Úradná správa č. 11, v Banskej Bystrici, 11.9.2020

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

1. Na základe žiadosti FK Slovenská Ľupča  a v súlade s článkom 37/2 SP nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 11. kolo Slovenská Ľupča – Beňuš dňa  10. októbra 2020 (sobota) o 14,30 hodine na ihrisku v Slovenskej Ľupči.

2. Na základe žiadosti FK Slovenská Ľupča  a v súlade s článkom 37/2 SP nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 13. kolo Slovenská Ľupča – Lučatín dňa  24. októbra 2020 (sobota) o 14,00 hodine na ihrisku v Slovenskej Ľupči.

3. Nariaďujeme na základe nízkeho stavu počtu rozhodcov odohrať MFS I. triedy 9. kolo Valaská – Braväcovo dňa 27. septembra 2020 (nedeľa) o 15,30 hodine na ihrisku vo Valaskej.

4. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy  7. kolo Šalková B – Malachov dňa 12. septembra 2020 (sobota) o 18,00 hodine pri umelom osvetlení na ihrisku v Šalkovej.

5. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy  15. kolo Tatran Čierny Balog B – Harmanec dňa 15. septembra 2020 (utorok – štátny sviatok) o 16,00 hodine na ihrisku v Čiernom Balogu – Jánošovke.

6. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy  15. kolo Selce B-Baláže  – Šalková B dňa 15. septembra 2020 (utorok – štátny sviatok) o 10,30 hodine na ihrisku TJ Baláže.

7. Na základe žiadosti TJ Tatran Čierny Balog B a v súlade s článkom 37/2 SP nariaďujeme odohrať MFS II. triedy 11. kolo TJ Tatran Čierny Balog B – FK Baník Ľubietová dňa 11. októbra 2020 (nedeľa) o 14,30 hodine na ihrisku v Čiernom Balogu – Jánošovke.

8. Nesúhlasíme so vzájomnou dohodu futbalových klubov Tajov a Staré Hory odohrať svoje vzájomné stretnutie dňa 14. novembra 2020 vzhľadom k predpokladaným nepriaznivým poveternostným podmienkam a nariaďujeme odohrať neodohrané MFS  II. triedy 14. kolo TJ Slovan Tajov – ŠK Sokol Staré Hory dňa 18. septembra 2020 (piatok) o 16,15 hodine na ihrisku v Tajove.

9. Berieme na vedomie podnet rozhodcu Milana Legíňa a Miroslava Kalinu z MFS I. triedy 6. kola FK–34 Brusno-Ondrej – OFK Slovenská Ľupča a II. triedy 6. kolo ŠK Sokol Staré Hory – TJ Iskra Pršany.

Upozorňujeme futbalové kluby na vypisovanie zodpovedných osôb do zápisu o stretnutí (videotechnik, vedúci družstva, lekár, hlavný usporiadateľ …). Kluby sú povinné mať nahraté nominácie s hráčmi a členmi realizačného tímu podľa Rozpisu súťaží ObFZ  BB  dvadsať minút pred začiatkom stretnutia s možnosťou vytlačenia zápisu o stretnutí, kvôli kontrole hráčov. Keďže sa množia podnety na nenahraté osoby v systéme ISSF upozorňujeme futbalové kluby, aby si dané osoby nahrali do systému a nahrávali do zápisov o stretnutí realizačné tímy. V prípade porušenia podmienok budú kluby postúpené na DK.

10. ŠTK na základe podaného odvolania voči rozhodnutiu ŠTK zo dňa 28. augusta 2020 po opätovnom preštudovaní rozhodnutia, postupuje podanie FK Tajov so všetkými prílohami na odvolaciu komisiu.

Zároveň informujeme TJ Slovan Tajov, že ak sa ich zástupca zúčastní zasadnutia ŠTK, tá im sprístupní všetky zápisy a vyjadrenia. Člen ŠTK Zdenko Urva sa v danom prípade vzdal riešenia daného prípadu z dôvodu konfliktu záujmov.

11. Na základe vlastných zistení a vyjadrení zúčastnených osôb zo zápasu 5. kolo FK Jasenie – OFK Valaská ŠTK konštatuje, že nebol porušený článok 52 písmeno m) SP, no došlo k pochybeniu delegovaných osôb (chybne zapísané striedania). Zároveň postupujeme na DK R Vladimír Ondruš 1366806, AR1 Tomáš Csányi 1416983, DS Ján Uhrín 1334171.

12. Upozorňujeme futbalové kluby, že ako organizátor MFS je povinný zabezpečiť zdravotnú službu prostredníctvom zdravotného pracovníka alebo osobou, ktorá získala potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci, a aby takáto osoba bola reálne na zápase prítomná. Zároveň vyzývame kluby, aby si skontrolovali a doplnili pohotovostný kufrík zdravotníka (nástroje, obväzový materiál, dezinfekčné prostriedky, liečiva) a nosítka.

Komisia mládeže – predseda Zdenko Urva

1.Upozorňujeme klubových manažérov ISSF, aby si nahrávali nominácie na stretnutie bezodkladne pri uskutočnení zápasov, hlavne v kategórií prípraviek a mladších žiakov. Nakoľko pri týchto zápasoch nie je delegovaný rozhodca, vie tímový manažér domácich cez „Rozhodca/Laik“ uzavrieť nominácie a priebežne uložiť zápis (nahrať strelcov gólov, striedania, časy….). Pokiaľ to nespraví tímový manažér, je možnosť poslať vypísané zápisy so všetkými údajmi (najbližší pracovný deň po odohratí MFS) na sekretariát ObFZ.

