Na základe platnej legislatívy musí mať obec nad 500 obyvateľov svoj hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Túto funkciu by mestu mohli vykonávať aj štátni hasiči, ale krajské ani okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru k zmluve s mestom nechcelo pristúpiť z dôvodu vlastnej vyťaženosti pri aktuálnom personálnom obsadení a počte zásahov. Keďže na území mesta nie je ani iná hasičská jednotka, s ktorou by bolo možné obdobnú zmluvu uzavrieť, musí mesto pristúpiť k vzniku vlastného hasičského zboru.

Zákon platí už od roku 2001, ale predošlé vedenia mesta ho neriešili: „Zákon nehovorí o sankciách a preto ho mnohé obce obchádzajú. Ja ako štatutár nemôžem strpieť stav, keď niečo nie je v súlade so zákonom,“ vysvetľuje primátor Peter Gogola.

V meste síce fungujú 4 dobrovoľné hasičské zbory, tie však v zmysle platnej legislatívy nemôžu vykonávať a plniť úlohu mestského hasičského zboru (MsHZ). Pre základné vybavenie materiálu ako aj vystrojenie MsHZ použije mesto existujúce vybavenie dobrovoľných hasičských zborov Šalková, Rakytovce, Iliaš, Banská Bystrica, ktoré bolo čiastočne hradené z rozpočtových prostriedkov Mesta Banská Bystrica. V Šalkovej je umiestnené aj nové hasičské vozidlo, ktoré bolo mestu vypožičané za účelom zriadenia Mestského hasičského zboru z Ministerstva vnútra. Práve na základoch dobrovoľného hasičského zboru v Šalkovej vznikne MsHZ. Okresné riaditeľstvo Hasičského zboru schválilo ako veliteľa tohto hasičského zboru Vladimíra Fraňa. Mestskí hasiči budú organizačne zaradení do štruktúry Mestského úradu. Členovia MsHZ však bežnú činnosť realizujú na základe dobrovoľnosti.

Samospráva predpokladá ročné náklady na činnosť MsHZ medzi štyrmi až piatimi tisícmi eur. Tento rok to ale bude vyše 12 tisíc eur kvôli nutnosti technického vybavenia či školenia ľudí. V sume bežných ročných nákladov sú zahrnuté náklady na prevádzku vozidla a ostatnej techniky, organizovanie súťaží, možných výjazdov k požiarom resp. iným mimoriadnym udalostiam.