Už od roku 1996 zapája mesto Banská Bystrica do čistenia svojich ulíc aj svojich obyvateľov. Do veľkého „jarného upratovania“ sa už tradične v určených termínoch púšťajú stovky Banskobystričanov samospráva očakáva, že k čisteniu svojho okolia pomôžu aj v tomto roku. Mesto však prosí obyvateľov, aby nevykonávali rezy a výruby kríkov, stromov a zamerali sa len na vyhrabávanie trávnikov od lístia, suchej trávy a komunálneho odpadu, čistenie chodníkov a pod.

Keďže každý občan má záujem na čistote svojho okolia, k čisteniu verejných priestranstiev ako Mestský park, Jelšový hájik a park pod Pamätníkom SNP budú prizvané aj environmentálne zamerané miestne dobrovoľné organizácie a ich dočistenie zabezpečí správca verejnej zelene ZAaRES Banská Bystrica a pracovníci prijatí na aktivačné práce.

Akcia prebehne v troch etapách, počas ktorých budú v jednotlivých lokalitách pristavené veľkoobjemové kontajnery. Akciu organizačne zabezpečuje Oddelenie životného prostredia, Mestského úradu v Banskej Bystrici, na ktorú sa môžete obrátiť na čísle 048/433 0 452.

Akcia „Za krajšie mesto” 2011

I. ETAPA 25. – 27. 3.2011, Rudlová – Sásová, Jakub, Uľanka

II. ETAPA 1. – 3. 4.2011, Centrum, Uhlisko, Majer, Senica, Šalková

III. ETAPA 8. – 11. 4.2011, Radvaň, Fončorda, Podlavice, Skubín, Iliaš, Kremnička, Rakytovce

Akciu organizačne zabezpečuje Oddelenie životného prostredia, Mestského úradu v Banskej Bystrici (tel. kontakt 048/433 0 452 – odpadové hospodárstvo).