Úradná správa č. 10, v Banskej Bystrici, 4.9.2020

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

  1. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy 6. kolo Braväcovo – Jasenie dňa 5. septembra 2020 (sobota) o 15,30 hodine na ihrisku FK Jasenie (výmena domáceho ihriska vzhľadom k rekonštrukcii ihriska v Braväcove). Vzájomné stretnutie v jarnej časti súťaže (19. kolo – 2. mája 2021) sa odohrá na ihrisku v Braväcove.
  2. Berieme na vedomie podnet rozhodcu Miroslava Kalinu z MFS II. triedy 5. kolo Dúbravica – Tajov a zároveň upozorňujeme futbalové kluby na vypisovanie zodpovedných osôb do zápisu o stretnutí (videotechnik, vedúci družstva, lekár, hlavný usporiadateľ …). Kluby sú povinné mať nahraté nominácie s hráčmi a členmi realizačného tímu podľa Rozpisu súťaží ObFZ BB dvadsať minút pred začiatkom stretnutia.
  3. Na základe podnetu FK Jasenie predvolávame na deň 9. septembra 2020 (streda) o 15,30 hodine z MFS I. triedy 5. kolo Jasenie – Valaská:

Rozhodcov stretnutia: Vladimír Ondruš, 1366806, Vladimír Chládek, 1363548, Tomáš Csányi, 1416983;

Delegáta stretnutia: Ján Uhrín, 1334171;

z FK 1928 Jasenie: Ján Gaboň, 1198099, kapitán mužstva a František Komora, 1038940, vedúci mužstva;

z OFK Slovan Valaská: Robert Nikel, 1062063, kapitán mužstva a Jozef Kučerák, 1231650, vedúci mužstva.

  1. Žiadame futbalové kluby FK Tajov a FK Staré Hory o predloženie vzájomnej dohody o termíne odohratia svojho neodohraného stretnutia 14. kola II. triedy v termíne do stredy 9. septembra do 15,00 hodiny. V prípade nedoručenia vzájomnej dohody v stanovenom čase nariadi termín ŠTK.

Komisia mládeže – predseda Zdenko Urva

  1. Oznamujeme futbalovým klubom, štartujúcim v I. triede starších žiakov U15, že FK Brezno bude svoje domáce stretnutia hrávať na ihrisku v Braväcove. V prípade nepriaznivého počasia majú schválenú náhradnú hraciu plochu na ihrisku Partizána Čierny Balog v Medveďove a v prípade krajne nepriaznivého umelú hraciu plochu na štadióne v Podbrezovej – Skalici. Domáci klub FK Brezno má za povinnosť v prípade zmeny vyžrebovaného ihriska včas informovať súpera a delegované osoby na MFS o mieste konania svojho domáceho zápasu. Zároveň týmto bodom rušíme bod číslo 3 Komisie mládeže z Úradnej správy č. 8 zo dňa 21. augusta 2020.
  2. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy starších žiakov U15 predohrávaného 21. kola Brezno – Jasenie dňa 1. októbra 2020 (štvrtok) o 16,00 hodine na ihrisku v Braväcove.
  3. Pripomíname futbalovým klubom, že tento víkend štartujú aj súťaže mladších žiakov a prípraviek..

Mladší žiaci U13 začínajú v sobotu 5. septembra 2020 s ÚHČ o 10,30 hodine. V A skupine sa stretnú: Slovenská Ľupča – Sásová, Badín – Podkonice a Jakub – Rakytovce.

V B skupine: Braväcovo – Podbrezová a Valaská – Brezno. ŠK Partizán Čierny Balog má v prvom kole voľno.

Prípravky U11 začínajú svoju súťaž v skupinách dňa 5. septembra 2020 s jednotným začiatkom od 10,30 hodiny. Usporiadateľmi prvých turnajov sú: A skupina FK Rakytovce B na ihrisku v Sásovej, B skupina FK Šalková, C skupina FK Medzibrod, D skupina OFK Slovan Valaská a E skupina ŠK Partizán Čierny Balog.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-8 Ľubomír Vlček, 1272253, FK Michalová, od 31. augusta 2020. Disciplinárna sankcia (DS)  už bola vykonaná dňa 1. septembra 2020 v predohrávke 14. kola. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-9 Michal Klinčík, 1253075, FK Nemecká, od 2. septembra 2020. DS vykoná dňa 13. septembra 2020. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné:

D-I-10 Ján Marček, 1334013, rozhodca, disciplinárnu sankciu, udelenú DK na základe odborného posúdenia komisie rozhodcov, menovaný vykonal v dobe od 16. augusta 2020 do 31. augusta 2020 s poukazom na bod D-I-7 DK.

