Vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja vo štvrtok informovalo o zisteniach v súvislosti s verejnou dopravou v kraji a protizákonnom predĺžení platnosti zmlúv s dopravcami SAD Zvolen a SAD Lučenec bývalým županom Kotlebom.

BBSK vychádza z právneho auditu, z ktorého vyplýva, že predĺženie platnosti zmlúv s dvomi dopravcami v kraji je v príkrom rozpore so zákonom, predovšetkým s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave. Predĺženie platnosti zmlúv, ktoré upravujú prevádzku prímestskej autobusovej dopravy v kraji na ďalších 5 rokov, je preto neplatné.

Túto právnu analýzu na dnešnej tlačovej  konferencii na Úrade BBSK potvrdil aj Radovan Pala, advokát a partner advokátskej kancelárie Taylor Wessing. Ako uviedol: „Predĺženie desaťročnej zmluvy o ďalších 5 rokov by bolo možné iba v prípade záväzku dopravcov na poskytnutie významného majetku, investícií. Keďže dodatok žiadne takéto záväzky neobsahuje je v rozpore s európskym nariadením. Preto nemôže byť základom pre ďalšie pokračovanie zmluvného vzťahu bez toho, aby sa BBSK nevystavil ďalekosiahlym právnym rizikám.”

Platnosť pôvodných zmlúv z roku 2008 tak vyprší 31.12.2018. „O týchto zisteniach sme informovali partnerov na strane dopravcov a pozvali ich na štatutárne rokovanie s cieľom podpísať nové zmluvy s platnosťou na 2 roky v súlade s ustanoveniami Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o núdzových opatreniach. Tieto zmluvy zachovávajú  podmienky v rozsahu objednaných služieb ako aj cene za jeden kilometer. Ich úlohou je zabezpečiť legálnu dopravnú obslužnosť do chvíle, kým bude môcť byť vykonané riadne verejné obstarávanie a podpísané štandardné nové  zmluvy s platnosťou na 10 rokov.  K dnešnému dňu sme sa od dopravcov žiaľ nedočkali konštruktívnej odpovede a rokovania o zosúladení ich pôsobenia v kraji od 1. januára 2019 so zákonom doteraz neprebehli,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

BBSK zriaďuje krízový tím

Banskobystrický kraj sa tak ocitol v naliehavej situácii, kedy od 1. januára 2019 nemá zmluvne zabezpečenú autobusovú dopravu. „Rozhodol som sa preto zostaviť krízový tím, ktorý sa bude riešením tejto vážnej situácie intenzívne zaoberať. Vedením krízového tímu som poveril môjho poradcu a zároveň predsedu najväčšieho poslaneckého klubu Zastupiteľstva BBSK Ondreja Luntera. V právnych otázkach bude tím viesť advokátska kancelária Taylor Wessing. V neposlednom rade sa na koordinácii práce krízového tímu bude podieľať riaditeľ úradu BBSK Matúš Hollý,“ uviedol Lunter.

Rokovania s potenciálnymi dopravcami stále prebiehajú

„Zverejnili sme výzvu na predkladanie ponúk pre všetkých dopravcov a oslovili sme desiatky spoločností poskytujúcich autobusovú dopravu v okolitých krajoch a štátoch. V súčasnosti priebežne rokujeme so všetkými záujemcami, ktorí prejavili záujem poskytovať dopravu v našom kraji od 1. januára 2019. Dvere k rokovaciemu stolu sú naďalej otvorené aj pre SAD Zvolen a SAD Lučenec. Chcem vás ubezpečiť, že urobíme všetko preto, aby sme odvrátili krízu a od 1. januára zmluvne zabezpečili legálnu verejnú dopravu pre všetkých obyvateľov kraja. V krátkej dobe Vás budeme informovať o výsledkoch rokovaní s dopravcami,“ uviedol poradca predsedu BBSK Ondrej Lunter.

BBSK vykoná u dopravcov finančnú kontrolu

Riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý zároveň informoval o neplnení zmluvných povinností zo strany SAD Zvolen a SAD Lučenec.

„Úrad BBSK mal mať podľa v súčasnosti platných zmlúv s dopravcami už viac než rok zriadený online prístup k tarifnému systému odbavenia cestujúcich, aby sme dokázali skontrolovať skutkový stav tržieb dopravcov. Rovnako mal byť zriadený online prístup k GPS systému autobusov, aby sme dokázali skontrolovať skutkový stav odjazdených kilometrov. Tieto údaje sú pre hospodárne a zodpovedné nakladanie s verejnými zdrojmi absolútne kľúčové, pretože sa na základe nich vypočítava čiastka, ktorú dopravcom ako kompenzáciu straty pri výkonoch vo verejnom záujme platíme. Je neprijateľné, že v rozpore so zmluvou Úrad dodnes od dopravcov nemá nástroj na ich nezávislú kontrolu,“ uviedol Hollý.

„SAD Zvolen aj SAD Lučenec sme preto už 30. marca 2018 listom vyzvali na plnenie tejto povinnosti. Druhýkrát sme tak urobili 12. Júna 2018. Dnes je 25. október a Úrad BBSK stále nemá od dopravcov zriadený online prístup k spomínaným údajom,“ doplnil riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý. „Takýto stav je neakceptovateľný a preto BBSK využije svoje právo vyplývajúce zo zmlúv s dopravcami a rovnako zo zákona o finančnej kontrole a u dopravcov vykoná v najkratšom možnom termíne finančnú kontrolu zameranú na zistenie skutkového stavu.“

„Náš kraj zaplatil za posledných 10 rokov dopravcom SAD Zvolen a SAD Lučenec spolu viac než 170 mil. EUR. Len v tomto roku nás bude autobusová doprava stáť okolo 21,5 mil. EUR. Pretože ide o takéto veľké čiastky, je absolútne nutné, aby sme ako objednávateľ, a v konečnom dôsledku ako verejnosť, dokázali ich výpočet kontrolovať na základe reálnych dát, nie len súhrnných výkazov, ktoré nám posielajú dopravcovia v excelovských tabuľkách,“ doplnil poradca predsedu BBSK Ondrej Lunter.