Mosty, ktoré spájajú nielen brehy. Tak znie názov projektu, ktorý pripravuje na nasledujúce mesiace mesto vďaka Nadačnému fondu Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis.

Podpora z grantu predstavuje sumu 2.500,- €. Mesto Banská Bystrica vybralo na realizáciu projektu obyvateľmi obľúbený, ale zanedbaný priestor vnútroblokového detského ihriska medzi Mládežníckou ulicou a ulicou Družby, ktorý je rozdelený vodným tokom Udurná a spojený tromi mostmi pre peších.

Vnútroblokový priestor je ohraničený staršími výškovými bytovými domami dvoch ulíc, kde však v súčasnej dobe žije množstvo mladých rodín s deťmi, a tak vzniká opäť spoločenská potreba aktívne využívať tento doteraz zabudnutý verejný priestor. Projekt má ambíciu formou dobrovoľníckej práce, ako pri tvorbe návrhu, tak aj realizácii tohto priestoru, posilniť spolunažívanie a dobré vzťahy medzi rôznymi skupinami obyvateľov sídliska Fončorda. Cieľom projektu je za pomoci obyvateľov žijúcich v blízkom okolí, ZAaRES-om a ÚHA mesta Banská Bystrica vyčistiť koryto a brehy vodného toku Udurná, priestor rozsiahleho detského ihriska, spracovanie architektonickej štúdie na vzhľad priestoru so zohľadnením predstáv obyvateľov a rekonštrukcia zábradlia mostov. V rámci realizácie projektu sa osadia odpadkové koše, koše na psie exkrementy, lavičky, cyklostojan a informačné tabule.

Zahajovacie stretnutie obyvateľov a členov projektového tímu je naplánované už na štvrtok 29. marca o 17.00 h na detskom ihrisku na Mládežníckej ulici č. 43. Na tomto stretnutí môžu práve samotní obyvatelia tejto časti mesta rozhodnúť o celkovom vzhľade priestoru v rámci plánovaných aktivít projektu ako budú vyčistenie koryta vodného toku Udurná, vyčistenie a čiastočná rekonštrukcia priestoru detského ihriska, rekonštrukcia zábradlí mostov, osadenie lavičiek, odpadkových košov a košov na psie exkrementy, stojana na bicykle a vytvorenie mini cvičiska pre psov. Následne sa uskutočnia dve verejné brigády, pretože Mesto bude úpravy realizovať vo viacerých etapách. V prvej etape Mesto v spolupráci s dobrovoľníkmi vyčistí celý priestor a následne zrealizuje týmto projektom schválené aktivity. V ďalších etapách po získaní potrebných finančných prostriedkov bude revitalizácia priestoru v zmysle štúdie dokončená.