D-I-11 DK na základe odstúpeného stanoviska ŠTK v zmysle článku 10/1 DP upozorňuje vedúceho mužstva FK Tajov – Marián Schwarz, 1354238 a kapitána FK Tajov – Peter Rončák, 1178495 na dôsledné dodržiavanie článku 63 Súťažného poriadku (vedúci mužstva) a článku 66 SP (kapitán mužstva).

DK pri hráčoch FK Tajov – Dušan Murgaš, 1048632 a Michal Béreš, 1110193 upúšťa od udelenia disciplinárnej sankcie.

D-I-12 DK na základe podnetu FK Tatran Čierny Balog z MFS I. triedy 5. kolo Hronec – Tatran Čierny Balog, vlastného zistenia, predbežnej lekárskej správy o zranení a odborného stanoviska komisie rozhodcov udeľuje DS 2 mesiace nepodmienečne od 2. septembra 2020 do 30. októbra 2020 bez prerušenia hráčovi – Michal Adamovič, 1374925, FK Hronec. DS je udelená podľa článku 45/2b DP za porušenie článku 45/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-3 DK na základe odstúpenia podnetu ŠTK ohľadne kontumovaného stretnutia I. triedy 4. kolo Poniky – Jasenie v zmysle článku 12 udeľuje pokutu vo výške 100 € pre FK Jasenie za porušenie článku 59 DP (nenastúpenie mužstva na stretnutie). Pokuta + poplatok 10 € za prerokovanie boli zahrnuté do MZF.

DK na základe odborného posúdenia komisie rozhodcov podnetu delegovaných osôb z MFS II. triedy 4. kolo Staré Hory – Harmanec vzhľadom na nezistené porušenie SP upúšťa od udelenia DS.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 9. septembra 2020 od 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny DL č. 7

1.Trieda

Brusno – Slovenská Ľupča AR2 (Senček za Sojku)

Valaská – Strelníky AR1(Majer – Nemec, Csányi)

Tatran Čierny Balog – Beňuš (Legíň – Benko, Kruppa)

Osrblie – Hronec AR2 (Sojka za Ondruša)

2.Trieda

SelceB – Tatran Čierny Balog B AR1 (Pavelka za Frehana)

Pohronská Polhora – Michalová (Palider – Ondruš, S.Pôbiš)

Staré Hory – Horné Pršany (Kalina – Pavelka)

Ľubietová – Dúbravica AR1 (Švarc za Frehana)

Tajov – Harmanec (Jurčák – Ihring)

Dolná Lehota – ŠálkováB (Krupík – Murín)

1.Trieda U19

Brusno – Braväcovo (Kamenec – Kačír)

KR prerokovala sťažnosť TJ Tatran Čierny Balog zo stretnutia 1.Trieda Hronec – Tatran Čierny Balog, sťažnosť opodstatnená, KR odstupuje DK.

KR prerokovala podnet rozhodcov zo stretnutia 2.Triedy Staré Hory – Harmanec, upúšťa od ďalšieho konania nakoľko video nepreukázalo žiadne závažné skutočnosti.

Žiadame R a DZ o dôsledné vyplňovanie zápisu o stretnutí (Popisy OT – podľa pokynov KR na LS, lekár, vedúci mužstva, videotechnik, hlavný usporiadateľ, oneskorenie HČ atď..)

V prípade, že kluby nemajú nahraté zodpovedné osoby (Videotechnik, HU, Vedúci mužstva, Lekár) prípadne iné nedostatky, je potrebné prostredníctvom podania cez elektronickú podateľňu na príslušnú komisiu, zaevidovať podnet (DK, ŠTK) Kluby sú povinné mať nahraté nominácie s hráčmi a členmi realizačného tímu podľa RS 2020/2021 20 minút pred začiatkom MFS. V prípade že súpisky oboch družstiev nie sú vytvorené 20 minút pred začiatkom MFS je potrebné túto skutočnosť uviesť v zázname R a podať podnet na ŠTK ObFZ BB cez elektronickú podateľňu.