V januári tohto roku podala mestská organizácia ZAaRES návrh na výstavbu areálu kompostárne medzi nad sídliskom Podlavice, konkrétnejšie v mestskej časti Skubín. Ten sa však stretol s nepriaznivými reakciami obyvateľov Podlavíc.

Účelom tejto stavby bola úprava a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Banská Bystrica, a teda trávna biomasa, lístie, drevná hmota, pozberové zvyšky z pestovania ovocia a zeleniny zo záhrad, vytriedený rastlinný biologický odpad z domácností a trhovísk. Tie obyvatelia mesta zbierajú aj v červených odpadových kontajneroch.

reprofoto skubin
ZAaRES plánoval kompostáreň nad skubínskym družstvom.

Občania Banskej Bystrici podali v januári aj petíciu proti výstavbe tejto kompostárne v tejto časti mesta. Návrh sa preto rozoberal aj na 26. zasadnutí mestského zastupiteľstva, kde však poslanci rozhodli o stiahnutí návrhu na vybudovanie tejto kompostárne. Marián Adamják z Podlavíc sa na zasadnutí vyjadril: “Nazdávame sa, že presunúť ZAaRES k nám je veľkým zásahom do majetku mesta, o ktorom by mali poslanci vedieť,” hovorí. Dodal aj, že umiestnenie takejto prevádzky výrazne ovplyvní kvalitu života v lokalite.

Poslankyňa Ľudmila Priehodová (BBA) vtedy poukázala  v tomto prípade na rozpor s novým územným plánom. Ako však dodal riaditeľ ÚHA mesta Ľubomír Keleman, platný i nový územný plán zahŕňa aj poľnohospodárske priestory.

Definitíva však padla až 14. apríla, keď obec Malachov, ako príslušný stavebný úrad, rozhodla o zastavení konania o umiestnení tejto stavby na pozemkoch vo vlastníctve mesta Banská Bystrica a jeho organizácií. Na základe petície občanov totiž navrhovateľ prehodnotil návrh a podal na obec Malachov písomnú žiadosť o vrátenie podaného návrhu a predmetnej projektovej dokumentácie.