Okolo nás žije množstvo neviditeľných dobrodincov, ktorí venujú svoj čas, energiu a prostriedky tým, ktorý si sami nedokážu pomôcť. Prácu týchto „neviditeľných“ zviditeľní Veľtrh sociálnych aktivít, na ktorý pozýva Fórum kresťanských inštitúcií v spolupráci s mestom Banská Bystrica. Banskobystrické Europa shopping center bude v pondelok 17. októbra v čase od 16.00 do 19.00 h. hostiť jedenásť mimovládnych organizácií. Cieľom veľtrhu je osloviť verejnosť a robiť ju vnímavejšou k ľuďom, ktorí sa ocitli v existenčných problémoch. „Považujeme za potrebné hovoriť na Slovensku o chudobe konštruktívne a konkrétne”, vysvetľuje Katarína Hulmanová z Fóra kresťanských inštitúcií motívy, ktoré viedli k vzniku tohto podujatia.

Návštevníci obchodného centra Európa počas veľtrhu spoznajú činnosť organizácií, ktoré v Banskej Bystrici, na Slovensku aj v zahraničí konajú nezastupiteľnú službu. Na veľtrhu sa budú prezentovať občianske združenia Návrat, Savio, C.A.R.D.O., DOM Božieho milosrdenstva, n.o., Komunitné centrum Sásová, Slovenské misijné hnutie, Komunitná nadácia Zdravé mesto, Diecézne pastoračné centrum pre rodinu, OZ Centrum dobrovoľníctva, Domka – Združenie saleziánskej mládeže a Potravinová banka Slovenska. Pracovníci a dobrovoľníci uvedených organizácií Banskobystričanov radi zoznámia s prácou s deťmi na ulici, v rómskych komunitách, s bezdomovcami či starostlivosťou o migrantov a väzňov. Ďalší zas ponúkajú pomoc týraným, osamelým matkám s deťmi v núdzi, skvalitňujú život zdravotne hendikepovaných, sú nablízku starým a osamelým, venujú sa sociálnemu poradenstvu alebo rozvoju dobrovoľníctva. O svoje zážitky sa s návštevníkmi podelia účastníci humanitárnych misií v Afriky, Ázii a Južnej Amerike.

Nad veľtrhom prevzal záštitu primátor Banskej Bystrice Peter Gogola. Veľtrh sociálnych aktivít organizuje Fórum kresťanských inštitúcií vo viacerých mestách Slovenska už po šiesty rok pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby. Sedemnásty október bol vyhlásený za Medzinárodný deň za odstránenie chudoby uznesením Valného zhromaždenia OSN zo dňa 22.decembra 1992. Tento dátum nebol vybraný náhodne, ale viaže sa s menom francúzskeho katolíckeho kňaza Josepha Wresinského (1917 – 1988). Na jeho výzvu sa 17. októbra 1987 na námestí Trocadero v Paríži zišlo 100 000 ľudí zo všetkých sociálnych vrstiev a z rôznych končín sveta, aby vyvinuli tlak na spoločnosť k rešpektovaniu ľudských práv. Slávnostne bola osadená pamätná tabuľa všetkým obetiam hladu, nevedomosti a násilia so známym Wresinského výrokom: „Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou“.

Veľtrh sociálnych aktivít sa uskutoční okrem Banskej Bystrice aj v Bratislave, Košiciach, Prešove a Trnave. Bližšie informácie nájdete na www.chudoba.sk.