V mestskom parku si počas minulého týždňa Banskobystričania všimli nevídaný ruch. Z množstva starých stromov zostali len vypílené kmene. O obnove roky zanedbávaného parku sa síce hovorí už dlho, reálne kroky sa však len začínajú diať.

Mestský park, stále prezývaný aj „Leninov“, ktorý na tomto mieste založili už v prvej polovici 19. storočia, je národnou kultúrnou pamiatkou. Mesto už v minulých rokoch pracovalo na projektovej dokumentácii, ktorú konzultovalo aj s Krajským pamiatkovým úradom.

„Teraz sme v štádiu príprav podania žiadosti na čerpanie nenávratného finančného príspevku (NFP) z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Revitalizácia mestského parku sa zameria na terénne úpravy, obnovu miestnych komunikácií, výmenu mobiliáru, osvetlenia a podobne,“ približuje hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková.

Napriek plánom na komplexnú obnovu parku sa však už viackrát spomínal aj zlý stav drevín v parku, ktoré priebežne mesto spiľovalo. Teraz však došlo na razantné zásahy.

„V parku v súčasnosti prebieha revitalizácia a výrub chorých stromov. Odbornou expertízou boli posúdené dreviny z hľadiska zdravotného stavu a stability, keďže staré stromy často spôsobovali pád konárov, a tým mnohokrát ujmu na zdraví a majetku ľudí. Na každý jeden strom je vydané právoplatné rozhodnutie o výrube a patričnej náhradnej výsadbe. Následným krokom budú orezy drevín, ktoré sa vykonávajú každoročne vo vegetačnom období,“ približuje Marhefková.

Dreviny, ktoré sa teraz v parku spiľujú mali podľa hovorkyne buď prehnité kmene, zhnité stržne alebo boli napadnuté drevokaznými hubami.

„Väčšina rúbaných drevín preukazuje dutiny a praskliny v celej dĺžke – výške stromu. Niektoré dreviny preukazujú dutiny od výšky 90-120 cm výšky stromu, iba časť pňa po výrube je zdravá. Dreviny sa zvonka javili ako zdravé a teda ‚ešte stáli‘,  vďaka 5-7 cm časti lyka a kôry po obvode kmeňa a mohli sa kedykoľvek, bez pôsobenia meteorologických vplyvov, zrútiť a poškodiť zdravie alebo majetok ľudí,“ vysvetľuje hovorkyňa primátora.

Výruby budia vášne aj pre zlú situáciu s ovzduším

Mesto Banská Bystrica patrí dlhodobo medzi lokality na Slovensku, ktoré sú v štatistikách SHMÚ vykazované ako miesta s najhorším ovzduším na Slovensku. Aj viackrát do roka prekročia merané hladiny znečistenia hranicu mimoriadnej smogovej situácie.

Aj na túto súvislosť reagovali Banskobystričania pri téme výrubov v mestskom parku. Aj keď výruby drevín sú vždy realizované len pri súčasnom zabezpečení následnej náhradnej výsadby.

Zvýšené hladiny polietavého prachu vykazuje meracia stanica v centre mesta pri ceste I/66, ale často aj stanica na Zelenej ulici na Fončorde, ktorá je ďaleko od hlavných dopravných tepien.

„V meste Banská Bystrica okrem uzavretej morfológie územia, v ktorej sa meracia stanica nachádza, je dôležité pripomenúť, že rozptyľové podmienky v tejto lokalite sú v týchto zimných mesiacoch často nedostatočné. Vzduch stojí, po západe slnka nastávajú hmly a nezriedka aj inverzné javy,“ reaguje na podnet nášho portálu hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková.

Problémom sú však aj samotné dreviny či kosenie v meste, často však aj na súkromných pozemkoch, ktoré sú posiate inváznymi druhmi rastlín. Hneď niekoľko druhov alergénov vyskytujúcich sa vo veľkej miere v ovzduší Banskej Bystrice počas peľovej sezóny radí mesto pod Urpínom pravidelne medzi najhoršie z krajských miest na Slovensku aj pre život alergikov.

„Akékoľvek opatrenia, ktoré majú pozitívne prispieť k zníženiu prašnosti v našom meste vyžadujú globálny záber, širokú prípravu a koncepciu a samozrejme dlhší časový horizont. Pokiaľ nedôjde k zlepšeniu v oblasti environmentálnej politiky štátu, či účinnému sprísneniu legislatívy na celom Slovensku, tak lokálne opatrenia založené napr. na báze umývania ciest nepomôžu,“ dodáva Marhefková.

Téme znečistenia ovzdušia v meste sa budeme na BBonline.sk ešte venovať.