Obnova deviatich najkritickejších úsekov chodníkov a ciest sa začala dnes, 1. októbra na Banskobystrickom sídlisku Sásová. Stavebné práce by mali byť ukončené do konca novembra 2015, všetko však závisí od vývoja počasia a postupu stavebných prác.

Na obnovu dlhodobo zanedbaných miestnych komunikácií použije samospráva v tomto roku rekordnú sumu peňazí vo výške 1, 25 mil. eur. S obnovou miestnych komunikácií (MK) sa začalo až po trojmesačnom procese verejnej súťaže. Nevyhovujúce úseky ciest a chodníkov, ktoré denne znižovali  komfort Banskobystričanov, budú obnovené z vládnej dotácie 640 tis. eur.

oprava chodnika„Som rád, že dnes začíname s obnovou súvislých úsekov ciest a chodníkov, ktoré boli dlhé roky zanedbané. V rámci verejnej súťaže na dodávateľa stavebných prác sa nám podarilo  ušetriť 160 tis. eur. Tie použijeme na obnovu časti cesty na Námestí Ludvíka Svobodu smerom k Rooseveltovej nemocnici. Prosím všetkých Banskobystričanov o trpezlivosť pri zníženom komforte a vzniknutých obmedzeniach počas nasledujúcich dvoch mesiacov,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Do konca novembra budú obnovené súvislé úseky chodníkov a vozoviek na Hornej ulici, Komenského ulici, Gaštanovej, Javorovej, Karpatskej, Magurskej, Rudohorskej, Sitnianskej a Mládežníckej. Nevyberali sa náhodne, ale hodnotením celkového stavu MK v meste.

„V januári 2015 sme zmapovali stav všetkých vozoviek, chodníkov, vnútroblokov i parkovacích plôch v meste. Z hodnotenia vyplynulo, že zhruba 184 úsekov miestnych komunikácií sa nachádza v stave hodnotenia 4 a 5. Z tých, ktoré boli ohodnotené najhoršími známkami a patria medzi najpálčivejšie sme vybrali  deväť najkritickejších,“ objasňuje Renáta Hláčiková, vedúca Oddelenia  údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí.

Verejnou súťažou na zákazku „Obnova povrchu miestnych komunikácií“, ktorá bola vyhlásená 8. júla 2015, vyhral dodávateľ stavebných prác s najnižšou ponukou, spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s. r. o. Najkritickejšie úseky by mali byť hotové do konca novembra.

S lokálnymi opravami a údržbou miestnych komunikácií bude pokračovať samospráva priebežne do konca roka. K zvýšeniu komfortu návštevníkov mesta i obyvateľov dopomôže navýšenie finančných prostriedkov vo výške 150 tis. eur, ktoré schválili poslanci na 6. zasadnutí mestského zastupiteľstva 22. septembra 2015.

Zoznam  úsekov, ktoré sa budú rekonštruovať

  • sústava chodníkov od Rudohorskej ulice po Sitniansku ul.
  • chodníka na Hornej ulici v úseku od Kina Hviezda po Poštu 1 (Skuteckého ul. po Nám. Š. Moysesa + pred „Hungariou“)
  • vozovky a časti chodníkov na Komenského ul.  v úseku od križovatky „GAS“ po križovatku na Karlove (Okresný archív)
  • autobusovej zastávky a priľahlej vozovky na Gaštanovej ulici pred základnou školou
  • chodníkov na Gaštanovej v úseku od križovatky s Javorovou ul. po Lipovú ul.
  • chodníka na Javorovej ulici v úseku od Gaštanovej ul. po Povstaleckú ul. a pred č. 1 – 7
  • vozovky a vnútroblokovej komunikácie na Karpatskej ulici k bytovým domom
  • chodníka popri hlavnej ceste na Karpatskej ulici až po križovatku s Javorníckou ul.
  • chodník na Magurskej ulici v úseku od Karpatskej k Magurskej č.59 – 61
  • vozovky a chodníka na Mládežníckej ulici v úseku od otočky MHD pri č. 29 po križovatku s Poľnou ulicou