2.Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy dorast U19  4. kolo Hrochoť – Brusno B dňa 12. septembra 2020 (sobota) o 13,00 hodine na ihrisku ŠK Hrochoť.

3.Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy dorast U19  6. kolo Polomka – Brusno B dňa 27. septembra 2020 (nedeľa) o 12,30 hodine na ihrisku v Polomke.

4.Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy dorast U19  10. kolo Hrochoť – Polomka dňa 24. októbra 2020 (sobota) o 14,00 hodine na ihrisku FK Hrochoť.

5.Na základe žiadosti ŠK Hrochoť a v súlade s článkom 37/2 SP nariaďujeme odohrať MFS I. triedy dorast 7. kolo ŠK  Hrochoť – FK Sokol Braväcovo dňa 3. októbra 2020 (sobota) o 14,00 hodine na ihrisku ŠK Hrochoť.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-13 Karim Jančík, 1265320, FK Selce U19, od 9. septembra 2020. Poplatok 5 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

D-I-14 Ján Sitarčík, 1312737, delegát zväzu, DK na základe podnetu a vlastného zistenia a odborného stanoviska komisie rozhodcov ukladá disciplinárnu sankciu 1 mesiac nepodmienečne od 2. septembra do 2. októbra 2020 podľa článku 63/2b DP za porušenie článku 63/1b DP. Poplatok 10 € bude menovanému stiahnutý vo vyúčtovaní za mesiac september.

D-II-4 DK na základe zápisu zo stretnutia MFS I. triedy 6. kolo Brusno – Slovenská Ľupča v zmysle článku 12 odstavec 6 ukladá pokutu 50 € pre FK Slovenská Ľupča za porušenie článku 68 odstavec 4a a nerešpektovanie usmernenia uvedeného v úradnej správe číslo 8/2020 pod bodom D-II-2 . Pokuta + poplatok 10 € boli zahrnuté do MZF.

D-II-5 FK 1928 Jasenie, DK na základe zápisu o stretnutí, správy delegáta zápasu v MFS I. triedy 6. kolo Jasenie – Braväcovo v zmysle článku 12/6 ukladá pokutu vo výške 50 € za porušenie Rozpisu MFS a Športovo – technických zásad (nezabezpečenie stanoveného počtu usporiadateľov) a porušenie článku 56 písmeno R Súťažného poriadku. Pokuta + poplatok 10 € za prerokovanie boli zahrnutí do MZF.

DK berie na vedomie podnet FK Jasenie z MFS I. triedy 5. kolo Jasenie – Valaská bez udelenia disciplinárnej sankcie voči futbalovému klubu OFK Slovan Valaská (nebolo zistené porušenie súťažného poriadku zo strany futbalového klubu).

D-I-15 DK na základe podnetu ŠTK udeľuje podľa článku 63/2a DP  disciplinárnu sankciu Vladimírovi Ondrušovi, 1366806, rozhodca, pozastavenie výkonu funkcie za administratívne pochybenie podľa článku 63/1a DP v MFS I. triedy 5. kolo Jasenie – Valaská od 9. septembra 2020. Poplatok 10 € bude menovanému stiahnutý vo vyúčtovaní za mesiac september.

D-I-16 DK na základe podnetu ŠTK udeľuje podľa článku 63/2a DP  disciplinárnu sankciu Tomášovi Csányimu, 1416983, asistent rozhodcu, pozastavenie výkonu funkcie za administratívne pochybenie podľa článku 63/1a DP v MFS I. triedy 5. kolo Jasenie – Valaská od 9. septembra 2020. Poplatok 10 € bude menovanému stiahnutý vo vyúčtovaní za mesiac september.

D-I-17 DK na základe podnetu ŠTK udeľuje podľa článku 63/2a DP  disciplinárnu sankciu Jánovi Uhrínovi, 1334171, delegát zväzu, pozastavenie výkonu funkcie za administratívne pochybenie podľa článku 63/1a DP v MFS I. triedy 5. kolo Jasenie – Valaská od 9. septembra 2020. Poplatok 10 € bude menovanému stiahnutý vo vyúčtovaní za mesiac september.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 16. septembra 2020 od 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny DL.8

I.Trieda
Slovenská Ľupča – Heľpa AR2 (Koštial za Marčeka)

2.Trieda
Čierny BalogB – Mičiná (Čutka za Ondruša)
Dúbravica – Dolná Lehota R – Nemec, AR1 – Rosenberger
Michalová – Tajov (Kubančík – Marček)
Horné Pršany – Pohronská Polhora (Kalina – Senček)

1.Trieda U19
Selce – Badín (J.Pôbiš – S.Pôbiš, Krupík)
Hrochoť – Brusno 12.9.2020 (Sobota) 13:00 (Kruppa – Kačír, Benko)

V najbližších dňoch obdržia R a DZ vychádzkové tričká.
Tieto tričká budú využívať ako spoločné vychádzkové oblečenie na MFS a akcie organizované KR ObFZBB.