Úradná správa č.  23, v Banskej Bystrici, 10.09.2022

Správy zo sekretariátu:

  1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné poslať krátku žiadosť a v prílohe zápisnicu z členskej schôdze, prípadne uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. Stačí aj elektronickou formou (scan) na e-mail (obfzbb@futbalsfz.sk). V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.
  2. V zmysle RaPP čl. 19 (2), d), e) je v zimnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:

– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.

  1. Oznamujeme klubom, že ObFZ organizuje školenie zdravotníkov. Školenie bude v termíne 25.2.2023 v Banskej Bystrici v budove sídla ObFZ a 26.2.2023 v Brezne v reštaurácií zimného štadióna so začiatkom od 9:00 hod. Za každý klub sa môžu zúčastniť dvaja záujemcovia. Školenie bude v rozsahu 8 hodín a po preškolení bude účastníkom vystavený Certifikát o preškolení. Žiadame kluby o nahlásenie počtu záujemcov v termíne do 20.2.2023 na sekretariát zväzu (obfzbb@futbalsfz.sk) z dôvodu zabezpečenia občerstvenia, ako aj naplnenia kapacity školení (30 účastníkov). Pokiaľ nebude naplnená kapacita obidvoch školení, bude školenie spojené a uskutoční sa len 25.2.2023 v Banskej Bystrici v budove sídla ObFZ. Takto vyškolených zdravotníkov si budú môcť kluby nahrať do ISSF a uvádzať v Zápise o stretnutí ako lekár.

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

V nedeľu 19. februára 2023 sa odohrá medzioblastný halový turnaj dospelých za účasti všetkých oblastných zväzov Banskobystrického kraja. Turnaj organizuje ObFZ Lučenec v športovej hale Aréna v Lučenci. Do nášho výberu ObFZ Banská Bystrica boli nominovaní hráči: Michal Lakomčík, (Ľubietová), Filip Slabecius (Jasenie), Samuel Chladný (Harmanec), Filip Samson (Tajov), Jakub Butora (Braväcovo), Branislav Halupka, Adam Šimiak (Riečka)., Peter Šperka, Maroš Švantner (Beňuš), Šimon Cibula (Hronec), náhradníci: Tomáš Kováčik (Beňuš), Lukáš Ambróz (Braväcovo).

Zraz hráčov bude v nedeľu 19.2.2023 pred reštauráciou Mýto na Partizánskej ceste o 6:50 hod. Odchod autobusu do Lučenca je plánovaný najneskôr o 7:00 hod.. Nominovaní hráči si so sebou prinesú halovú obuv, veci osobnej potreby, chrániče holenných kostí a preukaz poistenca. Ukončenie turnaja je plánované o 15,00 hod.

ŠTK – úsek mládeže – zodpovedný Roman Patráš

Komisia mládež plánuje dňa 18.2.2023 v telocvični v Nemeckej zorganizovať zimný halový turnaj mladších žiakov U13. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v termíne do 13.2.2023 na sekretariát zväzu (obfzbb@futbalsfz.sk). Žiadame kluby, aby dodržali termín prihlasovania sa, aby sme mohli včas zabezpečiť telocvičňu (podľa počtu prihlásených) a s dostatočným časovým predstihom pripraviť organizáciu turnaja.

Ďalšie predpokladané turnaje:

U11 – 11.3.2023 telocvičňa v Nemeckej

U19 – 5.3.2023 telocvičňa na Magurskej

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

  1. Žiadame R a DZ, aby si prišli na sekretariát ObFZ skontrolovať a podpísať zmluvy. V prípade ak sa Vám nebude dať dostaviť osobne, kontaktujte sekretára ObFZ, ktorý Vám zmluvu zašle, následne si ju vytlačíte, podpíšete a doručíte na sekretariát ObFZ. Zmluva je tiež zverejnená na internetovej stránke ObFZ BB v časti Dokumenty pre R a DZ (https://www.obfzbb.sk/kategoria-dokumenty-pre-komisiu-rozhodcov). Rovnako treba zaslať na sekretariát zmeny (číslo účtu, adresa, číslo OP a pod.). Kontaktné údaje+421 905 728 487, obfzbb@futbalsfz.sk.

Záujemca o funkciu rozhodcu nech sa prihlási na adresu sekretariátu ObFZ BB obfzbb@futbalsfz.sk, mobil: 0906728487 a na adresu predsedu KR  jozefmedved10@gmail.com alebo telefonicky na mobil 0903029052.

  1. Oznamujeme termín zimného seminára R a DZ ObFZ BB, ktorý sa uskutoční dňa 10.3.2023 /piatok/ v odpoludňajších hodinách. Miesto, čas a program bude zverejnení dodatočne. Žiadame Vás o zabezpečenie si súkromných a pracovných povinností tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Súčasťou seminára bude a vypisovanie Dohôd o dobrovoľníckej činnosti na sekretariáte ObFZ BB.
  2. Žiadame všetkých R a DZ o:

– Aktualizáciu prípadných dlhodobých ospravedlnení.

– Kontrolu profilov na ISSF, platnosť RP – „Môj profil“, uhradenie členského poplatku „Moje členské poplatky“ ako aj kontaktných údajov (platnosť RP, adresa, mobil, e-mail.).