Úradná správa č.  31, v Banskej Bystrici, 06.04.2023

Správy zo sekretariátu:

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné poslať krátku žiadosť a v prílohe zápisnicu z členskej schôdze, prípadne uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. Stačí aj elektronickou formou (scan) na e-mail (obfzbb@futbalsfz.sk). V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

2. Upozorňujeme kluby 7. ligy na nahrávanie zápasov na internetovú stránku Futbalnet. Osoba, ktorá chce pridávať videozáznam sa musí zaregistrovať na my.sportnet.online, následne zašle cez ISSF, formulár Pomoc, jeho SportnetID (je po prihlásení do my.sportnet.online v osobnom konte – môj účet) s textom „Žiadam o pridelenie prístupových práv pre SportnetID:xxxxxxxx“ …, prípadne môžete ešte definovať súťaž a pre aký FK.

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

1. Na základe podnetu FK Mičiná z MFS 15. kolo 8. liga Mičiná – Selce „B“ predvolávame na zasadnutie ŠTK konaného dňa 12.04.2023 na 15:30 hod.:

– Jakub Túry, 1277855, FK Lamač Bratislava, H

– Vladimír Túry, 1166466, FK Selce B, H

– Rastislav Voskár, 1061100, FK Selce B, kapitán

– Michal Čunderlík, 1172115, FK Selce B, VD

– Róbert Nemčok, 110777, FK Mičiná, kapitán

– Ján Sámel, 1243737, FK Mičiná, VD

Zároveň žiadame FK Mičiná o doručenie videozáznamu z MFS Mičiná – Selce v zmysle Rozpisu súťaží 2022/2023, časť Športovo-technické zásady na sekretariát zväzu do 12.04.2023 do 12:00 hod., prípadne ďalšiu fotodokumentáciu a dôkazy podporujúce tvrdenie neoprávneného štartu hráča.

2. Na základe žiadosti FK Poniky a v súlade s článkom 37/2 SP nariaďujeme odohrať MFS 7. ligy:

– 19. kolo Poniky – Heľpa dňa 30.04.2023 (nedeľa) o 13:00 hod. na ihrisku FK Poniky.

3. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS st. žiaci U15:

– 2. kolo Heľpa – Podkonice dňa 31.05.2023 (streda) o 17:00 hod. na ihrisku  FK Heľpa.

– 12. kolo Heľpa – Podkonice dňa 28.05.2023  (nedeľa) o 10:30 hod. na ihrisku FK Heľpa. Výmena poradia zápasov.

– 17. kolo Podkonice – Heľpa dňa 23.04.2023 (nedeľa) o 10:30 hod. na ihrisku ŠK Sásova Aréna. Výmena poradia zápasov.

ŠTK – úsek mládeže – zodpovedný Roman Patráš

I. trieda dorast U19 – ZV, BB

1. Disciplinárna komisia – DK – predseda Marek Zemiar

DU19-12/2023 Dominik Šrot 1365710 Medzibrod U19 – PVŠ na 1 SN podľa čl. 47/1a,2a DP od 01.04.2023 (HNŠ voči súperovi)

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčený po 2 ŽK:

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a 37/3 DP.

D-1-48 Ján Dvorovenko, 1065978, FK Dúbravica od 05.04.2023. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Vylúčený priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa článku 9/2b,1,2,3 DP.

D-1-49 Jakub Ján Chromek, 1275218, FK Tajov 1 SN podľa čl. 45/2 DP za porušenie čl. 45/1b DP (zmarenie gólovej príležitosti mimo pokutového územia) od 05.04.2023. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-50 Július Harvan, 1383624, FK Heľpa 3 týždne nepodmienečne podľa čl. 48/2b DP za porušenie podľa čl. 48/1c DP (hrubé nešportové správanie voči delegovanej osobe s použitím vulgarizmov). Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Ostatné:

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a čl. 37/5a DP.

D-1-51 Filip Slabécius, 1280790, FK Jasenie od 27.03.2023. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-52 Martin Račko, 1257685, FK Poniky od 05.04.2023. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-53 Lukáš Melaga, 1225061, FK Harmanec. Na základe žiadosti menovaného o podmienečné upustenie zostatku DS 1 týždeň nepodmienečne, DK podmienečne upúšťa zostatok DS podľa čl. 41/1,2 DP a určuje skúšobnú dobu od 05.04.2023 do 05.07.2023. Poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Najbližšie zasadnutie DK bude 12.04.2023 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Záujemca o funkciu rozhodcu nech sa prihlási na adresu sekretariátu ObFZ BB obfzbb@futbalsfz.sk, mobil: 0906728487 a na adresu predsedu KR  jozefmedved10@gmail.com alebo telefonicky na mobil 0903029052.

2. Upozorňujeme R na včasnosť ospravedlňovania sa na MFS najneskôr v pondelok do 12:00 hod. pred nasledujúcim víkendovým kolom. Za porozumenie ďakujem .

3. Oznam pre R a DZ: Žiadame Vás aby ste používali výhradne také popisy priestupkov aké ste obdŕžali v pokynoch na seminári R a DZ. Popis priestupkov sa nachádza na stránke ObFZ BB – Dokumenty pre R a DZ.