Úradná správa č.  15, v Banskej Bystrici, 9.10.2020

Správy zo sekretariátu

Podľa usmernenia ÚVZ SR zo dňa 30. septembra 2020, budú môcť pokračovať všetky majstrovské futbalové súťaže. Avšak popri všeobecne záväzných pandemických opatreniach, musí platiť aj podmienka, že v každom okamihu zápasu môže byť v jeho dejisku maximálne 50 osôb (hráči, realizačný team, delegované osoby, nevyhnutný obslužný personál a pod.), eventuálne diváci – to všetko do počtu 50.

Ak počet zainteresovaných na zápase (najmä v prípade mládežníckych turnajových súťaží), presiahne počet 50 osôb, musia sa hrať bez divákov!

Viac informácií a presných pokynov nájdete tu.

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

1.Nariaďujeme odohrať odložené MFS I. triedy 8. kolo Lučatín – Valaská dňa 31. októbra 2020 (sobota) o 13,30 hodine na ihrisku v Lučatíne.

2.Nariaďujeme odohrať odložené MFS I. triedy 9. kolo Jasenie – Tatran Čierny Balog dňa 1. novembra 2020 (nedeľa) o 13,30 hodine na ihrisku v Jasení.

3.Nariaďujeme odohrať odložené MFS I. triedy 10. kolo Tatran Čierny Balog – Strelníky dňa 8. novembra 2020 (nedeľa) o 13,30 hodine na ihrisku v Čiernom Balogu – Jánošovke.

4.Súhlasíme vzhľadom k rekonštrukcii futbalového ihriska vo Valaskej s odohratím MFS I. triedy 11. kolo Valaská – Heľpa dňa 11. októbra 2020 (nedeľa) o 14,30 hodine na ihrisku v Podbrezovej – Skalici – umelá tráva.

5.Berieme na vedomie žiadosť FK Lučatín a nesúhlasíme s ich navrhovaným termínom – chýba vzájomná dohoda futbalových klubovv zmysle Rozpisu súťaží ObFZ Banská Bystrica, časť Hracie dnia hracie časy, bod C – zásady pre zmeny termínov.

6.Nariaďujeme odohrať odložené MFS II. triedy 9. kolo Tatran Čierny Balog B – Pohronská Polhora dňa 31. októbra 2020 (sobota) o 13,30 hodine na ihrisku v Čiernom Balogu – Jánošovke.

7.Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy 9. kolo Riečka – Tajov dňa 31. októbra 2020 (sobota) o 13,30 hodine na ihrisku v Riečke.

8.Berieme na vedomie podnet FK Jasenie, no ŠTK nie je kompetentná udeľovať disciplinárne sankcie, prípad odstupujeme na DK.

Komisia mládeže – predseda Zdenko Urva

1.Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy dorast U19  8. kolo Braväcovo – Brusno B dňa 11. októbra 2020 (nedeľa) o 10,15 hodine na ihrisku v Braväcove.

2.Súhlasíme na základe vzájomnej dohody s odohratím MFS I. triedy dorast 7. kolo Brusno B – Badín dňa 7. novembra 2020 (sobota) o 12,30 hodine na ihrisku v Ľubietovej.

3.Súhlasíme na základe vzájomnej dohody s odohratím MFS I. triedy dorast 7. kolo Hrochoť – Braväcovo dňa 7. novembra 2020 (sobota) o 12,30 hodine na ihrisku FK Hrochoť.

4.Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy starších žiakov U15  5. kolo Poniky – Heľpa dňa 15. októbra 2020 (štvrtok) o 16,00 hodine na ihrisku FK Poniky.

5.Rušíme MFS I. triedy starších žiakov U15 6. kolo Jasenie – Jakub. Stretnutie odkladáme na neurčito.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie  na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b,1,2  DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-27Samuel Ternuščák, 1275911, FK Slovenská Ľupča, od7. októbra 2020. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF). 

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-28 RichardŠevčík, 1118012, FK Tajov, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 2 stretnutia nepodmienečne od 7. októbra 2020 podľa článku 49/2a DP za porušenie článku 49/1a DP.  Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-29 Ivan Zelený, 1277872, FK Tatran Čierny Balog B, DK udeľuje DS 2 stretnutia nepodmienečne od 7.októbra 2020 podľa článku 49/2a DP za porušenie článku 49/1a DP.  Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

D-I-30 Marián Krnáč, 1275131, FK Poniky, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 7.októbra 2020 podľa článku 45/2a DP s použitím článku 36/b,g za porušenie článku 45/1 DP.  Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

D-I-31 Filip Slabecius, 1280790, FK Jasenie, DK udeľuje DS 2 stretnutia nepodmienečne od 7. októbra 2020 podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1 DP.  Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF

D-I-32 Milan Kováč, 1436032, tréner FK Nemecká, DK na základe zápisu o stretnutí a podnetu delegáta zväzu z MFS I. triedy 10. kolo Beňuš – Nemecká udeľuje DS 4 týždne nepodmienečne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS od 7. októbra 2020 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

D-II-11 DK žiada FK Dúbravica o predloženie dokladu potvrdzujúceho platbu mesačnej zbernej faktúry za august 2020 v termíne do stredy 14. októbra 2020 do 13,00 hodiny.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 14. októbra 2020 od 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny:

1.trieda dorast Selce – Hrochoť Pavelka za Nemca

  1. trieda Nemecká – Lučatín Kruppa za Majera
  2. trieda žiaci Badín – Brezno AR2 Bošeľa
  3. trieda Riečka – D.Lehota AR2 Bošeľa

KR žiada o videozáznam z MFS 2. triedy Malachov – Mičiná.