Počas víkendu bolo otestovaných aj 205 klientov pobytových a ambulantných zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica. Celkom u 14 z nich vyšiel test na Covid-19 pozitívny. Z počtu 116  testovaných zamestnancov je pozitívnych 6.

„Napriek niekoľkým pozitívnym prípadom je situácia v našich zariadeniach stabilizovaná. Je to najmä vďaka včas prijatým opatreniam, ich dôslednému dodržiavaniu a disciplíne všetkých zamestnancov a klientov. Chcem sa poďakovať všetkým za ich nasadenie a zodpovedné správanie, vďaka ktorému môžeme poskytovať sociálne služby v meste aj naďalej,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Testovanie na COVID-19 sa týkalo zariadení, ktoré poskytujú v Banskej Bystrici pobytové služby: Zariadenie pre seniorov Jeseň na Internátnej, KOMUCE na Krivánskej, Stredisko sociálnych služieb a útulok KOTVA pre rodiny s deťmi na Mičinskej ceste.

„Zariadenia môžu fungovať aj ďalej, nakoľko klienti, ktorí mali pozitívny test na COVID-19 ostali v izolácii a nie sú vo fyzickom kontakte s ostatnými. Všetky kroky sme následne po testovaní v našich zariadeniach dôkladne odkonzultovali s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva,“ hovorí vedúca Oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti MsÚ v Banskej Bystrici Beata Styková.

Zároveň sa na celoplošnom testovaní zúčastnili aj všetci zamestnanci ambulantných služieb a zamestnanci terénnych sociálnych služieb: Rozprávkové jasličky, komunitné centrá v Rudlovej-Sásovej a na Fončorde, opatrovateľská a prepravná služba i denné centrá. Otestovaných bolo celkom  91 zamestnancov, z ktorých  sú dvaja pozitívni.