medokýšEšte v závere októbra  boli uskutočnené odbery vzoriek a ich analýza prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva z troch vybraných vodných zdrojov a to z Rudlovského medokýša, vod. zdroja v Lazovnej ulici a vod. zdroja v ul. Pod Dúbravou. Ešte v máji kontrolovali aj medokýš Štiavničky.

Rudlovský medokýš ako minerálny prameň vykazuje prirodzene a stabilne zvýšený obsah mangánu, železa, vodivosti a nízku hodnotu reakcie vody. Dlhodobé, resp. nadmerné užívanie môže mať negatívny dopad na zdravie ľudí, hlavne z hľadiska chronických zdravotných účinkov. Z tohto dôvodu nie je odporučené jeho pravidelné, dlhodobé pitie.

Medokýš Štiavničky je prírodným minerálnym prameňom sírovodíkového zápachu so zvýšenou hodnotou mangánu a vodivosti. Preto by sa voda z tohto prameňa nemala používať ako hlavný, jediný a dlhodobý zdroj vody určenej na pitné účely.

Medokys 02Vodný zdroj v ul. Pod Dúbravou vykazoval prekročenie medznej hodnoty amónnych iónov, avšak ostatné ukazovatele kvality sú v súlade s požiadavkami na pitnú vodu. Z dôvodu zvýšeného množstva amónnych iónov sa neodporúča používať tento vodný zdroj na pitné účely.

Vodný zdroj v Lazovnej ulici, pri evanjelickom kostole, vykazuje výrazné prekročenie mikrobiologických ukazovateľov – hodnoty enterokokov, Escherischia coli, koliformných baktérií a kultivovateľných mikroorganizmov. Z tohto dôvodu mesto upozorňuje, že vodu z tohto zdroja nie je možné používať na pitné účely, nakoľko nie je zdravotne bezpečná.

Stav medokýšov v meste pravidelne sleduje Oddelenie odpadového hospodárstva údržby verejných priestranstiev Mestského úradu v Banskej Bystrici.