Banská Bystrica je mestom športu a  olympijských víťazov. V roku 2017 niesla titul Európske mesto športu a v roku 2022 bude hostiť najväčšie športové podujatie, aké sa kedy na Slovensku konalo – Európsky olympijsky festival mládeže EYOF 2022.

Na to, aby sa šport uberal v Banskej Bystrici správnym smerom aj v budúcnosti, potrebuje samospráva poznať názory obyvateľov, športovcov a športových klubov a organizácií, ktoré v našom meste pôsobia. Všetky zmysluplné návrhy budú zapracované do vznikajúcej Koncepcie rozvoja športu.

V čom vidíte možnosti budúceho rozvoja športu a športovej infraštruktúry v našom meste?

Súčasťou prípravy Koncepcie rozvoja športu v meste Banská Bystrica do roku 2027 sú aj participatívne metódy – dotazníkové prieskumy pre rôzne záujmové skupiny, širokú verejnosť, odbornú verejnosť, akademickú obec, poradné skupiny a pod. Odpovede získané v prieskume pomôžu samospráve zistiť, na ktoré oblasti by sa mala Banská Bystrica zamerať, aby boli podmienky pre výchovu nových olympionikov a účastníkov ďalších, nielen vrcholových súťaží, čo najlepšie.

„Cieľom prieskumu je zistiť potreby športových a záujmových organizácií v jednotlivých oblastiach športu. Koncepcia športu nášho mesta pomôže rozšíriť ponuku a kvalitu služieb športu, ktoré zabezpečuje mesto a ďalší poskytovatelia, zlepšiť kvalitu športovej infraštruktúry, organizačného zabezpečenia a športových podujatí. Veríme, že odpovede obyvateľov nám pomôžu zmapovať potreby v jednotlivých lokalitách, v oblastiach voľnočasových aktivít, rekreačného športu a športu pre všetkých,“ objasňuje koordinátorka športovej koncepcie, vedúca oddelenia športu MsÚ Dana Cibuľková.

Samospráva okrem obyvateľov a športových klubov plánuje osloviť aj riaditeľov škôl, poslancov mestského zastupiteľstva a členov odborných komisií mestského zastupiteľstva. Výsledkom prieskumu bude aj pasportizácia športových ihrísk na území mesta, ktorá bude zaznamená v digitálnej mape mesta Banská Bystrica.

„Ďakujeme všetkým za ochotu a spoluprácu pri získavaní informácií. Pri vypĺňaní voľte odpovede tak, aby čo najviac zodpovedali vašim predstavám. Odpovede by mali inšpirovať k prijatiu opatrení smerujúcim k zvýšeniu kvality športových služieb, infraštruktúry a športového organizačného prostredia, v ktorom žijete,“ dopĺňa Dana Cibuľková.

Formulár pre obyvateľov mesta Banská Bystrica nájdete tu.

Formulár pre športové kluby a organizácie pôsobiace v Banskej Bystrici nájdete  tu.

Formulár je možné vypĺňať v termíne do 31. mája 2021. V prípade, že obyvatelia nemajú možnosť vyplniť formulár elektronicky, bude k dispozícii na Klientskom centre MsÚ Banská Bystrica.