Na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva poslanci schválili bod programu č. 8, ktorý rozšíril pôsobnosť banskobystrickej mestskej polície do obce Kynceľová. Po Selciach a Hrochoti je to tretia obec, ktorá zareagovala na ponuku spolupráce.

Podobná diskusia ako vyše pred mesiacom, keď zastupitelia schvaľovali rozšírenie pôsobnosti do Seliec a Hrochoti sa zopakovala aj teraz. Poslanci Vladimír Pirošík, Pavol Bielik i Milan Lichý uvažovali nad tým, či je toto hlavným poslaním  mestskej polície Banskej Bystrice, nakoľko by sa podľa nich prioritne mala zaoberať naším mestom. Vladimír Pirošík požiadal Náčelníka Mestskej polície Ľubomíra Piterku o prvé skúsenosti s týmto systémom.

„Čo sa týka obce Hrochoť, zatiaľ tam nedošlo k spolupráci. Samotná činnosť sa začína až v týchto dňoch, nakoľko samotný proces realizácie tejto zmluvy si vyžaduje čas. Obec prenáša kompetencie na mesto Banská Bystrica so všetkým, čo s tým súvisí ako napr. výkon práv mestského činiteľa. Polícia spolupôsobí nielen pri ochrane obyvateľov obce, ale aj majetku občanov a dbá o dodržiavanie poriadku. Takže teraz začíname spoluprácu a ja pevne verím, že to bude prínos aj pre naše mesto,“ odpovedal Piterka.

Mesto Banská Bystrica oslovilo celkom 40 starostov obcí Banskobystrického okresu. Viaceré prejavili záujem o výkon úloh mestskej polície na ich území. Mestská polícia v Banskej Bystrici bude vykonávať úlohy na území Kynceľovej na základe uzatvorenej zmluvy ( § 2a zák.č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii). V najbližšej budúcnosti mesto nepredpokladá, že uzatvorí spoluprácu s ďalšími obcami.

„Ja už ani nepredpokladám, že by ďalšie prejavili záujem. Možno až neskôr, keď jednotlivé obce zistia ten samotný prínos. Z môjho pohľadu je to skôr o tom, že starostovia sú si vedomí, že vzdialenosť je dosť značná a náklady by sa tým predražovali. Ale náklady spojené s výkonom úloh mestskej polície pre obce ako sú Kynceľová, ktorá je v tesnom susedstve s mestom Banská Bystrica, sú minimálne,“ dodal Ľubomír Piterka.