Prázdniny sú v plnom prúde a s ich štartom začali fungovať na Slovensku aj stovky letných táborov pre deti. Ich pobyty na horách, pri vode, či v mestách neostáva však bez kontroly hygienikov. Regionálne úrady verejného zdravotníctva ako orgány verejného zdravotníctva (RÚVZ) kontrolujú prípravu a ich priebeh (vo všeobecnosti zotavovacie podujatia) predovšetkým z hľadiska zabezpečenia takých životných podmienok, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie účastníkov, ale ho chránia a kladne ovplyvňujú.

V tomto roku RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici zatiaľ vydalo 105 rozhodnutí na konanie zotavovacích podujatí pre deti a mládež – škôl v prírode, lyžiarskych výcvikových kurzov, či letných táborov. Od začiatku letných prázdnin k dnešnému dňu už pracovníci Odboru detí a mládeže (ODM) tohto RÚVZ vykonali takmer desiatku kontrol. „Účelom zotavovacích podujatí je rekreácia detí, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti, preto kontrolujeme predovšetkým zabezpečenie podmienok ubytovania, napr. dodržanie podlahovej plochy 3 metre štvorcové na jedného ubytovaného mimo pôdorysných plôch skríň a lôžok, vybavenie a používanie poschodových postelí, vybavenie izolačnej miestnosti, podmienky prípravy stravy v kuchyni, zabezpečenie pitného režimu detí, odkladanie vzoriek stravy a zostavenie jedálneho lístka z hľadiska jeho pestrosti, zastúpenia ovocia a zeleniny a prítomnosti potravín, ktoré sa na zotavovacom podujatí nesmú používať, alebo potravín, ktoré sa môžu používať len pri dodržaní ustanovených technologických podmienok ich prípravy podľa príslušnej vyhlášky ministerstva zdravotníctva a plnenie povinností zdravotníka,“ uviedla k téme vedúca oddelenia ODM banskobystrického RÚVZ MUDr. Katarína Slotová.

Organizátormi zotavovacích podujatí sú školy, cestovné kancelárie, alebo aj iné právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie. Ich povinnosti v súvislosti s ochranou verejného zdravia, zabránenia, resp. obmedzenia možného rizika ohrozenia zdravia a rizika vzniku a šírenia prenosných ochorení v letných táboroch (ale vo všeobecnosti všetkých zotavovacích podujatí pre deti a mládež) definuje a upravuje zákon č. 355/2007 Z. z. Medzi základné povinnosti organizátorov podľa tejto legislatívnej normy patrí napr. povinnosť požiadať najmenej 30 dní pred začiatkom konania zotavovacieho podujatia príslušný o posúdenie zotavovacieho podujatia, a to formou písomnej žiadosti. V nej okrem identifikačných údajov organizátora sa uvedie druh, termín a miesto konania podujatia, počet detí a osôb pracujúcich na ňom, spôsob zásobovania pitnou vodou a údaje o kvalite pitnej vody, v prípade umývania sa detí vo vodnom toku aj údaje o kvalite vody vodného toku. Organizátor tiež musí uviesť spôsob stravovania, nakladanie s odpadom, dátum vyhotovenia písomnej žiadosti o posúdenie zotavovacieho podujatia, odtlačok pečiatky a podpis organizátora. Organizátor putovného zotavovacieho podujatia okrem uvedených údajov uvádza aj popis trasy putovania. Bez kladného rozhodnutia príslušného RÚVZ nie je možné zotavovacie podujatie uskutočniť.

Dôležitou súčasťou kontroly priebehu zotavovacieho podujatia je kontrola plnenia povinností zdravotníka. Pri nástupe detí na zotavovacie podujatie je povinný zisťovať, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie, je zodpovedný za zdravotnú dokumentáciu detí, prevezme od detí lieky a zabezpečí ich podávanie na základe vyjadrenia príslušného lekára. Sleduje tiež zdravotný stav detí a osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí, poskytuje prvú pomoc, ošetruje chorých, hlási výskyt ochorení lekárovi v mieste konania zotavovacieho podujatia a o všetkom vedie zdravotný denník. Okrem toho sa podieľa na tvorbe a kontroluje jedálny lístok, hygienu prevádzky , či dodržiavanie zásad osobnej hygieny detí. „Prehľad o konaní zotavovacích v miestnej príslušnosti RÚVZ Banská Bystrica, (okres Banská Bystrica a Brezno) máme na základe podaných žiadostí o posúdenie zotavovacieho podujatia. V niektorých prípadoch sa však o jeho konaní dozvieme len na základe nejakej sťažnosti, alebo výskytu hromadného ochorenia. V takomto prípade, t.j. v prípade organizovania zotavovacieho podujatia bez jeho posúdenia príslušným orgánom verejného zdravotníctva, sa konanie organizátora zotavovacieho podujatia posudzuje ako porušenie zákonnej povinnosti a dopustenie sa správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva,“ uviedla na záver MUDr. Slotová.