Úradná správa č. 36, v Banskej Bystrici, 26.04.2024.

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

1. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS:

– I. trieda st. žiaci U15 11. kolo Podkonice „A“ – Osrblie dňa 23.04.2024 (utorok) o 17:00 hod. na ihrisku FK Lučatín,

– I. trieda st. žiaci U15 12. kolo Sl.Ľupča – Braväcovo dňa 08.05.2024 (streda) o 10:30 hod. na ihrisku FK Sl.Ľupča,

– I. trieda st. žiaci U15 12. kolo Sl.Ľupča – Jakub dňa 12.05.2024 (nedeľa) o 10:30 hod. na ihrisku FK Sl.Ľupča,

2. Na základe žiadosti v súlade s článkom 36/2 SP nariaďujeme odohrať MFS:

– 7. ligy 21. kolo Podkonice „B“ – Malachov dňa 11.05.2024 (sobota) o 16:30 hod. na ihrisku FK Lučatín.

3. V zmysle RMFS ObFZ Banská Bystrica časť Športovo-technické zásady (podmienky na vyhotovenie videozáznamu) povinnosť zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušovaného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času a s nasnímaným zvukom a povinnosť FK prostredníctvom zaregistrovaného zástupcu FK do 48 hod. po MFS nahrať videozáznam z MFS do modulu na nahrávanie v ISSF na http:/video.sportnet. online/login postupujeme TJ ŠK Hronec a TJ Slovan Michalová na DK (nie je možné vyhodnotiť kritické situácie – PK, ČK, regulárnosť gólov a pod. príslušnými komisiami).

4. Športovo-technická komisia vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Rozpisu majstrovských futbalových súťaží riadených ObFZ BB na emailovú adresu: obfzbb@futbalsfz.sk. Podnet by mal obsahovať:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť.

ŠTK – úsek mládeže – zodpovedný Roman Patráš

1. Upozorňujeme FK na povinnosť aj v kategórií mládeže mať v Zápise o stretnutí prostredníctvom ISSF uvedeného lekára, ktorý by aj mal byť prítomný na danom MFS. Uvedenú povinnosť budeme od jarnej časti súťaže dôsledne vyžadovať.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčený po 2 ŽK:

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a 37/3 DP.

D-1-61 Viktor Kolík, 1219369, FK Ľubietová od 24.04.2024. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-62 Stefan Pepinovič, 1386752, FK Harmanec od 24.04.2024. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Vylúčený priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa článku 9/2b,1,2,3 DP.

D-1-63 Michal Stanko, 1141064, FK Sl.Ľupča „B“ 4 týždne nepodmienečne od 24.04.2024 podľa čl. 48/2b DP za porušenie čl. 48/1c DP. Poplatok 5.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-64 Michal Slabécius, 1452613 OPL Poniky (U15) 2 SN od 24.04.2024 podľa čl. 49/2a DP za porušenie čl. 49/1a DP. Poplatok 5.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Ostatné:

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a čl. 37/5a DP.

D-1-65 Michal Lakomčík, 1281108, FK Podkonice „B“ od 24.04.2024. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Ostatné:

DK berie na vedomie sťažnosť Waltera Poliaka, 1075170, OPL Poniky na R MFS 17. kola 7. ligy Poniky – Valaská zo dňa 14.04.2024 p. Žubora bez ďalších opatrení, nakoľko predmetná sťažnosť nespĺňa podmienky RMFS ObFZ Banská Bystrica v časti Sťažnosti riešené príslušnými komisiami a čl. 85 a 86 SP a v danej veci bolo začaté disciplinárne konanie.

Najbližšie zasadnutie DK bude 30.04.2024 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Zmeny v DL č. 20:

Dorast U19:

– RSC HA BB „C“ – Badín 27.04.2024 o 14:00 hod. (Kubančík-Fajčík)

2. Chýbajúce doklady k dohodám:

Potvrdenie o návšteve školy: Bezdeka, Fajčík, Chromiak, Kolenička, Šico

ŠPZ a č .poistky: Bubelíny

RČ: Kriak

3. Upozornenie pre R a DZ:

a) Žiadame R o dôkladnú fyzickú kontrolu účasti zdravotníka na MFS a popisom v ZoS vo všetkých kategóriách.

b) Žiadame R o dôkladnú kontrolu a vypisovanie ZoS hlavne mládeže a zamerali sa na vyznačenie konfrontácie nakoľko u mládeže je povinná.

c) Na základe upozornenie ŠTK a DK o povinnosti predkladať pred MFS vyplnené tlačivo usporiadateľskej služby a R a DZ sú povinný toto tlačivo si prevziať a uložiť u seba a v prípade potreby disciplinárneho konania predložiť príslušnej komisii. /Športovo technické zásady RS posledný odstavec na článok FK zodpovedá… . /.

d) Ospravedlnenie R a DZ najneskoršie do pondelka 12:00 hod. (e-mail: jozefmedved10@gmail.com, e-mail: kr.obfzbb@gmail.com ( resp. na sms alebo telefonicky na mobil: Jozef Medveď 0903/029 052).