Cena mesta a cena primátora sú najvyššie ocenenia samosprávy, ktoré každoročne udeľuje mestské zastupiteľstvo a primátor mesta nominovaným za zásluhy o rozvoj a zviditeľňovanie Banskej Bystrice alebo za angažovanie sa v humanitnej oblasti. Prestížne ocenenia si laureáti prevezmú z rúk primátora Banskej Bystrice v januári budúceho roka. Slávnostnému ceremoniálu však predchádzajú návrhy verejnosti. Jednotlivcov, kolektívy, skupiny osôb, inštitúcie a právnické osoby, ktoré sa výraznou mierou zaslúžili o šírenie dobrého mena Banskej Bystrice na domácej pôde alebo v zahraničí, možno navrhnúť do 15. novembra 2011.

Vlani ešte krátko pred koncom svojho volebného obdobia oceňoval vtedajší primátor Ivan Saktor. (foto: M. Bučko)

„Zmysluplná a svedomitá práca si zaslúži ocenenie. Hlboko si vážim ľudí, ktorí svoje povolanie povýšili na poslanie a konanie dobra v prospech iných. Verejne známym osobnostiam ale aj ľuďom, ktorí sú hnacou silou menších komunít, patrí verejné poďakovanie, ktoré budem začiatkom budúceho roka udeľovať prvýkrát,“ povedal primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.

Každoročne býva mozaika držiteľov ocenení rôznorodá. Tvoria ju ľudia, ktorí sa zaslúžili o zviditeľňovanie mesta pod Urpínom a svojimi celoživotnými aktivitami sú inšpiráciou pre ostatných obyvateľov Banskej Bystrice v najrozličnejších oblastiach spoločenského života. Cena mesta sa udeľuje pri príležitosti významných jubileí a výročí nominantom s trvalým pobytom v Slovenskej republike. O jej udelení budú tento rok rozhodovať poslanci na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Nositeľom Ceny primátora sa môže stať každý, kto sa svojou prácou a celoživotným pôsobením v meste pod Urpínom zaslúžil o šírenie jeho dobrého mena. Kandidátov z predložených návrhov vyberá primátor mesta.

Z návrhov na udelenie ocenení by malo byť zrejmé:

– typ vereného ocenenia (CENA MESTA alebo CENA PRIMÁTORA)
– meno, priezvisko a titul kandidáta
– oblasť, za ktorú sa ocenenie navrhuje
– zdôvodnenie návrhu
– kontaktné údaje navrhovaného a navrhovateľa

Kompletné návrhy očakávame do 15. novembra 2011. Možno ich odovzdať osobne na mestskom úrade, poslať poštou na adresu: Mestský úrad, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo využiť e-mailový kontakt: miriam.ondrejkova@banskabystrica.sk. Obálku je potrebné označiť CENA MESTA alebo CENA PRIMÁTORA.

V minulom roku si ocenenia prevzalo osem jednotlivcov a šesť kolektívov. Dejiskom slávnostného odovzdávania cien sa prvýkrát stali historické priestory radnice na Námestí Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.