Mesto Banská Bystrica každoročne ocení svojich významných obyvateľov či kolektívy Cenou mesta a Cenou primátora. Takéto ocenenia prislúchajú tým, ktorí zviditeľnili mesto, šíria jeho dobré meno a svojimi aktivitami sú inšpiráciou aj pre ostatných.

Laureátov Ceny mesta a Ceny primátora môžu navrhnúť sami Banskobystričania, pričom samotné návrhy môžu posielať ešte do stredy, 25. novembra.

_MG_3215
Minuloroční laureáti mestských ocenení s primátorom Noskom.

Cena mesta sa udeľuje pri príležitosti významných jubileí a výročí jednotlivcom, kolektívom, skupinám osôb a inštitúciám s trvalým pobytom v Slovenskej republike. O jej udelení rozhodujú poslanci mestského zastupiteľstva. Nositeľom Ceny primátora sa môže stať každý, kto sa svojou prácou a celoživotným pôsobením v meste pod Urpínom zaslúžil o šírenie jeho dobrého mena. Kandidátov z predložených návrhov vyberá primátor mesta.

V návrhoch je potrebné uviesť na akú z cien je osoba navrhnutá, meno, priezvisko a titul kandidáta, oblasť za ktorú sa ocenenie navrhuje, detailné zdôvodnenie návrhu a následne kontaktné údaje na navrhovateľa.

Kompletné návrhy je možné poslať do 25. novembra 2015. Možno ich odovzdať osobne na mestskom úrade, poslať poštou (obálku je potrebné označiť OCENENIE) na adresu: Mestský úrad, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo využiť e-mailový kontakt: alena.motyckova@banskabystrica.sk.

Cena mesta a cena primátora sú najvyššie ocenenia samosprávy, ktoré každoročne udeľuje mestské zastupiteľstvo a primátor mesta nominovaným za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Tiež sa udeľujú osobám, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu v zahraničí alebo za záchranu ľudských životov, majetku mesta a jeho obyvateľov.