Kvalita vnútorného ovzdušia v školách ovplyvňuje zdravie ľudí   rovnako  žiakov, študentov, učiteľov i ostatný školský personál. V tomto prostredí je však najviac zraniteľnou skupinou detská populácia, ktorá citlivejšie reaguje na faktory životného prostredia. Nezanedbateľným dôvodom je aj dĺžka expozície možnými znečisťujúcimi látkami vo vnútornom ovzduší škôl, v ktorom sa deti zdržiavajú v priemere štyri až osem hodín denne, ale i významná veľkosť školopovinnej a študujúcej populácie detí a mládeže. „Trend výskytu chronických respiračných ochorení, alergií a astmy je v Slovenskej republike stúpajúci. Najvyššie percento výskytu evidujeme vo veku päť až deväť rokov. Tejto problematike sa venuje medzinárodný projekt pod názvom Kvalita vnútorného ovzdušia v európskych školách (SEARCH – School Environment and Respiratory Health of Children). Vychádza z Európskeho akčného plánu pre životné prostredie a zdravie, implementácie stratégie  EÚ pre oblasť životného prostredia a zdravia a  Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie detí v Európe (Children European Health Action Plan for Europe – CEHAPE).  Podpísalo ho 52 krajín počas 4. ministerskej konferencie o životnom prostredí a zdraví v Budapešti v roku 2004“, uviedla vedúca Odboru  hygieny detí a mládeže Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici MUDr. Katarína Slotová.

Projekt SEARCH sa realizuje v 10 základných školách v každej krajine rozmiestnených v rôznych mestách. Výber sa uskutočnil na základe kritérií, ktorými boli environmentálne podmienky a technický stav budov škôl. Hlavným cieľom je zvyšovanie iniciatívy v  prevencii respiračných ochorení v európskych krajinách s osobitným zameraním na detskú populáciu, a to prostredníctvom hodnotenia expozície detí znečisťujúcim látkam bežne sa vyskytujúcich vo vnútornom ovzduší škôl a hodnotenia vzťahu medzi kvalitou vnútorného ovzdušia a respiračnými ochoreniami detí. Ďalším cieľom je príprava odporúčaní pre zlepšenie kvality vnútorného prostredia v základných školách a príprava tréningového programu pre základné školy v tejto oblasti.

Na Slovensku sa projekt realizuje v šiestich základných školách v meste Bratislava  a v štyroch základných školách v meste Banská Bystrica. Vo vnútornom prostredí škôl sa objektivizoval výskyt vybraných parametrov kvality vnútorného ovzdušia. „Na základe prvých analýz výsledkov a štatistických spracovaní je možné usmerniť udržiavanie primeranej kvality vnútorného ovzdušia v základných školách s cieľom znižovať  výskyt, zmierňovať príznaky a priebeh chronických respiračných ochorení, alergií a astmy. Vypracovaný bol aj školiaci program Zlepšenie kvality vnútorného ovzdušia v školách, ktorý sme poskytli školám, participujúcim na projekte. Plnenie úloh projektu pokračuje aj v roku 2011 so zameraním na implementáciu jeho výsledkov do praxe.  Zameriava  sa tiež na prípravu výkonu energetického auditu v sledovaných základných školách tak, ako to bolo dohodnuté na medzinárodnom pracovnom stretnutí riešiteľov projektu v Szentendre v Maďarsku v dňoch 8. –  9. februára tohto roku“, dodáva MUDr. Slotová.