Vo vestníku verejného obstarávania bolo zverejnené predbežné oznámenie o verejnej súťaži na nákup 14 kusov nízkopodlažných, kĺbových, mestských autobusov s pohonom na CNG pre mestskú hromadnú dopravu v Banskej Bystrici. Predpokladaný termín vyhlásenia je 1. novembra 2010.

foto: imhd.sk

Ide o nákup autobusov v rámci projektu financovaného v rámci Operačného programu životné prostredie, prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy. Predpokladaná hodnota zákazky je 5 762 000,00 € bez DPH. Rovnakým spôsobom bolo v minulom roku obstaraných 14 autobusov Irisbus Citelis 12M a jeden Citelis 10.5M, všetky s pohonom na CNG. Tankovať chodia do Zvolena.

Dopravca v súčasnosti prevádzkuje 14 autobusov Karosa B 961E z roku 2006 na linkách č. 21 – 26 a 90. Okrem nich sú v evidenčnom stave ešte 4 staršie autobusy Karosa B 741, ktoré však kvôli poruchám jazdia veľmi málo.

V stredu 1. septembra 2010 sa v premávke objavil aj prvý z autobusov Karosa B 961 patriacich DPM BB, BB-352BJ. V Banskej Bystrici jazdili tieto autobusy naposledy v roku 2007 kedy skončila platnosť nájomnej zmluvy s SAD Zvolen. Kĺbové autobusy DPM BB jazdili od mája 2008 do marca 2010 v Bratislave. Odvtedy stáli vo vozovni, prípadne sa využívali na zájazdy. Až po znovuvybavení tarifným systémom EMtest sa so začiatkom školského roka objavujú na linkách 1 – 18. Doteraz na týchto linkách premávali spolu s trolejbusmi len sólo autobusy. DPM BB má v evidenčnom stave 6 autobusov Karosa B 941 z rokov 1999 – 2001 a 7 autobusov typu B 961 z rokov 2002 – 2004. Je predpoklad, že najhoršie z nich budú vyradené po sprevádzkovaní nových nízkopodlažných trolejbusov Škoda 30Tr SOR.