Tohtoročná zima bola na sneh naozaj skúpa. Počas celého zimného obdobia došlo len k 16 snežným dňom a pracovníkmi oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí bolo prijatých len minimum telefonických podnetov od občanov mesta pre nevyhnutnosť zabezpečiť výkon zimnej údržby komunikácií. Mesto aj vďaka tejto zime dokázalo ušetriť nemalé finančné prostriedky.

sypac, odhrnac, zimna udrzba, BBonline.sk, BBRSCIntravilán mesta Banská Bystrica bol z hľadiska zimnej údržby miestnych komunikácií rozdelený do piatich rajónov v celkovej dĺžke cca 163,149 km a ploche parkovísk 51 132 m². Zimná údržba peších komunikácií o celkovej rozlohe 116 911 m² a 2,7 km komunikácií v centrálnej mestskej zóne bola vykonávaná v šiestich rajónoch, do ktorých boli rozdelené pešie komunikácie a centrálna mestská zóna v správe mesta, zabezpečenie schodnosti ktorých je povinnosťou mesta Banská Bystrica. Schodnosť ostatných chodníkov na území mesta mali povinnosť zabezpečiť vlastníci priľahlých nehnuteľností na vlastné náklady. Firma GANZ okrem peších komunikácií zabezpečovala aj schodnosť cca 1 500 m schodov.

Rozpočet na zimnú údržbu komunikácii a chodníkov bol stanovený na 900-tisíc eur, z čoho na komunikácie pripadalo 600-tisíc eur a na chodníky 300-tisíc eur. Mestu sa však podarilo ušetriť z tohto rozpočtu vyše 400-tisíc eur. Napriek tomu však v januári stála údržba miestnych komunikácii a chodníkov až 170-tisíc eur. Počas tohto obdobia bolo potrebné na zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov na území mesta Banská Bystrica použiť spolu 466,2 ton chemického posypového materiálu v celkovej výške 53-tisíc eur a inertného posypového materiálu v celkovej výške okolo 2-tisíc eur.

Vplyvom priaznivých poveternostných podmienok nedošlo pri výkone zimnej údržby k nedodržiavaniu stanovených časových limitov v zmysle operačného plánu.