Jednou z tém utorňajšieho rokovania Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici bude pasportizácia informačných, reklamných a propagačných zariadení na území mesta. Poslanci opäť dostanú do rúk materiál poukazujúci na nepriaznivú situáciu, súvisiacu s nárastom reklamných pútačov a billboardov v meste. Mnohé z nich sú postavené načierno.

billboard
V Banskej Bystrici vyrástli stovky reklamných plôch. Foto: ilustračné (Branislav Račko)

Zabezpečenie pravidelnej kontroly reklamných zariadení Útvarom hlavného architekta mesta Banská Bystrica v spolupráci s mestskou políciou by mohlo predísť problému s nadpočetnými a najmä nelegálne postavenými billboardmi. Prieskum v teréne a následné zakreslenie do katastrálnej mapy či zameranie objektov pomocou GPS zariadenia si však vyžaduje vyčlenenie istej čiastky z rozpočtu mesta. Odhadovaná suma zistená prieskumom trhu by bola vo výške 15 000 eur.

Pomôcť by malo tiež začlenenie modulu WebREK do verejného rozhrania geografického informačného systému mesta. Modul WebRek obsahuje 1116 bodov, reklamných zariadení, umiestnených do mapového podkladu na základe GPS súradníc. Poskytuje prehľadnú evidenciu billboardov. Zo všetkých 1116 zameraných objektov z roku 2009 sú iba pri 700 z nich uvedené aj konkrétnejšie informácie zo stavebného úradu. Problémom je, že propagačné objekty postavené na súkromných pozemkoch nemusia byť zakreslené do katastrálnej mapy.

Obnovením fungovania pasportizácie reklamných zariadení v meste by sa zefektívnila práca s ich evidenciou, čím by sa zabránilo výstavbe ďalších nelegálnych billboardov. Jedným z plánov je zaradenie databáz spomínaného modulu do služieb, ktoré poskytuje občanom mesto prostredníctvom Elektronizácie služieb mesta Banská Bystrica. Do boja proti nelegálnym reklamným zariadeniam by sa tak mohli zapojiť aj občania.

Ďalším krokom v boji proti nelegálnej výstavbe reklamných pútačov by malo byť vypracovanie smernice, ktorá by stanovila presný postup pri ich umiestňovaní na území mesta. Podmienky pre výstavbu reklamných zariadení na súkromných, ako i na mestských pozemkoch by sa tým zjednotili.