Zamestnanci banskobystrického mestského úradu sa budú musieť okrem základných pravidiel pracovného poriadku riadiť aj etickým kódexom. Ten v súčasnosti vedúci pracovníci predstavujú zamestnancom, s ktorými chce úrad dokument pokrývajúci fungovanie úradu, správanie ale i vzhľad zamestnancov prediskutovať.

“Pripravilo ho personálne oddelenie po konzultáciách so mnou. Vychádzal som zo skúseností zo zavedenia etického kódexu v štátnom podniku Lesy SR. TIe najlepšie nápady som odporučil využiť aj tu. Mali sme aj odporúčania od Transparency international Slovensko. Ustanovenia etického kódexu budú mať právnu silu v pracovnom poriadku,” približuje primátor Peter Gogola. Vyhodnocovanie dodržiavania kódexu ale aj následné odporúčania by mal riešiť etický komisár. Takouto funkciou by mal byť poverený jeden zo zamestnancov úradu, ktorého si spomedzi seba majú zvoliť samotní zamestnanci.

Prijatie etického kódexu sa ale v blízkej budúcnosti nebude týkať len úradníkov. “Budem chcieť, aby v ďalšej fáze mala svoj etický kódex aj mestská polícia. Pôjdeme tam trochu inou cestou. Nemám informáciu, že by iná mestská polícia mala svoj etický kódex, ale niekto musí byť prvý,” doplnil primátor.

Banská Bystrica už v minulosti deklarovala prijatie zoznamu protikorupčných opatrení, ktoré vlani mestu vypracovalo už spomínané Transparency International Slovensko. V týchto dňoch samospráva zverejnila aj časový harmonogram prijímania jednotlivých opatrení…