V stredu 3.novembra 2010 sa v Banskej Bystrici uskutočnil seminár Cyklodoprava a cykloturistika v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Podujatie, ktorého cieľom bolo vytvorenie organizačných  predpokladov pre rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky v našom kraji, organizoval Cykloklub Poľana, Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) a nadácia Ekopolis. Jeho súčasťou boli referáty a prezentácie konkrétnych projektov, ako aj diskusie všetkých zúčastnených.

Už vystúpenie Jána Roháča z Nadácie  Ekopolis demonštrujúce príklady rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v Európe ukázalo, že tejto oblasti sa v našej krajine nevenuje dostatočná pozornosť. A hoci referent cyklodopravy a športu v Bratislavskom samosprávnom kraji Ladislav Findl poukázal aj na problémy rozvoja cyklodopravy v tomto regióne, náš kraj aj v porovnaní s ním zaostáva. Zmeniť tento stav by mala pracovná skupina-komisia pod záštitou BBSK, ktorej členmi by okrem zástupcov neziskových organizácií mali byť aj predstavitelia miest a obcí, Železníc SR, Lesov SR, polície, Slovenskej agentúry životného prostredia, Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a pod.

Ako vyplývalo z odbornej diskusie, proces rozvoja cyklodopravy je aj kvôli nedostatku finančných prostriedkov veľmi zdĺhavý. Príklady konkrétnych projektov trás popri Ipli, na Gemeri, v okolí Poľany, Rimavskej zelenej cestičky, či banskoštiavnického projektu Bajkom k tajchom sú však dôkazom toho, že snaha a nadšenie aktivistov väčšinou na miestnej úrovni dokážu posunúť veci dopredu. Už teraz je nevyhnutné vyčleňovať budúce cyklotrasy, jednou z možností je využívať už existujúce komunikácie, potrebné je aj prepojenie cyklotrás na úrovni kraja s medzinárodnými trasami, ako je napr. Jantárová cesta spájajúca Budapešť s Krakovom, či napojenie sa na niektorú z európskych cyklistických trás EuroVelo.

Napriek drobným úspechom na lokálnej úrovni je citeľná potreba koordinovať tieto aktivity  v rámci celého Slovenska alebo aspoň v rámci nášho kraja. Ján Ľupták z Cykloklubu Poľana sa vo svojej prezentácii pokúsil  načrtnúť potenciál BBSK pre cyklistickú dopravu a cykloturistiku, ktorý je vnímateľný na základe štúdie Návrh vedenia trás pre cyklodopravu a cykloturistiku v BBSK. Tá má byť základným koncepčným dokumentom, ktorý sa bude priebežne rozvíjať a aktualizovať a ktorý bude podkladom pre prácu komisie pre riešenie cyklodopravy. Jej zvolanie je plánované na druhú polovicu januára budúceho roka.

Mesto Banská Bystrica spája so Zvolenom tzv. Rodinná cestička, Kováčovú s Dolnou Mičinou tzv. Zelená stuha Pohronia, ktoré vznikli už v roku 1997, no boli neudržiavané. V roku 2006 došlo k ich obnove, no bol to len začiatok budovania tzv. greenways, ktoré sú charakterizované bezpečnosťou, nenáročnosťou, verejnou prístupnosťou, kvalitným povrchom, trvalou udržateľnosťou, dobrým značením a informačnými prvkami a ktoré by mohli byť prístupné aj pre inlinekorčuliarov.

Čo sa týka mestských cestičiek pre cyklodopravu, v Banskej Bystrici momentálne neexistuje ani jedna. Prvou lastovičkou v týchto snahách v kraji je existujúci cca. 300-metrový úsek vo Zvolene. Problému budovania cyklotrás priamo v našom meste sa už dlhšie venuje Občianska cykloiniciatíva, ktorá svoje plány predstavila aj v rámci seminára. Istým pokrokom je aktuálne spracúvanie projektovej dokumentácie cyklotrasy od Obvodného úradu po Námestie Vajanského, ktorá by sa mohla začať realizovať budúci rok a dokončená by mala byť v roku 2012. Dnes o 10,00 sa otvárajú obálky na spracovateľa tzv. Generelu nemotorovej dopravy v Banskej Bystrici. Ide o dokument, ktorý by mal byť vytvorený za účasti odborníkov v oblasti územného plánovania a dopravných stavieb, zainteresovanej laickej verejnosti a miestnej samosprávy, ktorá by mala projekt aj spolufinancovať. Finalizácia dokumentu, ktorého cieľom je o. i. aj stanoviť jasné pravidlá rozvoja nemotorovej dopravy, je plánovaná na koniec budúceho roka.