na emailovú adresu: obfzbb@futbalsfz.sk. Podnet by mal obsahovať:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť.

ŠTK – úsek mládeže – zodpovedný Roman Patráš

1. Upozorňujeme FK na povinnosť aj v kategórií mládeže mať v Zápise o stretnutí prostredníctvom ISSF uvedeného lekára, ktorý by aj mal byť prítomný na danom MFS. Uvedenú povinnosť budeme od jarnej časti súťaže dôsledne vyžadovať.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčený priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa článku 9/2b,1,2,3 DP.

D-1-71 Michal Lupták, 1164517, FK T.Č.Balog „B“ 1 SN podľa čl. 45/2 DP za porušenie čl. 45/1b DP od 07.05.2024. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D1-72 Filip Slabecius, 1280790, FK Jasenie U19 – tréner 3 týždne podľa čl. 48/2b DP s použitím čl. 36/2a DP za porušenie čl. 48/1c DP (hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe) od 07.05.2024. Poplatok 5.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a čl. 37/5a DP.

D-1-73 Ondrej Turčan, 1167811, FK Podkonice „B“ od 04.05.2024. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Ostatné:

D-2-25 DK na základe podnetu ŠTK podľa čl. 59 v súbehu s čl. 12/6 DP ukladá pokutu vo výške 40.-€ pre FK Podkonice „B“ za nenastúpenie na MFS 13. kola I. triedy U15 Poniky – Podkonice „B“. Pokuta a poplatok 5.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-2-26 DK na základe R Jozefa Gajdoša a zápisu z MFS 20. kola Ľubietová – Braväcovo v zmysle čl. 10/1,2,3 DP

upozorňuje FK Ľubietová na dôsledné povinnosti usporiadateľskej služby. V prípade opakovania sa podobných nedostatkov DK pristúpi k prísnejším sankciám v súlade DP.

D-1-74 DK na základe R Jozefa Gajdoša a zápisu z MFS 20. kola Ľubietová – Braväcovo ukladá divákovi          p. Miroslavovi Chromekovi podľa čl. 43/2h a čl. 50/8 DP zákaz vstupu na futbalový štadión FK Baník Ľubietová na 2 súťažné zápasy od 07.05.2024 za porušenie čl. 50/1e DP. Poplatok 10.-€ zaplatí FK Ľubietová a bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Najbližšie zasadnutie DK bude 14.05.2024 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Zmeny v DL č. 21 + dohrávky 08.05.2024:

7. liga:

– Podkonice „B“ – Malachov SO 11.05.2024 o 16:30 hod. (Gajdoš – Kolenička, Maruniak)

– S. Ľupča „B“ – Poniky SO o 16:30 hod. (Sojka za Majera M.)

– Tatran Č. Balog „B“ – Hronec (Bubelíny za Schobera)

– Brusno – Michalová (Gajdoš za Bubelínyho)

St.žiaci U15:

– Podkonice „A“ – Badín 11.05.2024 o 10:00 hod. /ihr. Podkonice/ (Maruniak)

– S. Ľupča – Jakub (Ferenc za Maruniaka)

– Badín – Osrblie 16.05.2024 o 17:00 hod. (Bezdeka – Zhurauliou

2. Chýbajúce doklady k dohodám:

Potvrdenie o návšteve školy: Bezdeka, Fajčík, Chromiak, Kolenička, Šico

ŠPZ a č .poistky: Bubelíny

RČ: Kriak

Upozorňujeme R, že pokiaľ nebudú mať splnené všetky povinnosti voči ObFZ, tak im bude pozastavené vyplácanie odmien.

3. Upozornenie pre R a DZ:

a) Žiadame R o dôkladnú fyzickú kontrolu účasti zdravotníka na MFS a popisom v ZoS vo všetkých kategóriách.

b) Žiadame R o dôkladnú kontrolu a vypisovanie ZoS hlavne mládeže a zamerali sa na vyznačenie konfrontácie nakoľko u mládeže je povinná.

c) Na základe upozornenie ŠTK a DK o povinnosti predkladať pred MFS vyplnené tlačivo usporiadateľskej služby a R a DZ sú povinný toto tlačivo si prevziať a uložiť u seba a v prípade potreby disciplinárneho konania predložiť príslušnej komisii. /Športovo technické zásady RS posledný odstavec na článok FK zodpovedá… . /.

d) Ospravedlnenie R a DZ najneskoršie do pondelka 12:00 hod. (e-mail: jozefmedved10@gmail.com, e-mail: kr.obfzbb@gmail.com ( resp. na sms alebo telefonicky na mobil: Jozef Medveď 0903/029 052).

4. Oznámenie o konaní licenčných seminárov pre získanie / predĺženie licencie „A“ delegáta zväzu a pre získanie / predĺženie licencie „P“ delegáta zväzu:

Licenčný seminár licencie „A“ – Delegát zväzu sa bude konať dňa 30.6.2024 (nedeľa) v Penzióne Iveta, Radava 535. Výška platby za seminár licencie „A“ je 130,- €.

Licenčný seminár licencie „P“ – Delegát zväzu sa bude konať dňa 28.6.2024 (piatok) v Penzióne Iveta, Radava 535. Výška platby za seminár licencie „P“ je 250,- €.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na emailovej adrese sekretára KD p. Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 3.6.2024. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / Komisie a iné orgány / Odborné komisie SFZ / Komisia delegátov (KD). Ďalšie pokyny a študijné materiály budú prihláseným uchádzačom zaslané po uzávierke prihlášok.

Všetci záujemcovia o Licenciu „A“, resp. „P“ musia spĺňať podmienky definované Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu (Licencia „A“ – čl.3, bod 1, Licencia „P“ – čl.5, bod 1) a musia na seminári predložiť:

– prehlásenie o bezúhonnosti,

– potvrdenie o zdravotnom stave,

– kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní („A“ Licencia – postačuje stredné vzdelanie, „P“ Licencia – úplné stredné vzdelanie) – iba noví uchádzači.

V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte sekretára KD p. Pavla Páchnika (tel. 0917560140, email: pavol.pachnik@futbalsfz.sk).

Trénersko-metodická komisia – predseda Adrián Boháčik

1. TMK SsFZ v spolupráci s TMK ObFZ Banská Bystrica organizuje so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov seminár trénerov UEFA B a UEFA GR C / C licencie v rozsahu 5 hodín v pondelok 03.júna 2024 od 15.00 hod. v Brezne. Maximálny počet účastníkov seminára je 50. Program seminára a prihlášku na seminár nájdete na stránke ssfz.sk / aktuality.