Univerzita tretieho veku ponúka záujemcom štúdium v mnohých spoločensko-vedných, kultúrnych a jazykových odboroch. Podmienkou prijatia na štúdium je vek nad 40 rokov a stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou. 

fakulta politickych vied umb banska bystricaTrvalou súčasťou Univerzity Mateja Bela je Univerzita tretieho veku, ktorá už 23. rok otvorila svoj program jednak v Banskej Bystrici, ako aj na dvoch detašovaných pracoviskách v Poprade a v Martine. UTV UMB je členom Asociácie univerzít tretieho veku /ASUTV/ a jej Rady na Slovensku a tým je zároveň prepojená na medzinárodné organizácie tohto charakteru ako je AIUTA, EFOS, EURAK. ASUTV na Slovensku združuje šesťnásť Univerzít tretieho veku zo Slovenska. Zasadá dvakrát ročne, a to v jarnom a jesennom sústredení.

Jarné zasadnutie ASUTV v tomto roku organizuje UTV UMB vo štvrtok 14. apríla na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Zasadnutie ASUTV sa bude realizovať za účasti rektora UMB doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., prezidentky ASUTV Ing. Lucie Hrebeňárovej, PhD., návštevníkov z Univerzít tretieho veku a hostí z Ministerstva školstva.

Na programe zasadnutie je prezentácia UTV UMB, správy o hospodárení organizácie, revízna správa, ako aj informácie o aktivitách medzinárodných organizácii AIUTA, EFOS a tiež správa o aktivitách Rady vlády pre seniorov. Následne sa predloží na schválenie plán aktivity a rozpočet na rok 2016 pre ASUTV.

Ďalšie výstupy sú zamerané na problémy a aktivity jednotlivých UTV pri slovenských univerzitách a tiež vystúpenie hostí z Ministerstva školstva o Finančnej gramotnosti – pán Mgr. Michal Deneš a Mgr. Miroslava Klempová o Národnom kvalifikačnom rámci a jeho implementácii na vysokých školách v SR.