Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja vo štvrtok 25. mája schválilo akčný plán pre vzdelávanie na nasledujúci rok. V ňom sa župa zaviazala podporovať zavádzanie inovovaných, nových a experimentálne overovaných odborov, zlepšovať uplatnenie absolventov na trhu práce či materiálovo-technické vybavenie škôl.

Krajskí poslanci na štvrtkovom výjazdovom rokovaní vo zvolenskej knižnici prijali Akčný plán rozvoja školstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Ten každoročne stanovuje konkrétne aktivity, ciele a priority, ktoré budú realizované priebežne počas príslušného roka. Je to otvorený materiál, ktorý je možné doplniť tak, aby flexibilne reagoval na požiadavky a potreby rozvoja regiónov.

Duálne vzdelávanie je realitou

„Spolu so schválením akčného plánu je tu priestor aj pre krátky odpočet. Vďaka regionálnym centrám kariéry a spolupráci so školami a firmami sme ďalej rozširovali programy duálneho vzdelávania, kde nám pribudlo ďalších 33 nových zamestnávateľov spolupracujúcich so štrnástimi školami. V duálnom vzdelávaní tak dnes máme zapojených 493 študentov a študentiek, čo bol pri spustení tohto projektu náš cieľ,“ povedal predseda BBSK Ondrej Lunter.

Aktuálne tiež beží výzva a dotazníkový prieskum, v ktorom sa župa pýta zamestnávateľov čo im v kraji chýba, čo potrebujú a ako vedia pomôcť s formovaním školstva tak, aby deti bez problémov našli adekvátne uplatnenie na trhu práce.

Vzdelávanie patrí k prioritám

„VÚC ako zriaďovateľ stredných škôl zohráva dôležitú úlohu a veľmi dobre sa počúva, že medzi prioritami Banskobystrického samosprávneho kraja je reforma vzdelávania. Verím, že spoločným úsilím dosiahneme ďalšie úspechy; svoje ovocie prináša už dnes duálne vzdelávanie, aj keď nie je všeliekom. Spolupráca s BBSK je dlhodobá a tradičná a v poslednom období intenzívnejšia,“ povedal Igor Patráš, člen Rady zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu a podpredseda Výboru pre vzdelávanie Republikovej únie zamestnávateľov.

Kraj tiež pracuje na tom, aby sa školy opäť stali súčasťou komunitného života tam, kde pôsobia.

Schopný riaditeľ = kvalitná škola

„Pri niektorých to tak samozrejme je aj teraz, ostatným s tým chceme pomôcť. Ak na školách záleží aj lokálnym ľuďom, podnikateľom či záujmovým spolkom, vedia si navzájom pomôcť nielen materiálne, ale aj pri budovaní komunity. Momentálne nám bežia výberové konania na riaditeľov a riaditeľky na dvanástich školách a veľmi nám záleží na tom, aby boli tieto pozície obsadené najkvalitnejšími možnými ľuďmi,“ doplnil Ondrej Lunter.

Milióny na modernizáciu

Ten spomenul aj veľké projekty rekonštrukcií v celkovej sume takmer 32 miliónov eur, ktoré sa už dnes uskutočňujú v siedmich školách. Prostriedky sa kraju podarilo získať z programu IROP, práce by mali byť ukončené do konca tohto roka. Konkrétne ide o SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica, Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy v Lučenci, SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica, Strednú odbornú školu technickú a agropotravinársku Rimavská Sobota, Spojenú školu Detva, Spojenú školu Školská 7, Banská Bystrica a Strednú priemyselnú školu Jozefa Murgaša Banská Bystrica.

„Z Fondu spravodlivej transformácie pripravujeme ďalších päť projektov modernizácií škôl za približne šestnásť miliónov eur. Výzva by mala byť vypísaná v najbližších dňoch a radi by sme sa uchádzali o prostriedky pre SPŠ dopravnú, SOŠ drevársku a Strednú zdravotnícku školu, všetky vo Zvolene. Tiež pre SOŠ Žarnovica a Strednú odbornú školu-Szakközépiskola v Tornali,“ doplnila Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru školstva Úradu BBSK.

Psychologická pomoc

Okrem rekonštrukcií a modernizácie materiálovo-technického vybavenia stredných škôl župa nezabúda ani na tzv. mäkké projekty.

„Chceme, aby študenti v našich školách mali aj psychologickú a odbornú podporu na úrovni 21. storočia. Zvlášť po období pandémie, kedy sa aj podľa odborníkov dramaticky zhoršila psychická kondícia detí, toto považujeme za extrémne dôležité. Obzvlášť v školách, kde študujú deti a mladí ľudia z menej podnetného prostredia a nevedia sa k dostatočnej podpore dostať doma alebo v blízkom okolí,“ vysvetlil Ondrej Lunter.

V minulom roku pôsobilo šestnásť mentorov na šestnástich odborných školách, kde sa venovali mentorovaniu žiakov, spolupráci s rodičmi a pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami škôl s cieľom motivovať žiakov k úspešnému ukončeniu stredoškolského štúdia, podporovať ich pri zvládaní náročných situácií a rozvíjať u nich zručnosti potrebné pre život a uplatnenie na trhu práce. V tejto aktivite BBSK pokračuje aj tento rok.

Inkluzívne tímy

„Takisto vzdelávame zamestnancov týchto šestnástich škôl s cieľom zlepšovať klímu na školách v témach ako šikana, rozvoj životných zručností, vnútorná a vonkajšia motivácia žiakov alebo práca so žiakmi s individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tento rok sa navyše približne 40 našich škôl pripravuje, aby mohli požiadať o podporu z výzvy ministerstva školstva na podporu pomáhajúcich profesií v školách,“ doplnil banskobystrický župan.

Tento program sa týka stabilizácie, resp. vytvárania pracovných miest pedagogických asistentov, školského podporného tímu, ako je školský psychológ,  školský špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, školský logopéd, sociálny pedagóg, pomocných vychovávateľov, rodičovských asistentov za účelom podpory inkluzívneho vzdelávania na školách a psychologickej podpory pre študentov a študentky.