V polovici júla začalo platiť aktualizované VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, v ktorom samospráva začala riešiť aj problém s dlhodobo stojacimi vozidlami (DSV). Mesto tým chcelo docieliť, aby si majitelia svoje nepojazdné automobily z jednotlivých mestských častí odstránili, nepoškodzovali verejnú zeleň a nezaberali parkovacie miesta aktívnym motoristom.

Dobrá správa je, že za štyri mesiace sa banskobystrickej mestskej polícii podarilo z celkového počtu evidovaných dlhodobo stojacich vozidiel odstrániť takmer 80 percent. V jednom prípade bude zo strany odborných útvarov mesta pristúpené k vyrubeniu príslušnej dane za užívanie verejného priestranstva.

Za hodnotené obdobie od 15. júla 2020 do 30. novembra 2020 MsP zaevidovala celkom 215 vozidiel, ktoré boli identifikované ako DSV. Z uvedeného počtu bolo z verejného priestranstva na výzvu príslušníkov mestskej polície odstránených celkovo 170 vozidiel.

„Mestská polícia ani v súčasnej dobe nezaháľa a v preverovacom procese má ďalších 5 motorových vozidiel, ktoré nám nahlásili obyvatelia mesta. Zároveň pokračuje komunikácia už so zistenými držiteľmi dlhodobo stojacich vozidiel. Nakoľko pri štyroch vozidlách  sme zaznamenali poškodzovanie životného prostredia, začiatkom týždňa boli v súčinnosti s Oddelením odpadového hospodárstva MsÚ odtiahnuté na príslušné parkovisko zmluvného partnera mesta,“ hovorí náčelník mestskej polície Ivan Holík.

Automobily, ktoré majú neplatnú technickú či emisnú kontrolu a dlhé roky blokujú parkovacie miesta na sídliskách sú problém aj v iných mestách na Slovensku. Banská Bystrica je pre ne vzorom.

„Prijatie VZN, v ktorom sme začali riešiť dlhodobo stojace vozidlá na území mesta bol správny krok. Nehovoria o tom len samotné štatistiky v rámci našej samosprávy, ale aj skutočnosť, že sa nám ozývajú iné mestá, ktoré tiež majú problém s odstraňovaním takýchto vozidiel. Som rád, že sme dobrým príkladom aj pre ostatných. Ďakujem príslušníkom mestskej polície za aktívny prístup pri riešení tejto problematiky,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

Pripomíname, že sadzba dane pre vozidlo, ktoré zaberá verejné priestranstvo po dobu dlhšiu ako 60 za sebou nasledujúcich dní je stanovená vo výške 1,20 eur/m²/deň, čo znamená vyrubenie dane za 1 deň 14,40 eur, za mesiac 432 eur. Ak takýmto spôsobom zaberá verejné priestranstvo vozidlo, ktoré je navyše bez evidenčného čísla, je vyradené z evidencie vozidiel, potom je sadzba stanovená na 1,80 eur/m²/deň, t. j. 21,60 eur za  deň, resp. 648 eur za mesiac.