Úradná správa č. 35, v Banskej Bystrici, 19.04.2024.

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

1. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS:

– I. trieda dorast U19 12. kolo Podkonice – Badín dňa 24.05.2024 (piatok) o 17:00 hod. na ihrisku FK Braväcovo,

– I. trieda dorast U19 16. kolo Jasenie – Sl.Ľupča dňa 11.05.2024 (sobota) o 12:00 hod. na ihrisku FK Jasenie

– I. trieda ml. žiaci U13 8. kolo Heľpa – Jasenie dňa 21.04.2024 (nedeľa) o 10:00 hod. na ihrisku FK Heľpa.

2. Na základe žiadosti v súlade s článkom 36/2 SP nariaďujeme odohrať MFS:

– 7. ligy 21. kolo T.Č.Balog „B“ – Hronec dňa 12.05.2024 (nedeľa) o 14:30 hod. na ihrisku FK T.Č.Balog,

– I. trieda dorast U19 16. kolo Podkonice – Heľpa dňa 12.05.2024 (nedeľa)o 13:00 hod. na ihrisku FK Braväcovo,

– I. trieda dorast U19 18. kolo Jakub – Jasenie dňa 25.05.2024 (sobota)o 15:00 hod. na ihrisku FK Jakub,

– I. trieda dorast U19 18. kolo Podkonice – Sl.Ľupča dňa 26.05.2024 (nedeľa) o 13:00 hod. na ihrisku FK Braväcovo,

3. Športovo-technická komisia vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Rozpisu majstrovských futbalových súťaží riadených ObFZ BB na emailovú adresu: obfzbb@futbalsfz.sk. Podnet by mal obsahovať:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť

ŠTK – úsek mládeže – zodpovedný Roman Patráš

1. Upozorňujeme FK na povinnosť aj v kategórií mládeže mať v Zápise o stretnutí prostredníctvom ISSF uvedeného lekára, ktorý by aj mal byť prítomný na danom MFS. Uvedenú povinnosť budeme od jarnej časti súťaže dôsledne vyžadovať.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčený po 2 ŽK:

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a 37/3 DP.

D-1-59 Karim Jančík, 1265320, FK Sl. Ľupča (U19) od 17.04.2024. Poplatok 5.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Vylúčený priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa článku 9/2b,1,2,3 DP.

D-1-60 Oliver Chmelík, 1465152, FK Jakub (U19) 1 SN od 17.04.2024 podľa čl. 45/2 DP za porušenie čl. 45/1b DP. Poplatok 5.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Ostatné:

D-2-21 DK podľa čl. 71/1,2,3,a,b,d DP začína disciplinárne konanie voči ŠK OPL Poniky na základe podnetu HR M.Žubora a odborného stanoviska KR z MFS 17. kola Poniky – Valaská. V tejto súvislosti predvoláva na rokovanie DK dňa 30.04.2024 od 14:30 hod.:

– tréner D – Walter Poliak, 1075170

– lekár D – Roman Resl, 1329319,

– HÚ Ján Zátroch, 1215731,

– hráč hostí – Juraj Lang, 1198085,

– HR MFS – Marek Žubor, 1311600,

– AR1 MFS – Ján Oláh, 1359425.

Účasť predvolaných je nutná, v prípade neúčasti bude DK postupovať v zmysle patričných článkov DP. DK v zmysle čl. 43/1,2 DP ukladá trénerovi mužstva domácich Walterovi Poliakovi DS zákaz akejkoľvek činnosti od 17.04.2024.

Najbližšie zasadnutie DK bude 24.04.2024 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Zmeny v DL č. 19:

8. liga:

– St. Hory – H. Pršany nová (Gajdoš – Zhurauliou).

St.žiaci U15:

– Poniky – S. Ľupča nová (Gajdoš),

– Podkonice „A“ – Osrblie (AR Šico za Fajčíka).

2. Chýbajúce doklady k dohodám:

Potvrdenie o návšteve školy: Bezdeka, Fajčík, Chromiak, Kolenička, Šico

ŠPZ a č .poistky: Bubelíny

RČ: Kriak

3. Upozornenie pre R a DZ:

a) Žiadame R o dôkladnú fyzickú kontrolu účasti zdravotníka na MFS a popisom v ZoS vo všetkých kategóriách.

b) Na základe upozornenie ŠTK a DK o povinnosti predkladať pred MFS vyplnené tlačivo usporiadateľskej služby a R a DZ sú povinný toto tlačivo si prevziať a uložiť u seba a v prípade potreby disciplinárneho konania predložiť príslušnej komisii. /Športovo technické zásady RS posledný odstavec na článok FK zodpovedá… . /.

c) Ospravedlnenie R a DZ najneskoršie do pondelka 12:00 hod. (e-mail: jozefmedved10@gmail.com, e-mail: kr.obfzbb@gmail.com ( resp. na sms alebo telefonicky na mobil: Jozef Medveď 0903/029 052).