Úradná správa č. 35, v Banskej Bystrici, 5.4.2019

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme širokej futbalovej verejnosti, že nás dňa 3. apríla 2019 navždy opustil dlhoročný funkcionár ŠK Selce, ktorý bol aktívny hlavne v oblasti mládežníckeho futbalového hnutia

Miroslav CHEBAN

V našich srdciach zostane navždy zapísaný ako pracovitý, úprimný a šľachetný človek.

Česť jeho pamiatke.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

  1. Na základe vzájomnej dohody súhlasíme s odohratím MFS I. triedy 16. kolo Slovenská Ľupča – Lučatín dňa 7. apríla 2019 (nedeľa) o 16,30 hodine na ihrisku v Slovenskej Ľupči.
  2. Na základe žiadosti FK Slovenská Ľupča nariaďujeme odohrať podľa článku 37/2 SP MFS I. triedy 21. kolo Slovenská Ľupča – Valaská dňa 10. mája 2019 (piatok) o 17,30 hodine na ihrisku v Slovenskej Ľupči. Stretnutie sa v pôvodne vyžrebovať termíne nemôže odohrať vzhľadom konania turíčneho jarmoku v obci.
  3. Kontumujeme MFS II. triedy skupiny B 12. Kolo Heľpa – Dolná Lehota podľa článku 82/1b SP (hostia sa na stretnutie nedostavili). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Heľpa. Prípad postupujeme na DK:
  4. Upozorňujeme FK Mladosť Pohorelá na zaslanie fotodokumentácie o nariadených úpravách v areáli štadióna na sekretariát ObFZ (viď úradná správa číslo 10 zo dňa 21. septembra 2018 – správy ŠTK – bod č. 6).
  5. Upozorňujeme futbalové kluby II. triedy skupiny B, že po skončení základnej časti súťaže, bude vzhľadom k uzávierke základnej časti a k vyžrebovaniu nadstavbovej časti súťaže technická týždňová prestávka (veľkonočný víkend budú mať FK II. triedy skupiny B voľno). Súťaž bude pokračovať nadstavbovou časťou od 28. apríla 2019 pravidelne každú nedeľu s výnimkou posledných dvoch kôl, ktoré sa odohrajú v jeden termín v sobotu.
  6. Na základe vzájomnej dohody súhlasíme s odohratím MFS I. triedy mladších žiakov U13 12. kolo Slovenská Ľupča – Jakub dňa 17. apríla 2019 (streda) o 16,30 hodine na ihrisku v Slovenskej Ľupči.
  7. Vzhľadom ku kolidácii so stretnutím starších žiakov nariaďujeme odohrať MFS I. triedy mladších žiakov U13 14. kolo Selce – Slovenská Ľupča dňa 1. mája 2019 (streda – štátny sviatok) o 10,30 hodine na ihrisku v Selciach.
  8. Na základe stále nepostačujúceho počtu aktívnych rozhodcov, nariaďujeme vzhľadom k pokrytiu všetkých stretnutí rozhodcami odohrať MFS nasledovne: I. trieda 17. kolo Jasenie – Poniky dňa 14. apríla 2019 o 14,30 hodine; I. trieda 17. kolo Nemecká – Tatran Čierny Balog dňa 14. apríla o 17,00 hodine; II. trieda skupina B 14. kolo Heľpa – Tatran Čierny Balog B dňa 14. apríla 2019 14,30 hodine.
  9. Na základe vzájomnej dohody súhlasíme s odohratím MFS I. triedy mladších žiakov U13 11. kolo Selce – Jupie FAMH dňa 11. apríla 2019 (štvrtok) o 16,30 hodine na ihrisku v Selciach.
  10. Na základe vzájomnej dohody súhlasíme s odohratím MFS I. triedy 18. kolo Slovenská Ľupča – Braväcovo dňa 20. apríla 2019 (sobota) o 16,30 hodine na ihrisku v Slovenskej Ľupči

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Ostatné:

D-I-67 Lukáš Gašpar, 1231645, FK Osrblie, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 3. apríla 2019 podľa 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-68 Matúš Vajda, 1159431, FK Priechod, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 3. apríla 2019 podľa 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-69 DK berie na vedomie žiadosť hráča Jakuba Strmeňa, 1261205, FK Polomka, o zmenu trestu. Na základe článku 41/1,2 DP trest mení na podmienečný do 30. júna 2019. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

DK žiada futbalové kluby, aby pri žiadostiach o zmenu disciplinárnych sankcií postupovali striktne podľa článku 41/1 DP (žiadosť o zmenu DS podáva potrestaný hráč a nie klub, pretože DK nebude akceptovať takéto žiadosti).

 Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny DL č. 16 : Tajov-Harmanec (Čupka za Gajdoša); Horné Pršany-Hiadeľ (Gajdoš za Čupku).

Najbližšie zasadnutie komisie rozhodcov sa uskutoční dňa 10. 4. 2019 v priestoroch oblastného futbalového zväzu o 15:00.

Žiadame R a DZ aby vo svojich zápisoch o stretnutí resp. správach delegáta uvádzali, či boli na stretnutiach vyvesené reklamné banery Double Star Bet.