Quantcast

Poslanci mesta Banská Bystrica Igor Kašper a Milan Smädo (obaja nezávislí) začali svoje volebné obdobie začiatkom roku 2011. Ich volebným obvodom je sídlisko Kráľová – ul. Sládkovičova, Podháj, Sokolovská, Pršianska Terasa, Kremnička, Rakytovce a Iliaš. Práve v týchto častiach mesta sa snažia občanom spríjemňovať a zlepšovať život.

Aj keď počtom obyvateľov sa daný obvod radí medzi tie najmenšie v meste, práve sem boli zásluhou poslancov Igora Kašpera a Milana Smäda pritiahnuté najväčšie investície, organizuje sa tu najviac podujatí pre občanov a zároveň sa môže obvod pochváliť najväčšou koncentráciou občianskych rád v rámci Banskej Bystrice.

Športoviská pre najmenších i dospelých

Obrázok 269Medzi výrazné úspechy späté s rozvojom obvodu radia poslanci Smädo a Kašper najmä vybudovanie detských športových ihrísk. Vďaka ich snahám bolo na Podháji vybudované nové detské ihrisko, pričom rekonštrukciou prešli i ďalšie ihriská, kde pribudli basketbalové koše i stolnotenisové stoly. K rozvoju športu v danej oblasti nepochybne prispelo tiež bezplatné sprístupnenie futbalového ihriska s umelou trávou verejnosti. Do areálu ihriska pribudlo aj prvé outdoor-fitness ihrisko, ktoré ocenia najmä dospelí. Dobudované a zrekonštruované boli aj ihriská na Pršianskej terase, v Rakytovcich a Kremničke.

Budovanie parkovacích plôch a oprava komunikácií

P1060809Zásluhou iniciatívy oboch poslancov môžu obyvatelia Kráľovej využívať takmer 50 nových parkovacích miest. Okrem toho sa zaslúžili aj o aktuálne prebiehajúcu výstavbu obslužnej komunikácie a parkovacích plôch na Sládkovičovej (v blízkosti väznice), nakoľko presadili využitie tejto účelovo viazanej investície práve v danom volebnom obvode. Súčasťou investície je tiež odvodnenie parkovacích plôch a nové verejné osvetlenie. Ďalšie investície vložili nezávislí poslanci Milan Smädo a Igor Kašper do dobudovania a opravy cestných komunikácií v Iliaši, na Sokolovskej ulici, ale aj do opravy chodníkov v ich obvode.

Snaha o dostavbu komunikácie Kremnička – Pršianska terasa

P1060867 - cesta na prsiansku terasu, prsany, kremnickaPoslanci Smädo a Kašper boli pri prvých krokoch rozbehnutia aktivít k dostavbe ciest z Kremničky na Pršiansku terasu. Záujem o túto situáciu vyvolali pred dvomi rokmi najmä tým, že začali oslovovať všetky médiá, pomáhali pri petíciách a zároveň hovorili o projekte na mestskom zastupiteľstve. Nasledovali početné jednania na na úrovni najvyšších štátnych predstaviteľov, vedenia mesta, VÚC, MBB a RSC, čo sú hlavné zainteresované strany.

Potrebné je dobudovať ešte približne 900 metrov komunikácie. Doposiaľ sa vykonali hrubé terénne úpravy, vybudovala sa kanalizácia a vysporiadali sa pozemky. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie a čaká sa na reakciu nového vedenia VÚC. Hneď potom sa opäť stretnú všetky strany s cieľom dohodnúť nasledujúci postup financovania.

Spoločenské akcie v obvode zaznamenali úspech medzi obyvateľmi

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMilan Smädo a Igor Kašper vo svojom obvode organizujú aj kultúrne a spoločenské akcie. Jednou z najúspešnejších bol Rozprávkový les v Kremničke, ktorý prilákal približne 1200 návštevníkov. Dobrú odozvu mal taktiež Mikuláš, ktorý potešil takmer 500 detí zo všetkých mestských častí, ktoré spadajú pod ich obvod. Úspech zaznamenala tiež akcia v podobe Športového dňa v Kráľovej na futbalovom ihrisku, ktorej sa zúčastnilo vyše 500 ľudí.

Osobitne pre každú mestskú časť sa organizuje akcia Jubilanti. Okrem toho Iliaš organizuje s pomocou týchto poslancov Deň Eliáša, Rakytovce Deň hasičov a Spoločenský deň, Kremnička Novoročnú zabíjačku, Fašiangy a Deň matiek. Sídlisko Kráľová organizuje dokonca aj Vianočný punč. Všetky tieto akcie Smädo s Kašperom nielen organizujú, ale najmä financujú – vo veľkej miere z ich občianskeho združenia.

Za krajšiu Banskú Bystricu

P1060875Ďalšou časťou činnosti poslancov Smäda a Kašpera je spolupráca s občianskymi radami vo volebnom obvode. „Občianske rady pracujú veľmi aktívne, spolupráca s nimi je na dobrej úrovni a pomáhajú nám pri dôležitých rozhodnutiach,“ hovoria poslanci. V spolupráci s nimi organizujú množstvo podujatí.

Pozitívom poslancov je tiež založenie občianskeho združenia „ZA KRAJŠIU BANSKÚ BYSTRICU“, pomocou ktorého sa financujú jednotlivé akcie a podujatia. Na toto združenie môžu priamo prispievať občania, ako aj firmy formou sponzorstva. Už od tohto roku využije toto občianske združenie taktiež možnosť 2% príspevku z daní. Takouto formou by Smädo s Kašperom radi pozdvihli úroveň aj v okrajových častiach mesta. „Podporujeme aj ostatné projekty v meste, podujatia, ktoré majú celospoločenský význam. Ide najmä o projekt nájomných bytov v budove bývalej SAV, na ktorom aktívne pracujeme. Byty by sa mali odovzdať na konci roku 2014. Ďalej napríklad podpora Priemyselného parku v Šalkovej, podpora prestavby futbalového štadióna na Štiavničkách a v neposlednom rade podpora korčuliarskej a plaveckej gramotnosti pre všetky deti bystrických škôl,“ vravia poslanci.

Plány do budúcna

igor kasper milan smadoPrvoradou prioritou poslancov je nadviazanie na spoluprácu s občianskymi radami a organizácia podujatí pre občanov. Ďalším cieľom je dotiahnutie procesu vybudovania novej komunikácie na Pršiansku terasu do úspešného konca, ako aj vyriešenie zimnej údržby komunikácií na ceste na Pršiansku terasu. Poslanci sa taktiež zaväzujú naďalej opravovať detské ihriská a vytvárať nové parkovacie miesta. Jednoznačne pozitívne stanovisko majú aj k cyklotrase pre Bystričanov na trase Iliaš – Sliač. V Iliaši by chceli vystavať aj nový most a kultúrny stánok. Zelenú by podľa nich mohlo dostať aj vybudovanie nového chodníku ku Krematóriu či výstavba podchodu ku futbalovému štadiónu v Kremničke. Podporovať budú aj prípravu realizácie komunikácie vedľa cesty I/66 Kremnička – Rakytovce – Badín.