Mesto Banská Bystrica chce v novom programovom období získať eurofondy na obnovu svojich nehnuteľností. Samospráva preto podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Mesto Banská Bystrica má za sebou päť  zrealizovaných projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov zameraných na obnovu budov a úsporu
energií, vďaka čomu sa znížili náklady na ich prevádzku. Samospráva chce v tomto trende pokračovať a v novom programovom období využiť príležitosti získať ďalšie eurofondy na rekonštrukciu svojich nehnuteľností. Mesto preto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok z  Operačného programu Kvalita životného prostredia na vypracovanie energetických auditov 33 objektov vo vlastníctve mesta.

„Počas minulých rokov sme boli úspešní a získali sme eurofondy na komplexnú rekonštrukciu niekoľkých materských škôl. Okrem rozširovania kapacít sme sa zamerali na zníženie energetickej náročnosti objektov škôlok, čo nám prinieslo už aj prvé výsledky. Nielenže sme v uplynulom roku ušetrili na energiách, ale dokázali sme znížiť náklady na prevádzku obnovených škôlok o viac ako 60 000 eur,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Stavebné práce v projektoch znižovania energetickej náročnosti sa zamerali na zateplenie, výmenu okien, dverí, zdrojov osvetlenia. Komplexne sa obnovil vykurovací systém a systém distribúcie teplej vody. Zároveň sa inštaloval systém núteného vetrania s rekuperáciou, tepelné čerpadlá a merače riadenia spotreby energie.

Banská Bystrica plánuje aj naďalej obnovovať budovy v majetku mesta, znižovať spotrebu základných energií, šetriť finančné prostriedky znižovaním prevádzkových nákladov a v maximálnej miere prispievať k zníženiu uhlíkovej stopy a ochrane životného prostredia. Žiada preto o eurofondy na vypracovanie energetických auditov svojich budov.

„Tieto audity budú zamerané na možnosť využitia Garantovanej energetickej služby, ktorá bola v minulosti na verejnosti známa ako EPC  projekty Energy Performance Contracting. Pomenovanie sa síce zmenilo, no podstata zostala tá istá. Investičný náklad a služby s tým spojené sú splácané z dosiahnutých úspor. Audítor bude musieť posúdiť aktuálny stav budovy a navrhnúť opatrenia nielen na zníženie energetickej náročnosti, ale i zvážiť možnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie,“ uvádza energetik mesta Ivan Drgoňa.