Úradná správa č. 34, v Banskej Bystrici, 12.04.2024.

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

1. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS:

– I. trieda st. žiaci U15 10. kolo Jakub – Osrblie dňa 08.05.2024 (streda) o 10:00 hod. na ihrisku FK Jakub,

– I. trieda st. žiaci U15 8. kolo Heľpa – Braväcovo dňa 10.04.2024 (streda)o 17:00 hod. na ihrisku FK Heľpa,

– I. trieda dorast U19 12. kolo Podkonice – Badín dňa 13.04.2024 (sobota)o 12:00 hod. na ihrisku FK Braväcovo.

2. Kontumujeme neodohrané MFS 8. ligy 13. kolo Hiadeľ – Tajov podľa článku 82/1b SP (hostia na stretnutie nenastúpili). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Partizán Hiadeľ. Prípad postupujeme na DK.

3. ŠTK upozorňuje kluby na RMFS ObFZ BB časť Športovo-technické zásady – povinnosť organizátora MFS a príslušné články SP: Usporiadajúci FK zodpovedá za hladký priebeh stretnutia. Pre zabezpečenie všetkých ustanovení SP zriaďuje usporiadajúci FK usporiadateľskú službu. V jeho kompetencii je určiť počet členov, zloženie a rozdeliť kompetencie poriadkovej služby. Všetci členovia usporiadateľskej služby musia byť viditeľne označení reflexnými vestami.(v 7. lige 4 usporiadateľov, v 8. lige 2 usporiadatelia). Zoznam členov usporiadateľskej služby odovzdá hlavný usporiadateľ pred začiatkom stretnutia hlavnému rozhodcovi alebo delegátovi, ktorý v prípade problémov a výtržností divákov je povinný tento zoznam spolu so Zápisom o stretnutí resp. Správou delegáta na riadiacu komisiu ObFZ.

4. Športovo-technická komisia vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Rozpisu majstrovských futbalových súťaží riadených ObFZ BB na emailovú adresu: obfzbb@futbalsfz.sk. Podnet by mal obsahovať:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť

ŠTK – úsek mládeže – zodpovedný Roman Patráš

1. Upozorňujeme FK na povinnosť aj v kategórií mládeže mať v Zápise o stretnutí prostredníctvom ISSF uvedeného lekára, ktorý by aj mal byť prítomný na danom MFS. Uvedenú povinnosť budeme od jarnej časti súťaže dôsledne vyžadovať.

2. Oznamujeme klubom, že ObFZ BB KM plánuje po ukončení súťaží zorganizovať finálový turnaj v kategórií prípraviek U11 dňa 08.06.2024 v Čiernom Balogu za účasti víťazov skupín a v kategórií ml. žiaci U13 finálový zápas medzi víťazmi skupín dňa 12.06.2024. Miesto a čas budú spresnené v priebehu ročníka.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčený priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa článku 9/2b,1,2,3 DP.

D-1-54 Jakub Bútora, 1266593, FK Braväcovo 1 SN od 10.04.2024 podľa čl. 45/2 DP za porušenie čl. 45/1b DP. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D1-55 Tibor Petrík, 1180163, FK Valaská 1 SN od 10.04.2024 podľa čl. 45/2 DP za porušenie čl. 45/1b DP. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Vylúčený po 2 ŽK:

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a 37/3 DP.

D-1-56 Maroš Jánošík, 1380676, FK Heľpa (U19) od 10.04.2024. Poplatok 5.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Ostatné:

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a čl. 37/5a DP.

D-1-57 Adrián Matejka, 1202798, FK Malachov 1 SN od 10.04.2024. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-58 Roman Sečkár, 1184715, FK Malachov 1 SN od 10.04.2024. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-2-20 DK na základe podnetu ŠTK podľa čl. 59 v súbehu s čl. 12/6 DP ukladá pokutu vo výške 80.-€ pre FK Tajov za nenastúpenie na MFS 13. kola 8. ligy Hiadeľ – Tajov. Pokuta a poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry

Najbližšie zasadnutie DK bude 17.04.2024 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Zmeny v DL č. 18:

8. liga:

– Priechod „B“ – St. Hory nová (Šupka – Faisal),

– Dúbravica – Riečka nová (Faisal – Šupka),

– H. Pršany – Mičiná (Boor za Maruniaka).

Dorast U19:

– Podkonice – Badín 13.4. SO o 12,00 zmena hr. času (Šupka – Kaliský) ihr . Braväcovo,

– Heľpa – S. Ľupča 13. 4. zmena hr. času o 11,00 (Čupka – Pôbiš S.).

St.žiaci U15:

– Jakub – Osrblie 13.4. o 13,00 – sa nehrá.

2. Chýbajúce doklady k dohodám:

Potvrdenie o návšteve školy: Bezdeka, Boor, Fajčík, Chromiak, Kolenička, Šico

ŠPZ a č .poistky: Bubelíny

Rozhodnutie o dôchodku: Čupka

RČ: Kriak

3. Upozornenie pre R a DZ:

a) Žiadame R o dôkladnú fyzickú kontrolu účasti zdravotníka na MFS a popisom v ZoS vo všetkých kategóriách.

b) Na základe upozornenie ŠTK a DK o povinnosti predkladať pred MFS vyplnené tlačivo usporiadateľskej služby a R a DZ sú povinný toto tlačivo si prevziať a uložiť u seba a v prípade potreby disciplinárneho konania predložiť príslušnej komisii. /Športovo technické zásady RS posledný odstavec na článok FK zodpovedá… . /.

c) Žiadame R a DZ, aby si skontrolovali v Issf platnosti licencií – kontaktovali p. Urvu a platnosti RP a v prípade končiacej platnosti cez Issf požiadali o jeho vydanie sám sebe.

d) Ospravedlnenie R a DZ najneskoršie do pondelka 12:00 hod. (e-mail: jozefmedved10@gmail.com, e-mail: kr.obfzbb@gmail.com ( resp. na sms alebo telefonicky na mobil: Jozef Medveď 0903/029 052).