Ako sme vás informovali, poslanci mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na včerajšom rokovaní schválili uznesenie, potrebné k získaniu investičného úveru vo výške dvoch miliónov eur.

Primátor Ivan Saktor konštatuje: „Schválenie úveru za výhodných podmienok na krytie rozpracovaných investičných akcií v meste je dobrou správou pre občanov a dodávateľské firmy. Sú to prostriedky potrebné na financovanie takých investičných akcií ako Podlavický most, či oprava a rekonštrukcia povrchov ciest a chodníkov, ktoré už sú zrealizované a treba ich banskobystrickým firmám a dodávateľom zaplatiť.“

Mesto Banská Bystrica, podobne ako iné samosprávy na Slovensku, čelí problémom súvisiacim s výpadkom podielových daní. Predpokladaný výpadok príjmu z tejto dane v schválenom rozpočte mesta ku koncu roka predstavuje čiastku 2,1 milióna eur. Ďalším faktorom, ktorý negatívne ovplyvňuje hospodárenie samosprávy, je výrazný výpadok kapitálových príjmov rozpočtu z odpredaja mestského majetku, ktorý k 31. júlu t. r. predstavoval schodok vo výške 472 tisíc eur a neustále sa zvyšuje.

Doteraz prijaté rozpočtové opatrenia vo forme presunu niektorých položiek na riešenie dôležitých problémov mesta, šetrenie nákladov na prevádzku mestského úradu, viazanie výdavkov na skutočné príjmy s využitím peňažných fondov ušetrených v minulých obdobiach, nestačia na prekonanie deficitu v tohoročnom rozpočte. Keďže Mesto Banská Bystrica v aktuálnom funkčnom období hospodárilo s vyrovnaným rozpočtom, čím dokázalo konsolidovať dlhovú službu voči bankám na úroveň necelých 24 percent z ročného rozpočtu (zákonný limit je 60 percent) a zlepšilo si bonitu splácania minulých úverov, nemuselo čerpať od roku 2007 žiaden úver.