Podujatie pripravené v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici ponúka bohatý celodenný program.

švkKnižnica sa do celoeurópskeho podujatia zapája po druhýkrát. V minulom roku pripravila Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum úspešnú aktivitu Cesty Štúra, cesty k Štúrovi. Tentoraz sa návštevníci môžu tešiť na podujatie Dotknite sa kultúrneho dedičstva, ktorého cieľom je predstaviť verejnosti duchovné dedičstvo Slovenska, ktoré je sústredené pod strechou Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Knižnica sídli v historickej budove bývalého Župného domu, ktorá je zapísaná medzi národné kultúrne pamiatky. Návštevníci sa počas celého dňa môžu tešiť na komentované prehliadky Župného domu, na prezentáciu vzácnych zbierok z fondu knižnice a múzea, ktoré bežne nie sú verejnosti sprístupnené – Notitia Mateja Bela, staré tlače a zbierka starých pohľadníc mesta Banská Bystrici a podobne. Súčasťou programu bude prezentácia prvkov, ktoré sú zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Prostredníctvom vlastných expozícií budú predstavené tradičné bábkarstvo a fujara. Lákadlom budú určite ukážky remesiel ako rezbárstvo, paličkovanie, drotárstvo, kováčstvo a hračkárstvo.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici si v tomto roku pripomína 90. výročie svojho založenia. Podujatie Dotknutie sa kultúrneho dedičstva je vhodnou príležitosťou ukázať, čo všetko sa počas týchto rokov dostalo do fondu knižnice či do zbierok LHM, ktoré je k nej organizačne pričlenené. Knižnica, okrem iného, vydáva vlastné Knižničné noviny, ktorých súborné vydanie všetkých 15-tich ročníkov bude počas podujatia k dispozícii.

Podujatie Dotknite sa kultúrneho dedičstva, ktoré sa uskutoční v stredu 21. septembra od 10.00 do 17.00 h v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, je tiež súčasťou programu Týždňa dobrovoľníctva 2016. Dobrovoľníčky a dobrovoľníci, ktorí sa zaujímajú o kultúru a kultúrne dedičstvo, budú zapojení do činností súvisiacich s organizačno-technickým zabezpečením a propagáciou podujatia.