Ilustračné foto: BBonline.sk

Eurofondy pomáhajú v BBSK pri rekonštrukcii cestných komunikácií.

V Banskobystrickom samosprávnom kraji sa aj vďaka eurofondom realizujú už štyri projekty zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu cestných komunikácií. Posledné stavenisko projektu Modernizácia a rekonštrukcia cesty II/585 Lučenec – Trenč, Križovatky II/585, III/0718, prestavba mosta ev.č. 585-001 bolo včera (16.júna 2011) odovzdané zástupcom zhotoviteľa STRABAG, s.r.o. Bratislava. Cieľom projektu je rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy za účelom zvýšenia bezpečnosti, zlepšenia priepustnosti dopravy a dostupnosti obcí. Zvýši sa kapacita križovatky, v jej priestore a v ostatných vybratých úsekoch ciest sa zmodernizuje kryt vozovky a odstránia sa nežiaduce vplyvy na životné prostredie.

Prestavbou priesečnej križovatky v úseku cesty II/585 sa odstráni kritický nehodový úsek. Projekt bude financovaný z Regionálneho operačného programu, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov. Schválený rozpočet projektu je 3 815 411,00, z toho spolufinancovanie BBSK predstavuje 635 512,00 €.

Už od vlani sa v BBSK realizuje projekt Rekonštrukcia cesty III/06647 Ráztoka a III/06657 Nemecká na posilnenie vybavenosti územia, 3. mája tohto roku sa odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi projektu Modenizácia a rekonštrukcia ciest II/531 Pavlovce – Rimavská Sobota, II/571 Pavlovce – Abovce a III/571041 Lenartovce a 25. mája.2011 zhotoviteľovi projektu Modernizácia a rekonštrukcia cesty II/526 Kriváň – Hriňová, II/529 Hriňová – hr. okr. DT/BR, II/526 Hriňová – Látky na posilnenie vybavenosti územia.