Úradná správa č.  33, v Banskej Bystrici, 21.04.2023

Správy zo sekretariátu:

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné poslať krátku žiadosť a v prílohe zápisnicu z členskej schôdze, prípadne uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. Stačí aj elektronickou formou (scan) na e-mail (obfzbb@futbalsfz.sk). V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

2. Upozorňujeme kluby 7. ligy na nahrávanie zápasov na internetovú stránku Futbalnet. Osoba, ktorá chce pridávať videozáznam sa musí zaregistrovať na my.sportnet.online, následne zašle cez ISSF, formulár Pomoc, jeho SportnetID (je po prihlásení do my.sportnet.onlinev osobnom konte – môj účet) s textom „Žiadam o pridelenie prístupových práv pre SportnetID:xxxxxxxx“ …, prípadne môžete ešte definovať súťaž a pre aký FK.

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

1. Nariaďujem odohrať MFS 7. ligy 13. kolo Hronec – Podkonice „B“ dňa 10.05.2023 (streda) o 17:00 hod. na ihrisku  FK Hronec.

2. Upozorňujeme futbalové kluby na vypisovanie zodpovedných osôb do zápisu o stretnutí (videotechnik, vedúci družstva, lekár, hlavný usporiadateľ, tréner). Kluby sú povinné mať nahraté nominácie s hráčmi a členmi realizačného tímu podľa Rozpisu súťaží ObFZ  BB  dvadsať minút pred začiatkom stretnutia s možnosťou vytlačenia zápisu o stretnutí, kvôli kontrole hráčov. Keďže sa množia podnety na nenahraté osoby v systéme ISSF upozorňujeme futbalové kluby, aby si dané osoby nahrali do systému a nahrávali do zápisov o stretnutí realizačné tímy. V prípade porušenia podmienok budú kluby postúpené na DK.

3. Športovo-technická komisia vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Rozpisu majstrovských futbalových súťaží riadených ObFZ BB na emailovú adresu: obfzbb@futbalsfz.sk. Podnet by mal obsahovať:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčený po 2 ŽK:

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a 37/3 DP.

D-1-59 Peter Šebeš, 1230000, FK Brusno od 19.04.2023. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Vylúčený priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa článku 9/2b,1,2,3 DP.

D-1-60 Peter Strelec, 1280632, FK Čierny Balog 3 týždne nepodmienečne od 19.04.2023 podľa čl. 48/2b DP za porušenie čl. 48/1c DP (hrubé nešportové správanie voči delegovanej osobe s použitím vulgarizmov). Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Ostatné:

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a čl. 37/5a DP.

Peter Dobrota, 1232704, FK Malachov od 19.04.2023. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-61 Na základe vyjadrenia žiadaných v ÚS č. 31 k stretnutiu Malachov – Beňuš DK udeľuje DS 2 týždne nepodmienečne od 12.04.2023 podľa čl. 48/2b DP za porušenie čl. 48/1c DP hráčovi Petrovi Šperkovi, 1275902, FK Beňuš. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Najbližšie zasadnutie DK bude 26.04.2023 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Zmeny v DL č.18: 8. liga: Selce B Baláže – T.Č. Balog „B“ 23.4. o 10,30 (Čupka za Pavelku ako AR), Tajov – Harmanec 23.4. o 16,00: (Čupka za Pavelku ako R). I. trieda dorast MO19 11.kolo 22.4. 2023 o 14,00: Jasenie – Podkonice (Čupka za Chládeka).

2. Záujemcovia o funkciu rozhodcu nech sa prihlásia na adresu sekretariátu ObFZ BB obfzbb@futbalsfz.sk, mobil: 0906728487 a na adresu predsedu KR jozefmedved10@gmail.com alebo telefonicky na mobil 0903029052.

3. Upozorňujeme R na včasnosť ospravedlňovania sa na MFS najneskôr v pondelok do 12:00 hod. pred nasledujúcim víkendovým kolom. Za porozumenie ďakujem .

4. Oznam pre R a DZ: Žiadame Vás aby ste používali výhradne také popisy priestupkov aké ste obdŕžali v pokynoch na seminári R a DZ. Popis priestupkov sa nachádza na stránke ObFZ BB – Dokumenty pre R a DZ.