Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici vydal zákaz prevádzky v zariadení pre ubytovanie občanov v hmotnej a sociálnej núdzi Kotva v Banskej Bystrici.

K tomuto kroku pristúpili hygienici z dôvodu rozsiahlej poruchy kanalizačného systému, keď odpadová voda aj s obsahom fekálií vyteká a hromadí sa v priestoroch zariadení pre osobnú hygienu, v práčovni, ako aj v priestoroch pre prípravu stravy. „Zákaz prevádzky bude platiť dovtedy, kým nedôjde k náprave. V zariadení je aktuálne 134 ľudí, z toho až 83 maloletých detí, čo je z epidemiologického hľadiska vysoko riziková skupina populácie“ uviedla vedúca odboru hygieny detí a mládeže banskobystrického RÚVZ MUDr. Katarína Slotová. Ako dodala, súvislosti s havarijnou situáciou a nevhodnými podmienkami na osobnú hygienu hrozí riziko vzniku a prenosu infekčných ochorení. Ide najmä o črevné nákazy, ktorých spoločným menovateľom je fekálno – orálny prenos. „Pôvodcovia týchto nákaz sa dostávajú do organizmu ústnou dutinou napr. pri nedostatočne umytých rukách, potravinách alebo predmetoch, ktoré najmä deti dávajú do úst a opúšťajú ho stolicou alebo močom. Sú to ochorenia bakteriálnej, alebo vírusovej etiológie“, zdôraznila MUDr. Slotová.

V zariadení Kotva sa vykonáva banskobystrický RÚVZ štátny zdravotný dozor a zdravotno- výchovné aktivity s klientmi prostredníctvom svojich komunitných pracovníkov tri- štyrikrát týždenne. Užšia spolupráca medzi vedením Kotvy a hygienikmi začala vlani. Odvtedy sa podľa MUDr. Slotovej podmienky zlepšili – znížila sa kapacita zariadenia na požadovanú úroveň, v platnosti je prevádzkový a domový poriadok, ubytovaní sú tam len tí klienti, ktorí sú riadne prihlásení. Obyvatelia Kotvy o zákaze prevádzky Kotvy vedia. Zriaďovateľ a prevádzkovateľ (mesto je nájomcom areálu od roku 2009 na 40 rokov), ktorým je mesto Banská Bystrica, pre nich hľadá náhradné ubytovanie, na nevyhnutnú dobu si ubytovanie môžu hľadať aj sami.

Doplňujúce informácie:

Mesto v spolupráci s Alianciou rómskych organizácií sa kvôli riešeniu tejto havarijnej situácie bude uchádzať o finančné prostriedky v najbližšej výzve Lokálnej stratégie komplexného prístupu riešenia problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva. Ako médiá informovala vedúca odboru sociálnych vecí banskobystrického mestského úradu Mária Filipová, asanácia 2 zo 4 budov Kotvy, ich nahradenie novými, vybudovanie novej kanalizácie, spevnených plôch, oplotenia a kamerového systému by malo stáť 1,8 milióna eur, z ktorých 95 percent by bolo práve z eurofondov. Poslanci MZ na ostatnom zasadnutí odsúhlasili vyriešiť krízovú situáciu vybudovaním novej kanalizačnej prípojky za viac ako 42 tisíc eur.