Už viac ako rok sa na pôde Mestského úradu v Banskej Bystrici, za účasti prizvaných zástupcov verejných aj súkromných inštitúcií a organizácií pôsobiacich v meste, pripravuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2015 až 2023. Jeho príprava je vo finále.

Barbakan, mestsky hrad, mesto Banska Bystrica 2015 | REGIONAL MEDIA, s.r.o.
Centrum Banskej Bystrice z hodinovej veže. Foto: V. Lukáč

Vo štvrtok 25. júna sa od 16.30 h v Cikkerovej sieni banskobystrickej Radnice uskutoční verejná diskusia, na ktorej bude pripravený materiál, prezentovaný Banskobystričanom. Už na jeseň ho majú schvaľovať mestskí poslanci. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je vytváraný pravidelne na niekoľkoročné obdobia a má byť víziou a východiskom pre jednotlivé zámery rozvoja mesta a investícií v ňom.

Súčasťou príprav materiálu boli prieskumy medzi obyvateľmi a podnikateľmi, ktorí jednoznačne poukázali na nedostatočný ekonomický rozvoj a slabú podporu nových investícií v našom regióne s čím súvisí aj vysoká nezamestnanosť. Občania poukázali aj na zlé šance na uplatnenie mladých, nevyhovujúci stav kultúrnych a školských zariadení v meste či slabú dopravnú infraštruktúru.

Aj preto má pripravovaný PHSR viaceré strategické ciele, na ktorých by v ďalších rokoch malo vedenie mesta, poslanci a úradníci v spolupráci s ďalšími orgánmi v nasledujúcich rokoch pracovať. Ide napríklad o zvýšenie celkovej atraktívnosti mesta pre občanov, návštevníkov ale aj investorov. V materiáli sú však jasne určené ciele aj pre napredovanie vzdelávania, dopravy a jej infraštruktúry, kultúry, životného prostredia či sociálnej problematiky. Jedným z deklarovaných cieľov mesta má byť aj zvyšovanie participácie obyvateľov na rozhodovaní a celková modernizácia mestskej samosprávy.