Quantcast

Slovenský vodohospodársky podnik plánuje do roku 2014 účinne a úplne zabezpečiť ochranu územia proti povodniam v južnej časti Banskej Bystrice za 1,6 milióna eur. Konkrétne v takmer 1,6-kilometrovom úseku na pravom brehu Hrona od cestného oceľového mosta do Iliaša až po železobetónový cestný most Kráľová a tým istým smerom od cestného mosta do Iliaša, ale na ľavom brehu v približne 200-metrovom úseku. Tieto časti totiž nedokážu bezpečne previesť storočné povodňové prietoky.

Na takmer celom pravom brehu je v súčasnosti v tesnej blízkosti spevnená komunikácia, ktorá zabezpečuje nielen jediný prístup do niektorých firiem, ale je zároveň aj súčasťou Rodinnej cestičky, ktorá vedie z Banskej Bystrice do Zvolena. Ľavý breh Hrona je momentálne chránený násypom železničnej trate a stabilizovaný brehovým porastom, uvádza sa v zámere o posudzovaní vplyvov tohto projektu na životné prostredie, ktorý vypracoval Slovenský vodohospodársky podnik. Na ľavom brehu bude kvôli projektu nevyhnutný aj výrub niektorých ovocných stromov a premiestnenie autobusovej vlečky a záhradnej chatky, ktoré sú bez pevného základu, na miesto určené vlastníkom majetku.

Nebezpečným je železničný priepust, ktorý napríklad peší využívajú ako podchod, pretože pri povodňovom prietoku práve cez tento priepust preniká do obce voda. Problematické sú tiež rampy k samotnému toku či cesta do Iliaša, pretože prerušujú protipovodňové ochranné línie. A preto sa tieto miesta od roku 2014 „pri predpokladanom vzniknutí povodňovej situácie zabezpečia rýchlym a účinným prehradením otvorov mobilným hradidlovým uzatváracím systémom typu EKO-SYSTÉM“. V zámere sa tiež uvádza, z akých prvkov budú pozostávať protipovodňové opatrenia na predmetnom území:
„z prevýšenia existujúcej pravostranne zemnej ochrannej hrádze a brehu nábrežným  múrom
– z rekonštrukcie existujúcich nábrežných múrov na pravom brehu Hrona s ich prevýšením

– z vybudovania novej zemnej ochrannej hrádze, doplnenej nábrežným múrom v miestach stiesnených priestorových pomerov na ľavom brehu Hrona
– z vybudovania objektov protipovodňových hradení otvorov v nábrežných múroch.

Tieto opatrenia tiež nadväzujú na plánovanú stavbu „Banská Bystrica – Iliaš, protipovodňové opatrenia na Hrone“, pre ktorú je vypracovaná dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia. Vodohospodári však v tomto zámere tiež skonštatovali: Aj napriek realizovaným úpravám na Hrone a jeho prítokoch Banská Bystrica patrí medzi mestá s najhoršou protipovodňovou ochranou na Slovensku.